Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Grammatikk og grammatikkundervisning

Kurstilbud: Grammatikk og grammatikkundervisning

Hildegunn Otnes(1).jpg

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

Bilde HM Iversen.jpg

Harald Morten Iversen er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Kursholderne er begge erfarne lærere og lærerutdannere og har utgitt en rekke bøker og artikler, både sammen og hver for seg. De har særlig undervist og publisert innenfor temaer som skriveopplæring og grammatikkdidaktikk. Av bøkene kan nevnes Iversen, Otnes og Skarbø Solem: Grammatikken i bruk (2011) og Iversen & Otnes: Å lære å skrive (2016)

Dette kurset vil passe for alle lærere som ønsker å friske opp grammatikk-kunnskapene sine, samt få nye ideer til grammatikkundervisning.

Kurset vil balansere teori og praktisk samt tradisjonell og funksjonell grammatikk, og det didaktiske perspektivet vil hele tida være gjennomgående. Grammatikkopplæringa kan kobles nært opp til skriveopplæringa, og det vil gis eksempler på såkalt tekstnær grammatikkopplæring. Derfor vil noen utvalgte elevtekster bli kommentert i lys av grammatiske kategorier. I tillegg til oppfriskning av systemgrammatikk (syntaks og morfologi) vil også bruksaspektet, altså grammatikken i bruk, bli betydelig vektlagt. Det blir sentralt å vise hvordan grammatikken faktisk kan gi lærere og elever et systematisk og presist «språk om språket», dvs. et metaspråk. Mange av læringsmålene i Kunnskapsløftet (også i utkastene til ny læreplan) forutsetter at både lærere og elever har et slikt metaspråk.

Kurset består av en oppfriskning av ordklassene med vekt på inndelingskriterier og bruk (funksjon i tekster), det vil bli en avdeling for syntaks der både systemgrammatiske og funksjonelle aspekt blir framhevet, og det vil bli demonstrert hvordan sammenheng og andre sentrale tekstkvaliteter konstrueres ved hjelp av grammatikk. Det legges opp til en kombinasjon av presentasjoner fra kursholderne og praktiske oppgaver blant deltakerne

Det praktiske og økonomiske:

- Kurset varer i utgangspunktet seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses noe etter nærmere avtale

- Kursets form tilpasses noe etter antall deltakere

- Kurslokalet bør være flatt og fleksibelt, gjerne med disponible grupperom

- Av AV-utstyr behøves bare fremviser

- Kurset koster kr. 10.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholder.

- Sørsmål kan rettes daglig leder i LNU, Benedicte Eyde: benedicte@norskundervisning.no


Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet

Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet

2019. 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

2019. 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse