Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet

Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet

Norske klasserom blir i stadig større grad flerspråklige. Flerspråklighet er en verdifull ressurs for både individet og samfunnet, som samtidig krever at skolen og lærere har kunnskaper om hva som kjennetegner læring på andrespråket. Flerspråklige elevers ferdigheter i lesing, skriving og muntlige ferdigheter er en forutsetning for at de skal ha utbytte av skolegangen, og for at de skal kunne delta i samfunnet.

Kurset gir forskningsbasert kunnskap om flerspråklighet og hva som kjennetegner det flerspråklige klasserommet. Deltakerne får kunnskap om hvordan man tilegner seg et andrespråk, både muntlig og skriftlig. Samtidig ser vi på hvilke trekk ved det norske språket som er utfordrende og hvordan dette gir seg uttrykk i tekster, ved at vi ser på autentiske tekster skrevet av elever med norsk som andrespråk. Kurset gir også innblikk i hva som skiller det muntlige hverdagsspråket fra skolespråket som elevene trenger for å lære i alle fag, og hvordan lærerne kan støtte de flerspråklige elevene i deres tilegnelse av det ordforrådet de trenger i skolen. Vi ser også på hvordan skrive- og leseopplæringa kan tilpasses flerspråklige elever. Kurset inneholder en blanding av teoretisk og didaktisk fagstoff og praktiske øvelser. Vi veksler mellom foredrag, diskusjon og arbeid i grupper

Begge kursholderne har doktorgrad i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har bred undervisningserfaring fra grunnskolelærer-utdanningene, lektorutdanningene, samt etter- og videreutdanningskurs i norsk som andrespråk. Fløgstad og Eiesland har jobbet med flerspråklighet og relaterte temaer i en rekke år, og er opptatt av å forstå elevers skoleprestasjoner i lys av deres erfaring med andre språk og utdanningssystemer, samt forholdet mellom språklæring, skriving og tekstforståelse.

Det praktiske og økonomiske

  • Kurset varer i utgangspunktet i seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses etter nærmere avtale

  • Kurset kan tilpasses for både ungdomstrinnet og for videregående skole

  • Antall deltakere kan være fra ca. 25 – 100.

  • Kursets form tilpasses noe etter gruppens størrelse.

  • Lokaler: I tillegg til rom egnet til forelesning behøves rom til gruppearbeid

  • Kurset koster kr. 10.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderen.

  • Spørsmål kan rettes til daglig leder for LNU, Siv Sørås Valand

Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny

Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny

Kurstilbud: Grammatikk og grammatikkundervisning

Kurstilbud: Grammatikk og grammatikkundervisning