Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa

Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa

Sakprosa er våre hverdagstekster, samtidig som de representerer makt og regnes som viktige danningstekster i skolen. Det å være i stand til å lese disse tekstene kritisk er derfor viktig for å være en selvstendig deltaker i et demokratisk samfunn. En slik lesekompetanse blir innenfor literacyforskningen definert som kritisk literacy. Arbeid med sakprosasjangere i skolen generelt, og i norskfaget spesielt, fordrer at man didaktisk legger til rette for at elevene utvikler kritisk literacy i sitt møte med sakprosatekster.

Dette kurset handler om hva det innebærer å lese sakprosatekster kritisk, og om hvordan den retoriske analysen kan legge til rette for at elevene utvikler en kritisk metabevissthet til tekst, med andre ord kritisk literacy. Gjennom analyseeksempler fra historiske-, samtids- og multimodale tekster i ulike sakprosasjangere, vil vi se nærmere på hvordan vi kan utvide den retoriske analysen med begreper fra moderne tekstvitenskap slik at elevene får en større verktøykasse. I tillegg vil kurset handle om hvordan vi kan lage gode analyseoppgaver som ivaretar et kritisk perspektiv på ulike tekster.

Kurset legger opp til felles diskusjon og workshop med vekt på didaktikk og metode som deltakerne skal kunne bruke i sitt arbeid med sakprosatekster klasserommet. Lærere i engelsk og ulike samfunnsfag kan også ha stort utbytte av kurset.

Det praktiske og økonomiske 

  • Kurset varer i utgangspunktet i seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses etter nærmere avtale 

  • Kurset kan tilpasses for både ungdomstrinnet og for videregående skole 

  • Antall deltakere kan være fra ca. 25 – 100. Kursets form tilpasses noe etter gruppens størrelse

  • Lokaler: I tillegg til rom egnet til forelesning behøves rom til gruppearbeid 

  • Kurset koster kr. 15.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderen


Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Kurstilbud: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Kurstilbud: Skriving. Trinn 2

Kurstilbud: Skriving. Trinn 2