Norsklæreren som vitenskapelig tidsskrift

Norsklæreren er et tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk som utkommer fire ganger i året. Som norskdidaktiske emner regnes alle temaer som inngår i norskfaget i skolen, samt fagdidaktiske emner.

Tidsskriftets profil
Norsklæreren er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Landslaget for norskundervisning (LNU). Dette innebærer at Norsklæreren publiserer både fagfellevurderte vitenskapelige artikler og annet redaksjonelt stoff, slik som reportasjer, anmeldelser, intervjuer og debatter. Slik bidrar tidsskriftet til faglig fornying og nytenkning innenfor og utenfor norskfaget.

 Vurdering av vitenskapelige artikler
Norsklæreren har en vitenskapelig redaksjon ledet av Jonas Bakken ved UIO som besørger ekstern fagfellevurdering av innsendte vitenskapelige manuskripter. Hvert manuskript vurderes av minst to eksterne fagkonsulenter. Manuskriptene anonymiseres før de sendes til fagfellevurdering. Artikler utgitt i Norsklæreren blir indeksert i Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart).

Krav til vitenskapelige artikler
Norsklæreren publiserer vitenskapelige artikler innenfor en rekke forskningsområder. Innenfor norskdidaktikken vil aktuelle temaer være lese- og skriveopplæring, litteratur- og språkdidaktikk, vurdering, norskfagets historie, læreplananalyse og norsk som andrespråk i skolen. I tillegg publiserer tidsskriftet artikler om norsk og nordisk litteratur og språk. Vitenskapelige artikler i Norsklæreren skal presentere ny innsikt og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.

Manusoppsett
Veiledende tegnmengde er 30 000 til 40 000 tegn inkludert mellomrom. Artikkelen bør ha en kort og informativ tittel, og en kort og poengtert ingress. Norsklæreren benytter APA-malen for litterurhenvisninger.Oversikt over denne stilen finner du bl.a. her:
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

Husk
Norsklæreren har som mål å trykke en vitenskapelig artikkel i hvert nummer. Tekstene sendes til fagfellevurdering og trykkes etter hvert som de blir godkjente. Ta gjerne kontakt på forhånd, for å høre hvordan det ligger an. Epost: jorunn@norskundervisning.no

Ellers trenger bladet følgende opplsyninger:
–       arbeidssted/stillingstittel
–       en epostadresse du vil ha på trykk
–       digitalt portrettbilde
–       postadresse for ettersending av blad og en bokgave som takk for innsatsen.

 

Vitenskapelig redaksjon Norsklæreren 2019

 

Leder: Jonas Bakken, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO

Jonas.bakken@ils.uio.no

 

Medlemmer

 

Frøydis Hertzberg, Universitetet i Oslo

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO.

froydis.hertzberg@ils.uio.no

 

Jon Smidt, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Professor I norsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning

jon.smidt@hist.no

 

 

Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark

Professor I norsk ved Institutt for humanistiske fag.

lars.kulbrandstad@hihm.no

 

 

Dagrun Skjelbred, Høgskolen i Vestfold

Professor ved Høgskolen I Vestfold

dagrun.skjelbred@hive.no

 

Arne Johannes Aasen, Skrivesenteret Trondheim

Arne Johannes Aasen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Senterleder ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
arne.j.aasen@hist.no

 

Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet

Professor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

nina.goga@hvl.no

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...