Minoritetsspråklige elever og norskfaget i videregående skolelanguageI 2007 ble faget Norsk som andrespråk for språklige minoriteter (NOA-planen) fjernet med et departementalt pennestrøk. Fra den ene dagen til den andre var mulighetene for fagbrev eller studier ved høyskoler og universiteter vesentlig forringet for innvandrere med kort botid i Norge. Med en tilrettelagt læreplan i norsk hadde de tidligere kunnet gå opp til en eksamen som tok hensyn til at de hadde et annet morsmål, og at de ikke hadde samme kulturkompetanse som innfødte nordmenn.

Nå skal alle opp til samme eksamen i norsk, og det blir ikke lenger tatt hensyn til språklig og kulturell bakgrunn. I praksis må elevene ha morsmålskompetanse i norsk for å kunne mestre de kravene som settes i norsk skriftlig. Til tross for relativt kort botid i Norge sitter mange minoritetsspråklige elever inne med gode kunnskaper i norskfaget, og i muntlige situasjoner klarer de å gjøre greie for og bruke kunnskapene sine. Problemene oppstår først og fremst når de skal skrive om ulike norskfaglige emner.

I disse dager er tilværelsen preget av usikkerhet og uro for mange minoritetsspråklige elever. De er det første kullet av elever som skal opp til eksamen etter ordinær norskplan. Mange av dem klarer seg i de øvrige skolefagene, men vet at de ikke kommer til å få ståkarakter i norsk skriftlig. Dermed faller muligheten for å få studiekompetanse bort. På samme måte ser elever i yrkesfagene at sjansene for ordinært fagbrev er små fordi de ikke skriver norsk på lik linje med sine norske medelever. Lærere over hele landet opplever at elever er i ferd med å gi opp; de innser at de ikke har noen muligheter for å mestre det som blir krevd av dem i faget norsk skriftlig.

Disse elevene faller mellom to stoler. Kunnskapsdepartementet avventer rapporten fra Østberg-utvalget som skal legges fram i juni 2010 for å se hva som eventuelt kan gjøres med minoritetsspråklige som har kommet til landet sent i skoleløpet. Da er løpet kjørt for avgangselevene i inneværende skoleår. Det må være mulig å få til en overgangsordning. Våren 2010 får privatister fremdeles gå opp til eksamen etter NOA-planen. En mulighet kunne være at de minoritetsspråklige elevene blir vurdert etter ordinær læreplan i norsk muntlig, men at de får gå opp til samme eksamen som privatistene i norsk skriftlig. På sikt kunne man tenke seg at det blir laget egne skriftlige oppgaver som viser elevenes generelle ferdigheter i å skrive norsk i ulike sjangrer, men at alle de fagspesifikke målene i læreplanen blir målt muntlig.

Vår viktigste oppgave i denne omgang er å finne en god overgangsløsning for årets avgangselever, men vi bør også tenke framover. Jeg oppfordrer dere derfor til å benytte kommentarfeltet, enten for å støtte mine forslag, eller for å komme med alternative forslag til løsninger.

Anne Lene Berge
Lektor i norsk ved Bergen Katedralskole

Foto: FlicrCC

LNU: Via hjemmesida vår kan dere laste ned et åpent brev til daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og forskningsminister Tora Aasland som Anne Lene Berge har skrevet om denne saken. Brevet stod på trykk i Utdanning i februar 2009.

577 kommentarer

 1. Inge Kyllingstad

  Hei Anne Lene! Din gamle vikar Inge Kyllingstad her. Jeg har vært på et par samlinger der dette har vært diskutert på et uformelt nivå, men har vel savnet svar på et par spørsmål:
  1. Hva har direktoratets motiv vært?
  2. Har et samlet lærermiljø (NOA) vært mot ordningen, eller har forslaget opprinnelig kommet herfra?
  Hilsen Inge

 2. En forbannet elev.

  Jeg mener ar politikerne bør grippe inn på det utdanningsdirektoratet driver med.
  Det virker som venstre og høyre fotene kjenner ikke hver andre… på utdanningsdirektoratet.

  Kristin Halvorsen, sover du?

  En forbannet elev.

 3. Bodil Rosén

  Ein framandspråkleg elev vil alltid vera framandspråkleg. Med praksis som lærar i norsk for framandspråklege elevar og som sensor i norsk for vidaregåande skole har eg måtta stryka slike kandidatar. Eg har sett at dei ganske sikkert har framandspråkleg bakgrunn, men slik sensorar blir instruert, kan eg ikkje gjera anna enn å stryka dei. Dei skal vurderast som ein norsk elev.

 4. Marit Unn Myklebust

  Flott at du tar det opp!! Skulle gjerne visst begrunnelsen for galskapen. Skulle gjerne forstått hvorfor media forbigår dette i stillhet (har kun sett litt i Klassekampen). Antar strykprosenten i 2010 vil vekke noen til liv, men da har allerede ett kull fått en smekk.. Som lærer for minoritetsspråklige i vgs er jeg såvel forvirra som frustrert og fortvila. Jeg vet at mange ikke vil klare seg på norsk læreplan og at mange ikke vil komme på nivå til norsk læreplan engang. 3 bortkasta år for dem?? Håper mange vil komme til denne sida og lufte meninger og råd. Spre den! Marit Unn Myklebust

 5. En forbannet elev.

  Til Bodil Rosén.

  Ingen tvinger deg til å jobbe some lærer eller sensor.

  Utdanning hanlder ikke om «hvem som er sterkeste» (sosial Darwinisme), men kanskje om de som er «bedre tilpasset» (måten jeg forstår Darwinisme på..).

  Dersom man tvinger minoritetsspråklige elever til å ta vanlige norske prøve. Da bør man tilpasse disse prøver til denne verden… Og som vi vet, Norge er ennå ikke verdens senter.

 6. Anne Lene Berge

  Svar til Inge Kyllingstad

  Hei Inge, og takk for sist. Jeg skal prøve å svare kort på det du spør om. Det var ikke direktoratet, men departementet med Djupedal som minister som vedtok at faget «Norsk som andrespråk for språklige minoriteter» skulle fjernes. Det forelå et høringsutkast til ny læreplan for norsk som andrespråk i Kunnskapsløftet, men etter høringsrunden ble faget fjernet i stedet for å bli rettet opp i forhold til høringsuttalelsene. En vesentlig årsak til at det ikke kom en ny plan, er sannsynligvis at andrespråksplanen ble misbrukt. Ved noen barneskoler fikk barn av innvandrere opplæring etter denne planen selv om de var født i Norge og behersket norsk som de andre elevene. Årsaken er åpenbar; det fulgte penger med planen, og jo flere minoritetsspråklige elever en skole kunne føre opp, dess mer penger fikk de. For mange innvandrerfamilier føltes det som et overgrep at barna deres skulle ha en egen læreplan når de begynte på skolen, og flere innvandrerorganisasjoner gikk aktivt inn for at planen måtte bort. Dermed ble den også fjernet for dem den egentlig var ment for. Et annet argument var at alle skulle lære det samme og vurderes likt uansett bakgrunn. Planen ble av noen stemplet som mindreverdig, og man overså at den for mange hadde vært nøkkelen til utdanning og en meningsfylt tilværelse i Norge.

  Bortfallet av andrespråksplanen rammer først og fremst minoritetsspråklige elever i videregående skole med kort botid i Norge. Problemene er i hovedsak knyttet til norsk skriftlig. Klarer de ikke skriftlig norskeksamen, får de ikke studiekompetanse selv om de får ståkarakterer i alle andre fag. Jeg har truffet norsklærere fra hele landet, og fortvilelsen over at NOA-faget er falt bort, er like stor over alt. De ser at mange elever med evner og anlegg for høyere utdannelse kommer til å bli stoppet fordi det blir umulig for dem å mestre norsk skriftspråk på lik linje med dem som er født og oppvokst i Norge.

  Det virker som politikerne har liten forståelse for den betydningen NOA-planen hadde for integreringen av innvandrere. Er det slik at slaget om planen er tapt, må vi se oss om etter andre løsninger for å kunne gi innvandrere med kort botid mulighet for å skaffe seg fagbrev eller høyere utdanning i Norge. Det er bakgrunnen for forslagene mine i det første innlegget. I februar 2009 skrev jeg et åpent brev til Solhjell og Aasland om problemene som har oppstått i kjølvannet av at NOA-planen har falt bort. Det har tittelen «Minoritetsspråklige elever i Kunnskapsløftet» og ligger på utdanningsnytt.no.

  Jeg håper du føler at du har fått svar på det du spurte om.

  Hilsen
  Anne Lene

 7. Kari Staalesen

  Hei Anne Lene!

  Vi som arbeider på Nygård skole, grunnskole for voksne, opplever den samme frustrasjonen som dere på videregående. Våre elever har så kort tid i Norge at de følger planen for Grunnleggende norsk. Dette er, som kjent, en plan som er knyttet til mappevurdering. Dette er det ikke enkelt for våre elever å forholde seg til.

  Vi ønsker primært NOA planen tilbake for voksne elever med kort botid, men støtter ditt forslag som en overgangsordning mens man venter på avklaring fra utvalget som arbeider med saken.

  Hilsen norsklærerne på Nygård skole, grunnskole for voksne.

  Hilsen Kari Staalesen

 8. Eli Lindtner Næss

  Hei Anne Lene,
  Du fortjener takk for at du står på for en gruppe elever som fikk store problemer da departementet plutselig fjernet NOA-planen og erstattet den med ordinær læreplan i norsk. Grunnen til at myndighetene gjorde dette, er vel et misforstått rettferdighetsbegrep og manglende forståelse når det gjelder kravene i norskfaget for elever som har bodd få år i Norge. De nye kravene har ført til frustrasjon og fortvilelse og virket negativt inn på hele opplæringen. Det er kommet signaler om at departementet vil se på saken, og bra er det. Akkurat nå gjelder det de første elevene som skal opp etter ordinær læreplan. Det er viktig at disse elevene, som sliter med umulige krav, får en eksamen som gjør det mulig for dem å bestå og dermed fortsette utdanningen. Løsningen som Anne Lene skisserer opp, er en fornuftig overgangsløsning!
  Eli Lindtner Næss, norsklektor

 9. Gunn Utkvitne

  Kjære Anne Lene,
  Du fortener både takk og mykje ros for arbeidet du og Inger Marie Stein har lagt ned for å prøva å retta opp fadesen departementet gjorde då NOA-planen blei fjerna. Eg støttar forslaget ditt.
  Gunn Utkvitne, kollega ved Bergen Katedralskole

 10. Bente Getz Sollie

  Jeg jobber med to klasser voksne fremmedspråklige på forberedende norskkurs til vgs. Elevene har i snitt fem års fartstid i Norge. De fleste har jobb som renholdere eller i små matsjapper. Og mange har barn. De har altså stor arbeidsbelastning. Disse elevene ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Få av disse elevene vil komme inn på vgs i det hele tatt: De får for lite norskopplæring (seks timer i uken), og for lite tid til å jobbe med norskfaget. De aller flinkeste vil komme inn. Vi snakker om elever som ville fått 5 i alle

 11. Bente Getz Sollie

  … sorry, ble avbrutt … Vi snakker om elever som kan få 5 i alle andre fag, men som ikke består avsluttende norskeksamen i skriftlig (men får 5 i muntlig), eller som får karakteren 2 i skriftlig. Grunnen til det er at det er relativt lite plass til språklæringsdelen av norskopplæringen i vgs. De får jo bare noen få timer ekstra i forhold til de norske elevene. Slik den nye planen fungerer, er den innvandrerfiendtlig i forhold til denne gruppen med voksne fremmedspråklige. Det er flinke folk som fratas muligheten til høyere utdanning, eller som ikke kommer inn på ønsket studie fordi norsk skriftlig-karakteren ødelegger for gjennomsnittskarakteren.

 12. Marianne Giske Korsnes

  Jeg takker deg for den formidable innsatsen du legger ned for denne gruppen og støtter deg fullt ut. Jeg håper bare at noe kan skje allerede til våren.
  Jeg har en vg3 klasse i norsk bestående av nettopp denne gruppen elever. Disse skal altså, etter å ha bodd i Norge i 4-5 år, opp til den ordinære eksamen i norsk skriftlig og konkurrere på lik linje med alle elever som skal ta avsluttende eksamen etter 13-års skolegang i Norge. Det er hjerteskjærende urettferdig!

 13. Marianne Bentsen

  Jeg er veldig glad for at dette er kommet på dagsorden. Det er faktisk ganske hårreisende det som har skjedd i forhold til norsk for fremmedspråklige elever. Hos oss (Alta vgs) har vi mange elever på kveldsundervisninga med fremmedspråklig bakgrunn. Det er voksne som skal fortsette å bo i landet, folk fra Afgahnistan, Russland og Filipinene. De har vært her fra 3 til 5-6 år. Og jeg undres hvem det er som tror at noen kan lære seg å kjenne en kultur innenfra, med alle språklige koder og sammenhenger som finnes, i løpet av så kort tid. En annen sak er at tekstmaterialet skal være i original språkdrakt. Javel… jeg har vært lærer i norsk ved videregående skole i 15 år, og må si at det er sannelig ikke alt som står like klart for meg heller i alle tekstene. Hva om vi snudde dette på hodet. Nordmenn i Afgahnistan eller på Filipinene. Etter 4-5 år skulle man ha kontroll både språklig og kulturelt. Inngangsbilletten til et meningsfylt liv!

 14. blerina

  NOA-eksamen må tilbake føres igjen!

  Jeg fant i Aftenposten en Nyhetsartikkel fra 2006 slutt for B-norsken som fikk meg til å skrive. Leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton Oddvar de Leon har kjempet i ti år for at ”B-norsken” skal forsvinne:
  ”Høsten 2007 vil det omstridte fanget norsk som andrespråk forsvinne.”

  Her sitter jeg en jente på 24 år og er elev ved Katedralskolen i Bergen i 2009 som skal ta avsluttende norskeksamen og skaffe meg studiekompentanse i 2011. Jeg tar norsk og andre fag, men blir veldig irritert over at jeg ikke har samme sjansen som mange hadde i min sitasjon før NOA-eksamen forsvant høsten 2007.

  Det er helt riktig at når man kommer til et annet land og man vil bli bosatt der, så er det viktig å beherske språket for å kunne høre til i samfunnet og skape seg et nettverk. Kommer man som ungdom til landet og skal rett i en norskklasse, kan det være tøft men med litt hjelp er alt mulig og dessuten er det lærerikt. Elevene selv har nok mye å ta igjen, men det er relativ lett å komme inn i stoffet i løpet av noen år og det vil det være til stor hjelp senere.

  Men kommer du til Norge for å studere, eller har du bodd i Norge et par år og bestemmer deg for å få deg utdannelse, så blir en eksamen for morsmålsbrukere i norsk for tøff for oss.
  Hvorfor? Jo akkurat fordi vi fortjener at det blir lukket igjen det ene øyet når vi ikke skriver like bra som norske morsmål brukere. Greit at du må beherske stoffet og språk men at vi har dobbelt så mye arbeid det ser ingen.
  En norsk morsmål bruker skriver i vei på oppgaven sin mens en fremmedspråklig må jobbe både med oppgaven, språket og grammatikken ikke minst.” Skal jeg stryke på eksamen pga. at jeg ikke skriver riktig artikkel som det ikke finnes noen regel på for lære heller?

  Jeg forstår at eksamen i norsk som andrespråk har blitt missbrukt på mange ulike måter, men for mange var det nøkkelen til muligheter og studier. Hva med unntak kunne man ikke finne en løsning for at det blir til rette lagt for de som fortjener det for de som ikke har gått på norsk skole i mange år, men behersker innholdet og det meste som forlanges!

  Jeg tror at det kommer til å føre mange konsekvenser med seg å ikke kunne ta NOA-eksamen, mange elever kommer til å stryke pga. av noen feil som ble godtatt før!
  Hvorfor ikke nå!

  Blerina D.

 15. Kristin Beate Auestad

  Hei Anne Lene og takk for sist. Det begynner å bli noen år siden jeg hadde min ppu-praksis på Katten i Bergen, men det sitter ennå i, det jeg lærte der.

  Det forundrer meg at media ikke har satt søkelys på denne viktige saken. Det virker på meg som om det hele er møtt av en rungende taushet. Hvordan kan det ha seg? Hvor er rettferdighetssansen til den norske journaliststanden og andre skrivende mennesker (ut over en egnere krets av norsklærere)?

  Her er det snakk om integrering av grupper som samfunnet har et uttalt ønske om at skal integreres. Når planen faller bort, blir integrering for mange av de fremmedspråklige elevene vanskeligere å få til, i og med at de mislykkes i utdanningssystemet. Er saken for komplisert for mannen i gata, slik at det er i fagtidsskrift og andre, langt smalere fora, kampen må føres? Bryter det med en underlig rettferdighetssans som sier at det først er snakk om rettferd når alle får lik behandling? Er det motstanden fra innvandrermiljøene (de egentlig berørte) som gjør at det blir for betent og politisk ukorrekt å meine noe annet her? Eller er det egentlig ingen som bryr seg? Jeg lurer og lurer.

 16. Inger-Helene Larsen

  Hei,Anne Lene.
  Etter å ha arbeidet med norsk for fremmedspråklige i mange år (NOA-planen),er det lett å se hvor meningsløst det er at disse elevene nå skal ha samme avgangseksamen i norsk som norske elever har.
  Jeg støtter dine forslag til en omlegging av avgangseksamen for fremmedspråklige,og håper inderlig at departementet kan gi denne saken en ny behandling.

  Inger-Helene Larsen

 17. Kari Westad Ødegård

  Hei!
  Jeg hadde en kronikk om dette tema i HA mandag 30. nov. – to dager før jeg ble gjort kjent med ditt brev og blokk. Den tar opp akkurat de samme problemene som du er opptatt av.
  I alle år har disse elevene som kommer «midt i skoletida» havnet mellom to stoler. Jeg håper noen kan starte en elle annen kampanje e.l. hvor det, etter min mening, kreves at norsk som andrspråk innføres i en el. annen form igjen (for å unngå «misbruk» kan det gjennomføres testing som skiller mellom elever med/uten behov). Videre bør det stilles høyere krav enn et vitnemål fra ungdomsskolen for å for å bli tatt inn på et ordinært 3-årig løp i vgs. (Elever får vitnemål etter kanskje bare et par år i ungd.sk.) Det bør kreves et min.nivå i norsk, og oppfylles ikke det, må man ha et obligatorisk år i forkant. Der kan den nye norskplanen komme inn. I et vanlig 3-årig løp er det ikke plass til intensiv norskopplæring. Dessuten vil det da også åpnes mulighet til et bedre grunnlag i flere av de andre fagene i vgs. Altfor mange får i sum et dårligere vitnemål enn de kunne hatt dersom grunnlaget i norsk var bedre.
  Til slutt – jeg har helt siden noa forsvant ut, undret meg over medias taushet, og, ikke minst, en generell taushet, så langt jeg har fått med meg, fra utdanningsinstitusjonene og deres kompetansefolk på dette feltet.
  Innleggene her viser entydig at det er behov for å prøve å gjøre noe konkret – det er ikke nok å sitte rundt på skolene og synse! Er det noen som har kompetanse til å vurdere om dette systemet som påføres en del elever kan være brudd på diskrimineringsloven §4??
  Kari Westad Ødegård

 18. Petter de Presno Borthen

  Jeg følger debatten med interesse. Som det nevnes har departementet nedsatt Østbergutvalget for å se på opplæringstilbudet for minoritetsspråklige elever. Mandatet strekker seg vidt – fra barnehage til høyere utdanning.
  Innen utgangen av året leverer vi delinnstilling om barnehage og grunnskole. I tillegg er vi bedt om se på ordningen med grunnleggende norsk nå, selv om videregående opplæring først belyses i endelig rapport i juni 2010.
  Jeg håper debatten fortsetter på denne bloggen. Jeg vil varsle dere når delinnstillingen foreligger på nett, slik at dere kan bidra med ytterligere innspill og kommentarer til et samlet utvalg.

 19. Marita Aksnes

  Hei!
  Dette er en interessant og viktig debatt, og burde vel også være en sak for Arbeids- og inkluderingsdepartementet? Det kan umulig være god integreringspolitikk. Det vil også bli en utfordrende jobb å være sensor ved vårens eksamen, og hva mener Utdanningsdirektoratet skal være god nok norsk? Hvor mange andrespråksfeil skal man kunne godta? I tillegg må vel dette nærmest kunne kalles et overgrep mot den elevgruppen det gjelder.

 20. Siw Fjelstad

  Støtter reaksjonen på dette vedtaket. Håper at vi snarest og i framtiden vil komme fram til en mellomløsning for tospråklige, flerspåklige elever. Hvis ikke er jeg redd for at vi stenger mange framtidige potensielle dyktige studenter ute. Synes vi i dag viser lite forståelse for den kompetansen flerspråklige elever/studenter faktisk har, og den betydningen det er for det norske samfunnet at det finnes folk med en flerkuturell og flerspråklig bakgrunn.

 21. Béatrice Blom

  Jeg slutter meg til kommentarene her ,og takk, Anne Lene, for at du gjør så klart rede for bakgrunnen for at NOA ble fjernet (skrevet 1. desember). I høst hadde jeg i oppgave å gi ”førstehjelp” til en gruppe minoritetsspråklige elever som strøk i norsk skriftlig våren 2009. Planleggingen av kurset avdekket et problem med dagens eksamensform, nemlig uforutsigbarheten. Elevene vet ikke hvilken eksamensform de får (langsvar eller kort- og langsvar), de vet ikke sikkert hvilke av 5-6 sjangre de får skrive, og de vet ikke hvilket tekstgrunnlag de får (i motsetning til ressursheftet, der tekstene ble delt ut på forhånd). Ut fra de to eksamenene som har vært holdt i K06 (vår og høst 09), må elevene være forberedt på å tolke eldre og moderne tekster på nynorsk og bokmål, ironisk kåserende tekst, tegnserie, reklame, modernistisk og romantisk lyrikk, novelle, debattinnlegg, reiseskildring og språklige essay. Skriftlig eksamen i norsk prøver langt flere kompetanser enn ferdigheter i norsk skriftlig. Likevel brukes karakteren i faget for å dokumentere generelle språkferdigheter, f eks. ved opptak til Politihøyskolen (søkere må ha 3 i norsk). De minoritetsspråklige elevene som kontinuerte i høst hadde to forslag: Gjeninnføre NOA-eksamen med ressurshefte og forberedelsestid eller godkjenne f eks bergenstesten som tilstrekkelig grunnlag i norsk skriftlig for å få studiekompetanse. Minister Tora Aasland grep i forrige uke raskt inn for å endre regelverket slik at studenter med dysleksi i førskolelærerutdanningen slipper eksamen i sidemål. Kan ikke noen gå inn med et strakstiltak for å redde norskeksamen for vårens minoritetsspråklige avgangselever også?
  Béatrice Blom, norsklektor, Oslo

 22. Anne Gry Gogstad

  Unge og voksne innvandrere med kort botid i Norge vil aldri lære norsk som morsmål! Norsk på linje med våre norske elever i VGS må de kunne i tillegg til diverse andre kunnskaper og skrivekompetanse i diverse sjangre samt ha en grunnleggende forståelse for det norske samfunn for å bestå en norskeksamen! En ikke bestått norskeksamen betyr kroken på døren for enhver høyere utdanning! Hvis regelverket som myndighetene har bestemt at vi skal følge, blir fulgt, betyr det at nesten alle vil styrke i norsk fra juni 2010! Ingen sensorer har lov til å ta hensyn til at de besvarelsen tydeligvis er skrevet av en minoritetsspråklig elev!Er det ikke et av SV`s politiske mål med integrering? Hvis ikke våre nye landsmenn med kort botid i Norge, eller 1.generasjonsinnvandrere får muligheter til å få studiekompetanse, vil de heller ikke få mulighet til høyere utdanning. Altså, her skaper vi nye samfunnsklasser på sikt! Er det det Sv ønsker?
  Hvilken nordmann, selv de på Løvebakken hadde klart å få ståkarakter på en eksamen i tyrkisk på en tyrkisk VGS etter å ha bodd i Tyrkia i 3 år. Eller ville de klart det i det hele tatt etter et halvt liv etter fylte 18 år? Det er tilsvarende som kreves av minoritetsspråklige i Norge! Myndighetene har stor tillit til våre innvandrere siden de tror at de kan klare dette.
  Èn ting er elevenes etter hvert forferdelige frustrasjon over situasjonen, der mange omsider forstår rekkevidden av bortfallet av NOA planen, nemlig at universitet og høyskoler har stengte dører for alle i Norge som ikke kan norsk som morsmål. En annen ting er den forferdelige frustrasjonen for læreren som prøver å få elevene til å forstå hva disse planendringene betyr for elevene. Når elevene endelig forstår det, er det bare resignasjon og tristhet som råder. Hvis denne situasjonen får fortsette, bør man skrive med store bokstaver på søkerskjema at minoritetsspråklige elever som ikke har lært seg skikkelig norsk , tilnærmet norsk som morsmål, bør finne seg noe annet å gjøre. Da slipper de i hvertfall å få forventninger om høyere utdanning. Og dette er ofte elever som klarer seg veldig bra språklig sosialt, faglig i andre fag, men aldri vil stå til en norskeksamen.
  Lærerens frustrasjon handler også om at han /hun vet at elevene aldri kan nå målene!
  Årsaken til at NOA planen ble fjernet, var misbruk på enkelte Oslo-skoler. Men hvor mange er det ikke som misbruker trygdesystemet? Fjerner man trygden av den grunn? Nei, da man får gjort noe med misbrukerne.

  Kristin Halvorsen, vi har tillit til deg. Sett dere inn i disse elevenes virkelighet. Bruk litt tid på det og finn en løsning som gjør det mulig for disse elevene å komme videre med sin utdanning! De har mye å tilføre landet vårt på mange områder. Det finnes mange erfarne og gode hoder som kan hjelpe dere og har gode løsninger på bordet hvis dere vil høre på oss.

  En med lang fartsid på feltet.

 23. Anne Lene berge

  Hei!
  Takk for mange flotte innlegg! Mange av dere stiller spørsmål om hvorfor mediene ikke har vært opptatt av situasjonen for de minoritetsspråklige elevene etter at NOA-planen falt bort. Sporadisk har saken vært framme i mediebildet. Bergens Tidende hadde en reportasje fra Bergen Katedralskole, men det førte ike til noe videre engasjement. For noen måneder siden hadde vi besøk av NRK Hordaland. De laget et godt innslag som ble sendt i Vestlandsrevyen. De prøvde å få det inn i Dagsrevyen, men der var ikke redaksjonen interessert. Migrapolis Radio har også tatt opp saken. De arrangerte en debatt mellom statssekretær Lisbet Rugtvedt, en av våre elever og meg. I februar 2009 skrev jeg et åpent brev til Solhjell og Aasland om problemene fjerningen av NOA-planen har skapt. For at flest mulig lærere skulle lese det, sendte jeg det til Utdanningsforbundets medlemsblad, Utdanning. Uker og måneder gikk, og det kom ikke på trykk. Da jeg til slutt ringte og spurte hvorfor det ikke ble publisert, fikk jeg beskjed om saker stod i kø, og at de skulle legge det ut på nettet. Viljen til å ta det inn i papirutgaven var tydeligvis ikke til stede.

  Som dere ser, har ikke dette vært en sak mediene har sett på som noen stor og viktig sak. Men vi gir oss ikke, til det er saken for viktig!
  Anne Lene Berge

 24. Lisbeth Norendal

  Det er godt at det blir sett fokus på denne saka. Det er vel eigentleg bare dei som har desse elevane som forstår kor viktig ho er!

 25. Sissel Granviken

  Flott at du la opp til denne diskusjonen, Anne Lene, dette temaet er stadig aktuelt, viktig ikke å begrave stridsøksa. Alle argumenetene tiltredes, og som dere i Bergen, har vi i Trondheim også skrevet til statsråder om dette. Man håper på Østberg-utvalget…….

 26. Bjarne Hansen

  Takk til deg, Anne Lene Berge (lektor i norsk ved Bergen Katedralskole, der jeg selv var latinlinjeelev for mange år siden), for din solidaritet med de sent ankomne minoritetsspråklige elevene. Du reiser en svært viktig debatt som jeg håper at mange vil delta i.

  Jeg er lektor i en mottaksklasse (8.-10.trinn) på Rommen skole i Oslo, en skole med 95 % minoritetsspråklige elever. Vi har fire såkalte mottaksklasser, tre på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet ved vår skole. Selv har jeg for tiden en gruppe på femten elever fra «hele verden». Spennet mellom disse elevene strekker seg fra som så å si er uten skolebakgrunn til elever med svært god skolegang fra hjemlandet.

  I Oslo får disse elevene, uavhengig av hvilken skoleerfaring de har fra hjemlandet, normalt ti måneders norskopplæring i mottaksklasse før de overføres til vanlig klasse. Altså skal de etter så kort tid bli i stand til følge vanlig undervisning og etter hvert vurderes i forhold til Kunnskapsløftets kompetansemål med karakterer i alle fag på lik linje med andre elever.

  Jeg har i ulike sammenhenger pekt på den urett som begås mot de sent- og nyankomne minoritetsspråklige barn og unge (jfr. Lektorbladet, 1-2009, Akers Avis, 30. 12. 2009), så lenge dette opplæringsregime består. Selv om disse elevene får tilbud om særskilt norskopplæring i vanlig klasse, vil de fleste trenge mye faglig støtte i tillegg, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Mange opplever dessverre ikke å få dette.

  I Opplæringslovens § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregående skole):

  Elevar…med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

  Retten som de sent-/nyankomne minoritetsspråklige elever har ifølge Opplæringsloven står i skrikende kontrast til den uretten mange av disse elevene opplever i dagens skole.

  I møte med OECD-representanter på seminarer i Kunnskapsdepartementet og i møte med noen medlemmer av Østberg-utvalget, har jeg fremholdt at de sent-/nyankomne minoritetsspråklige som et minimum omgående må få et opplæringstilbud som er i samsvar med norsk lov.

  Jeg synes at alle som er opptatt av dette, bør se nærmere på rapporten OECD Reviews of Migrant Education, juni 2009. Jeg imøteser også Østberg-utvalgets innstilling med stor spenning. Jeg håper utvalgets overordnete målsetting er å fremme forslag til hvordan alle, også de sent-/nyankomne minoritetsspråklige kan få et rettferdig opplæringstilbud på alle områder og på alle trinn i utdannelsesløpet.

  Jeg er overbevist om at norskopplæringen er den viktigste kritiske suksessfaktor, også for de sent-/nyankomne minoritetsspråklige. Men opplæringen i norsk for minoritetsspråklige må, slik jeg ser det, fra første øyeblikk også ha mye oppmerksomhet rettet mot de andre fagene (fagbegreper og –emner) som elevene møter i norsk skole.

  Jeg har således i min egen undervisning utviklet en praksis der opplæringen i norsk, samtidig er opplæring i andre fag med innlæring av fagbegreper og -emner relatert til Kunnskapsløftets fem søyler, hovedområder og kompetansemål, tilpasset den enkelte elevs læringsnivå og forutsetninger. Jeg mener at jeg har mye god erfaring med at sent-/nyankomne minoritetsspråklige elever kan lære å snakke, lese, skrive, regne og bruke data godt – på norsk – gjennom arbeid med ulike fagbegreper og -emner. Å isolere norskopplæringen fra den øvrige fagopplæringen og vice versa vil gjøre både norsk- og fagopplæringen fattigere.

  Det er således viktig å få elevene til å forstå at et ethvert norsk ord og begrep også må relateres til en faglig sammenheng. Det er fundamentalt viktig at de sent-/nyankomne minoritetsspråklige gjennom norskundervisningen læres opp til å se slike faglige sammenhenger.

  På denne måten kan det bli en fruktbar interaksjon mellom norsk og de andre fagene: den grunnleggende norskopplæringen blir samtidig en propedeutisk fagopplæring, og omvendt. Dette kan i sin tur generere en norskkompetanse og en fagkompetanse som elevene kan dra nytte av når de følger den vanlige opplæringen i skolen i alle fag på norsk.

  Selv om Utdanningsetaten i Oslo har vedtatt å nedlegge den mottaksklassen jeg har hatt ansvaret for de siste seks årene, så har jeg stor tro på den «pedagogiske modellen» jeg har utviklet i nært samarbeid med mange som ønsker at de sent-/nyankomne minoritetsspråklige elevene fortjener et rettferdig opplæringstilbud.

  Jeg håper Østbergutvalget fremmer forslag lang disse linjene, og forslag som bidrar til at så mange sent/nyankomne minoritetsspråklige som mulig kan lære mer, fullføre utdanningsløpet og oppleve opplæringstilbudet som rettferdig. Da tror jeg også mange flere minoritetsspråklige vil lykkes i det norske samfunn.

  Bjarne Hansen
  Lektor ved Rommen skole, Oslo.

 27. Brita Bøyum

  Utdanningsforbundet Hordaland har engasjert seg i NOA-saken. På fylkesårsmøtet våren-09 vedtok vi en resolusjon der vi stilte krav om gjeninnføring av NOA. Vi har siden hatt kontakt med Anne Lene Berge, som stilte opp i radio Migrapolis, og vi har hatt møte med henne og andre norsklærere med mange års erfaring fra undervisning med minoritetsspråklige elever. Petter Borthen, medlem i Østbergutvalget, var også til stede. Vi støttet Anne Lene Berge i hennes forslag om at elevene går opp til ordinær eksamen i norsk muntlig, men at de får en alternativ skriftlig eksamen. Her er det mye arbeid som må gjøres, og vi er spent på Østbergutvalgets innstilling.

  Men, som Anne Lene Berge skriver i sitt blogginnlegg, så haster det nå med å få til en overgangsordning for årets elever. Utdanningsforbundet Hordaland oppfordrer departementet til å åpne opp for at de minoritetsspråklige elevene får gå opp etter NOA-planen ved vårens eksamen, slik privatistene har mulighet til.

  Dette er en hastesak. Dersom ikke departementet gjør et grep, er det mulig at oppmelding til privatisteksamen er den beste løsningen for de minoritetsspråklige. Fristen for oppmelding utløper snart.

  Brita Bøyum
  Utdanningsforbundet Hordaland

 28. Hilde Andersen

  Jeg oppdaget denne bloggen i dag, og ble svært glad. Vi er mange som tenker på dette. Jeg skrev et innlegg som ble tatt inn i «Utdanning» nr. 19, 23. okt. 2009, under tittelen «Faget som forsvant». NOA bør tilbake i videregående. «Grunnleggende norsk» er sikkert formålstjenlig i grunnskolen, men i videregående skal elevene oppnå studiekompetanse. Og har noen virkelig satt seg inn i hvor stor forskjellen egentlig er mellom nivå 3 grunnleggende norsk og for eksempel kompetansemålene i ordinær norsk i vg1? Forskjellen er milevid!

  Jeg tenker på de elevene jeg selv har hatt, som nå går på universitet og høyskole og greier seg godt. De hadde ikke fått sjansen med dagens regelverk. Det haster virkelig med at departementet griper inn!

 29. carot

  Ikke bra nok i norsk fag, ikke bestå ! som jeg har opplevd. jeg har bodd i Norge i 3 år, ble tvang å lese ny norsk i norsk prøver!!! NOrd.Østerdal VGS. ‘
  de sa , kan du ikke ny norsk ? ikke et eneste ord? behandlet meg som en dummest man i verden, Jeg fikk5 i matte , 6 historie og har bodd i norge i 3 år !!
  de andre fag er bare 4 -5. Bare norsk som ble behandlet som drit !

 30. Hildur Bakkene

  Det er mange fag som krever gode lese- og skriveferdigheter. Hvordan i alle dager kan en person som knapt nok kan skrive norsk, eller i hvert fall skriver så dårlig norsk at han/hun stryker til norskeksamen, få 5 eller 6 i alle andre fag enn norsk? Dette høres merkelig ut i mine ører. Forøvrig enig i at noe bør gjøres med situasjonen for minoritetsspråklige elever når det kommer til norskfaget i vgs.

 31. anonym lærarstudent

  Eg er lærarstudent ved høgskulen i Sør-Trøndelag og i forige semester skulle eg skrive ei oppgåve om norsk som andrespråk. Eg merka fort at faget norsk som andrespråk for språklege minoritetar var fjerna frå læreplana. Eg blei nesten sjokka då eg fann ut kva dette innebar og over krava minoritetselevane stillast ovanfor i skulen i dag. Å stille dei same krava til ein minoritetselev som til ein elev med norsk bakgrunn, som antageleg har budd i Norge heile livet sitt, meiner eg er absurd. Det gjer også noko med motivasjonen til minoritetselevane, som veit at om dei ikkje får bestått avganseksamen i norsk, så har dei ingen moglegheiter for å få seg ei høgare utdanning. Slik kan og motivasjonen for å tilegne seg meir kunnskap innanfor dei faga dei meistrar godt og har interesse for forsvinne. Eg vil seie meg heilt enig i at det bør gjerast noko, og det fort. Vårt velstandssamfunn burde da vel leggje betre til rette for at alle skal føle seg heime og for at alle skal få like moglegheiter. Det kan umogleg være lett å integrerast i det norske samfunnet når krava som stillast er nærmast uoppnåelege, eller i det minste vanskelegare enn for elevane med norsk opprinnelse.

 32. Elisabeth T

  Når det settast unåelige krav er det ikkje rart at de fleste detter av lasset. Det er sant at ein må beherske norsk får å kunne fungera i samfunnet, men ein som har budd i Norge i underkant av 8 år kan jo ikkje konkurrere med nordmenn, det må finnes visse tiltak. Enten at sensuren har tar hensyn til eleven eller at elevane får grunnleggande og variert undervisning og blir like kompetente som ungdomsskuleelevar.
  Det de fleste sliter med grammatikken, av den grunn at det ikkje er tilpassa kvar enkelt elev. Dei må forståseg det grunnleggande for at det skal vær muleg byggast vidare. Kanskje det er nødvendig med fleire lærar i slik komprimert undervisning, for at alle skal det de har krav på nemlig tilrettelagt undervisning.
  Noe må gjøras for at elevane ikkje skal miste motet og motivasjon for å lære. Om dette fortsetter slik kommer vi til å få fleire og fleire arbeidsløyse utlendingar som ikkje får muligheit til å skaffe seg ein karriere med høyre utdanning.

 33. Ingvill P

  Eg er enig i det Elisabeth skriv over meg her. Om krava blir for store, dett elevane av. Og dette gjeld ikkje berre for elevar med utanlandsk bakgrunn. Eg kjenner mange som fekk fritak fra, til dømes, nynorsk fordi dei hadde dyseleksi. Dei fekk også fritak for å bli trekt opp til nynorskeksamen i tredje vidaregåande. Kvifor skal det vere annleis for dei, enn for minoritetsspråklege elevar? Er det berre fordi dei er norsk? Noko må gjerast. Enten med eksamenskrava, eller med undervisninga i forkant av eksamen, slik at ho blir tilpassa slik at desse elevane blir like sterke som dei norske elevane.

 34. Alicja

  Takk for deres innsats. Jeg fik våren 2011 4 i Norsk som andre språk etter 3 år bo tid i Norge. Det var flott å få eksamen i Norsk som andre språk tilbake!!! Nå kan jeg lese norsk fordi jeg vil og ikke frodig jeg må. Jeg vet jeg har fortsatt mye å lære, men jeg syns jeg fortjene mulighet til å ta videre utdanning på høyskole nivå selv om jeg ikke kan hel norsk litteratur historie. Takk for deres bidrag!

 35. http://findyourmedicine.info/

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 36. http://wingsofhonorsb.org/car-insurance-in-sd.html

  It depends…AT & T may be able to turn on the phone but because they are from a different provider all of the phone’s features may not work. I would call AT&T and tell them that you want to change your ESN (the phone’s electronic signature), this is located on the battery, take off the battery and you’ll see either ESN or MEID followed by numbers or numbers and letters. AT &T will need to enter the ESN to have the service go to that phone. Again, there’s a chance it won’t take, but if does, there’s also a chance that all of the phone’s features may not work.

 37. http://www.bestedpills.men/

  a jucat si Barcelona pe teren?mi se parea mie ca Iniesta si Messi nu sunt de la Chelsea.primul m-a convins, dandu-le si gol.dar Barca?unde a fost Barca?ascunzandu-se dupa arbitru?traind din 6-2 cu Madrid?n-au avut niciun merit si s-au calificat datorita norocului si arbitrului.mare dezamagire.poate-si refac imaginea cu Manchester. desi cred c-or sa ia bataie la scor.si-ti promit ca atunci o sa ma bucur alaturi de tine….

 38. average auto insurance rates in nj

  Quisiera destacar la importancia de top rural como referencia a nivel nacional a la hora de buscar alojamientos rurales de calidad; siempre que he acudido a top rural los resultados han sido altamente satisfactorios, Como cada año, en mi familia, buscamos un alojamiento adecuado donde disfrutar de unos dias inolvidables, y gran parte de culpa de el éxito de dichas reuniones las tiene top rural.Un saludo Cordial,Alberto

 39. http://www.grupp-forsakring.net/

  – LOVE it Todd!!! You captured some amazing and special moments. How do you manage to be everywhere at once!? I couldn’t have asked for more. You were so easy to work with, in fact you made it FUN, and I am so happy to have had you there to photograph our day not only with your insane artistry but also with your instinct for putting together a beautiful story with all emotions attached.Thank you!

 40. http://winhawaii.org/auto-insurance-punitive-damages.html

  CORYLLUSIE,NapisaÅ‚am komentarz. Tymczasem na brudno, w kajeciku, ołówkiem.Nie jestem jednak pewna, czy temat nie zostaÅ‚ już «zamÄ™czony», a na pewno zwekslowaÅ‚.Czy dasz radÄ™ jeszcze przeczytać?JeÅ›li nie, to napisz «nie», a ja siÄ™ nie obrażę.Lojalnie ostrzegam komentarz nie jest z tych najkrotszych.Ja musiaÅ‚abym wklepać do kompa, a Ty przeczytać.WiÄ™c może nie? Pozdrawiam Ogrodowo – stamtÄ…d przyszÅ‚am,Anna KomnenaZawsze i wszÄ™dzie spóźniona.

 41. best car insurance in san diego ca

  I miss eating this dessert, I once ate this with my husband and the husband loves it, maybe it is time to make one soon before the Asian store stop selling mango since fall season is here…Thanks for the info, I guess I can get all the ingredients above..

 42. albaraka.com.tr

  Reply  Mihai December 7, 2009 tu vrei sa devin paranoic avand in vedere cat de mult beau? in alta ordine de idei de unde drq ai aflat asa ceva ca e prima data cand aud de aceasta practica?

 43. http://webindex.us/ra9.jp

  yilmaz vural, TV’de kendisi anlatti bu hikayeyi -tüm piÅŸkinliÄŸiyle- antalya’da devre arası kupalarından bir tanesinde; stat çıkışında hangi takımı çalıştırdığını unutup, rakip takım otobüsüne yönelmiÅŸ, çünkü iki takımı da çalıştırmış. trajikomik iÅŸte…

 44. banco sabadell online particulares

  Rich’s strategy is the way to go here, but I’m wondering if anyone managed 100k using the 4-leaf clovers. You can hit them both with the 1st bird but it doesn’t seem to cause as much damage as 1st shot in Rich’s strategy, or give an advantage to your later shots. Thank you Rich, improved by 10k.

 45. http://onlinelebensversicherung.pw/lebensversicherung-auszahlung-versteuerung.html

  Heureux de t’avoir donné l’envie de lire ce livre.Oui, je connais ces travaux, notamment le livre « Soumission à l’autorité », de Stanley Milgram (et pas Morgan). Je ne me suis jamais véritablement penché dessus, hélas. Je le ferai, c’est certain, ne serait-ce pour avoir de nouveaux éléments quant à la responsabilité de l’homme dans l’horreur.

 46. půjčka malá

  ZrozumiaÅ‚am swój bÅ‚Ä…d i bijÄ™ siÄ™ w piersi:)))Przywyknąć? Nigdy! MusiaÅ‚abym siÄ™ drugi raz urodzić:)A swojÄ… drogÄ…, ciekawa byÅ‚aby merytoryczna dyskusja z administracjÄ…na poruszony temat. W koÅ„cu nie chodzi o nic innego, jak przestrzeganie/Å‚amanie regulaminu przez użytkownków portalu oraz dowolnÄ… jego interpretacjÄ™ i naginanie, przez strzegÄ…cÄ… «porzÄ…dku» administracjÄ™ S24. Dzisiejsze wzmożenie adminów jest co najmniej zastanawiajÄ…ce.Pozdrawiam serdecznie:)

 47. car insurance quotes

  I watched bits and pieces of the debate and came away with virtually the same thoughts you did. Most of the candidates just used their time to attack Rick Perry. The Social Security argument between he and Mitt Romney provided entertaining TV, but I don’t think it will carry much weight in the overall scheme of things. Santorum and Bachmann were especially aggressive, but I think it just goes to show they’re not ready for the Presidency.Unfortunately, it looks like we’ll be choosing between the lesser of two evils in June and November again.

 48. vollkaskoschaden abwicklung

  puh – ein Evergreen. Ich kann nur aus meiner langjährigen Erfahrung als PRler sagen, dass meine Auftraggeber die nachträgliche Kontrolle von Interviews und Zitaten als Basiskompetenz von mir erwarten. Keine Kontrolle über die Inhalte = kein guter PR-Mann. Journalisten machen halt ihren Job, wir unseren. Das sollte man bitte nicht mit mangelndem Vertrauen verwechseln.

 49. http://www.immobilienfondsdeutschland.info/

  Can these QCD contributions be made to more than one agency? And can they be designated for more than one service or area where the agency. For instance Campus Crusade sends help to many areas and other agencies do the same thing such as World Concern, World Vision etc.Shirley

 50. bachelor on line degree programs

  Great pleace to try bikes – loads to try and the staff really know there stuff. We spent a few hours trying out the bikes up and down the lanes and I bought my wife an Emotion electric bike in the end and she loves it.GD Star Ratingloading…GD Star Ratingloading…

 51. pharmacology online courses

  Hey quit picking on the Ohio teams! I think the Browns were named for one of the original players. I’m sure Tim could elaborate. He comes from a family of die hard Cleveland fans. As for Akron and Cincinnati, I have no explanation.

 52. degree programs technology

  I looked up the rancho Vet website to pass the number to my mom. You were so kind to my tortoise and my dog. Thank you for your commitment to animals. Life is about impacting the world and others 2 legged or 4. God bless

 53. science classes online

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 54. bsn degree programs

  The "leaders" of the American Jewish organizations Zionism and self-respect begins and ends with that liberal-monied paycheck. They have turned themselves into nothing but a shill for the left-wing of the democratic party. They are an embarrassment to the Jewish people and the god of Israel.

 55. cheap insurance

  Opa, obrigada pela dica, Murilo!Vamos procurar informações sobre esse lugar e quem sabe um dia passamos por lá e escrevemos um post bacana, né?Beijos,Nah.

 56. car insurance quotes

  That one looks kind of fun, but I’m not sure I can bring myself to read it. I’ll download the sample chapter and see if it takes, though I never even got past the free chapters from Furst’s or Robert Harris’s latest books.

 57. http://autoversicherungen.club/audi-a3-2-0-tdi-dpf-versicherung.html

  пишет:Молодец, приятно читать. Давно блог добавил в закладки, но все больше читал про СЕО тематики да финстрипы. А тут прочитал) удивил, продолжай в том же духе.Вопрос: Как ты следишь за сайтами в путешествиях? Все же сложнее, нежели дома?VA:F [1.9.21_1169]Рейтинг: 0 (оценок: 0)

 58. cosmosdirekt kfz versicherung online kündigen

  Alder.de Hasan, dem hat vol recht eiy. De krasse film hab ich ah gsehn weischd du. Film gibts aber auch in de intenet. Gusckt du mal uf guugle oda wie dem heisd. Gibts auch ausschnidde uf the jutub.Krass, hab ich gelesn das soga noch teil komme soll nechste jahr oder so.gugscht du einfach

 59. car insurance

  Jeg som var sÃ¥ sikker pÃ¥ at desse var bare Ã¥ fÃ¥ til babyer.. om jeg vinner hadde lisje snuppa vert sÃ¥ glad for Ã¥ fÃ¥ de rosa med prinsessekrone pÃ¥ ♥♥ Men det kan vere mor ville heller hun skulle fÃ¥ de rosa med pingviner pÃ¥ ♥♥

 60. http://autoinsurancebas.info/

  Hi Penelope, thanks for the great tips. I’ve been blogging for almost a year now as I try to develop a career as a freelance writer. I’m finding it a great way to network and get my name out there. It has provided any work but it has definately increased my confidence and writing abilities.By the way, I’ve awarded you the award for your constant and invaluable postings on work, life,and blogging.Cheers from New Zealand,Liz* * * * * * *Thank you, Liz. And I’m happy to hear that your blog is helping you develop a freelancing business. -Penelope

 61. insurance tips auto

  Becky,This is a wonderful picture, and one that's very challenging. We're blessed to be given so many teaching moments with our children and to then learn from those lessons, too.

 62. car insurance in cape coral

  Mark,Once again, you have provided a level headed assessment of a media hyped event. That journalists and armchair mountaineers need to blame someone for an act of God is incomprehensible. Everyone on these mountains is aware of the potential for catastrophe and, unfortunately, perished in a manner that would have likely been of their choosing. These are matters for the individuals and their families, not couch bound, monday morning quarterbacks or magazines that cater to metrosexual hipsters.

 63. arch insurance group

  SÄ… boskie, to idealne okreÅ›lenie! PrzyznajÄ™ siÄ™, że chciaÅ‚am je cichcem zamieÅ›cić przy jakimÅ› innym temacie, ale teraz wiem, że te rożki zasÅ‚ugujÄ… na osobny wpis – ale chwilkÄ™ muszÄ… odczekać w kolejce 🙂

 64. http://dicekids.org/car-insurance-new-port-richey-florida.html

  The the next occasion I read a blog, Hopefully so it doesnt disappoint me about this. I am talking about, Yes, it was my choice to read, but I genuinely thought youd have some thing intriguing to express. All I hear is really a great deal of whining about something you could fix in the event you ever werent too busy in search of attention.

 65. progressive auto insurance columbus ohio

  First of all, I would like to clarify that I do not have the expertise of Dr. Parissis and I am only bouncing some ideas that be useful implementing at some point.The Aegean front doctrine is doomed for the reasons we red above.The Black Sea was connected with the Aegean some 6,500 years ago and we should make sure it becomes part of any military planning.The Spartans won the Peloponessian war following Alcibiades advice to control thw Black Sea.Having bases outside Greece should be a priority…

 66. http://alaustinlbc.com/lowest-auto-insurance-rates-in-tennessee.html

  ce jones se trahit lui meme quand il nous explique que le systeme nous force a nous positionner je cite ( a partir de 2 m 55 ):"soit que vous portez un bandeau de nazi au bras ou de portez une drape palestinien sur la tete ou bien vous joignez israel "en gros etre du cote des palestiniens c est etre nazile sionisme a encore de beau jour devant lui avec des parasites pareil

 67. epic auto insurance mn

  Can I simply say what a aid to seek out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know find out how to carry an issue to mild and make it important. More folks must read this and understand this facet of the story. I cant consider youre no more widespread because you positively have the gift.

 68. car insurance in ruskin fl

  LT mitchell: I am a little more optimistic than you with regard to Nash, however your last statement about Nash/Howard is perfect.Josh/Michael H (prior thread): The Lakers will be good with the current roster. In fact they might be very good. However rr is correct that there was a gap between us and OKC that has probably narrowed but not closed. And Miami is another matter entirely. It’s all about goals. If you want a good team – we are there. If you want a title – probably not.

 69. cheap car insurance

  I was very happy to discover this website. I desired to thank for your time, for this awesome reading!! I am certainly enjoying every little of info and I have you book-marked to check away new things you post.

 70. cheap auto insurance

  Cleveland is my hometown – not the big city, but a small town that had 25,000 people when I was growing up. It was special because I could ride my bicycle anywhere, had plenty of kids to play with in the neighborhood, and enjoyed learning arts and crafts.

 71. car insurance

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking andadding your RSS feed to my Google account. I look forward to freshupdates and will talk about this blog with my Facebook group.Talk soon!

 72. car insurance

  I believe that the Gen. Petraeus referred to above is the same one that after the Israel Lobby heard about his views on “linkage” led Congress in singing the ditty, “I love Israel more than my own life–please believe me.”

 73. kfz versicherung vergleich

  Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 74. http://baufinanzierung.pw/index.html

  Is ‘anonymous’ mentally ill per chance? Or is he just a particularly vile rightwinger who hates to have his heroes judged by the standards he likes to categorize others by? Then again, I am not sure what he is or what he believes since, once again, he appears to be mentally ill and hence indecipherable. Anyone?

 75. car insurance rates

  How commendable are these statements, Where have they all been for last thirty years when they could have joined the police and done something about Society that they now want to re shape at great expense to the rest of Society. Police and Crime Commissionaires a waste of money in times of Austerity.

 76. home insurance

  I dun like cincalok, actually I dislike ikan bilis too but my husband and daughter love it, my mil always will cook this dish but without the onion, shd ask her to try yours next time.

 77. http://txheadgear.com/FL/Port-Charlotte/

  Lerei a entrevista mais tarde. Quero apenas registrar que nunca compreendi a razão de ter-se feito a alteração do nome PFL para DEM. Até para mim, que não tenho qualquer experiência em marketing, era e é evidente que a troca era totalmente, completamente, irremediavelmente equivocada!

 78. http://tasteofmanilatoronto.com/GA/Augusta/cheapest-car-insurance-in/

  Toàn lũ điên chỉ giỏi kích chiến tranh,nó vào đất liền hãng đánh,ngoài biển hợp tác chung đi ,ngoại giao kém quá,xin thưa nga theo trung quốc lốt,tương lai phương đông xhcn TQ VN là nhất.Lo đi học đi làm đi các em choai ạ.

 79. http://williamcrightonmusic.com/NC/Hendersonville/full-coverage-auto-insurance/

  *A tale of two stories: Michael was worshiped by many across the globe: yet he felt alone. He loved children, but was often criticized by the media.? In life, he spent lavishly, yet he was supposedly broke at the time of his death. He was a shy introvert, yet when onstage, one was proven otherwise. He loved his fans, yet he walked the streets looking for someone/thing to love. Lastly, he thought? his fans left him, yet he’s looking down? from the heavens smiling at our unwavering loyalty*

 80. what insurance group is a 3 series bmw

  Dear RobbAlways good to get your feedback and feel your zest for life.It has been a week of celebration. especially for those committed voluneers who give millions of hours every day to help others who are struggling to survive.Warm regardsBob

 81. car in surance

  You must have put your name on something, right? Some sort of form, or at the very least the envelope?. . If so, you probably will get the money.. . I hope it wasn’t a lot of money! ANYONE can claim it without your signature!. . ***EDIT***. . I hit the wrong “Thumb” for that spam garbage. Anyone who suggests there are is help for a “serious lottery player” is making up stuff for their own profit. They might actually believe this drivel, but it’s absolute junk.

 82. driving my car

  Interesting story. Especially interesting that it follows on the heals of “ring of truth’s” comments…which by his standards he would believe Petrov to be a “kook”. Thank god for kooks who know how to supplement the printed word.

 83. hollister cheap

  Je ne prendrai pas position sur le sujet. Du reste, je suis en pause, je me suis posé quelques instants, de temps à autre ça s’impose.Il est heureux que Le Figaro n’ait pas les moyens de payer des correcteurs pour vérifier les articles après composition et avant impression – à moins qu’ils en aient (des relecteurs, j’entends, hein …), et qu’ils soient aussi nuls an nortograff que certains rédacteurs ?

 84. kia soul insurance rates

  It’s always so heartwarming to hear a horse who loves his job!And I’m sure he’s echoing a sentiment that every horse wishes he could get clear to his rider!Thanks for bringing it through!

 85. dui penalties in pa

  I’m sorry but I had to laugh when I read about you knocking out the window. I can picture the scene and imagine the feeling. You think you’re done. Your’re proud of yourself. Everything is going so well and crash!But in spite of everything, you can’t beat the sense of accomplishment.

 86. driving in the us

  I like realistic fiction~love your modern lit books. Have loved each one from Flirting with Forty through The Good Daughter. I most recently enjoyed Meg’s story in The Good Woman.Thank you!

 87. aaa auto insurance quote ny

  I cannot believe you kept going after getting lost AND getting hit by a car. Ok, so let me rephrase that. I, being the woos that I am, would have definitely used getting hit by a car as an excuse to hitch a ride back to Silverlake, wander into Spaceland, and numb the pain with drinks and music. ^_^

 88. http://eddybogaert.com/compulsory-third-party-quotes.html

  Mä aina ihmettelen tätä miten tuxulla on ääkköset vielä otsikoissa hallussa mutta ne sitten jotenki kummasti katoaa ku tekstiä kirjotetaan?? :—D raukka toinen ku elää noin haavemaailmoissa. Mä en tiiä mistä asti nää lastenkorut on ollu glamouria tai mistä asti nää pamela andersonit ja jordanit on sellasia käyttäny kun hän on muka niin heidän näköisensä. Kyllä tuksu ihan normaalia suomalaista sandaalisukka-vyölaukku -tyyliluokkaa edustaa…

 89. eastside auto insurance in jax fl

  The West is reverting back to the days before the French Revolution when the aristocracy would find more in common with a fellow aristocrat from another European country than his fellow citizen plowing the fields a few kilometers away.This ever growing disconnect will lead to massive convulsions if not corrected. Sadly, I don't see any evidence of any movement afoot to have even the slightest impact. A brutal, bloody civil is on our future.

 90. car insurance in Irvington NJ

  Joel, thanks so much for posting the story and for the follow-up post. There is so much in there, I have read and re-read them. I have always believed in Edmund Burke’s statement that “All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing”. You add so much more fuel to the engine that will get people up and challenge them to just DO.

 91. car insurance quotes Florence SC

  10cRe: Я Вам не верю…Не “инфа 100%”, а “есть и другая информация”. От “источников” в верхах, некогда лично знакомых с Ельциным.21

 92. car insurance Farmington MI

  Bom dia Senhora CristinaA taxa para cada uma das transferências para 2 Pessoas Aeroporto Las Americas – Hotel El Portillo em Las Terrenas Samana é 180 us dólares.Demora cerca de metade 220 quilômetros pela estrada nova travessia Nordeste e leva cerca de 3 horas de duração.Obrigado pela consulta

 93. auto insurance rates North Las Vegas NV

  How can i get my horse to pick her back feet up whrn show jumping?I have a great horse who jumps well over 1.20m bt often drags her back feet when jumping and sometimes knocks them down with her back feet, is there any excercise that i could do to get her to pick her back feet up when jumpin?

 94. car insurance in Salinas CA

  Some genuinely wonderful posts for this website, regards with regard to contribution. The significant to everything is patience. You accept the chicken by hatching your egg, not through smashing it. by Arnold Glasgow.

 95. auto insurance quotes Tulare CA

  Isn't it strange that the same crowd that will defend the right for the patient on a ventilator to live forever as a vegetable is always ready to execute a convicted felon?The State should not be in the business of killing it's citizens no matter how heinous the crime.

 96. http://kelseylynch.com/motor-vehicle-insurance-arbitration-committee-mauritius.html

  Itse menin tänään palauttamaan luettuja kirjoja ja hakemaan varauksia kirjastosta, mutta eihän sitä voi vain käydä kirjastossa, vaan siellä pitää haahuilla hyllyjen välissä ja lukea takakansia.Mukaan lähti sitten kolme muuta kirjaa, niiden varauksessa olleiden lisäksi. Tänään ostin 4 kirjaa vielä divarista ja hain yliopiston kirjastosta 2 kirjaa. 😀

 97. cheapest insurance in washington

  all school lot soccer team Larry SoruckJoey SpecaBig Tommy QBob SwinskiBobo SurockJohn PacciocoPaul ScurtiPete CaringiGino PennacchiaErnie CoxGeorge BarrySantino QuarantaSteve Quarantaguiliano CelenzaRich cuomoGrecoDave KiddLou SpathRich DesantisJack QuarantaFreddy Pom Pom GkBilly BagsTom BrooksHarpoJohn PalmereTQ jrPretty impressive tough team to beat

 98. company vehicle insurance with dui

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you become experience, would you mind updating your weblog with extra details? It is highly useful for me. Huge thumb up for this weblog post!

 99. auto insurance quotes

  One of the more impressive blogs Ive seen. Thanks so much for keeping the internet classy for a change. Youve got style, class, bravado. I mean it. Please keep it up because without the internet is definitely lacking in intelligence.

 100. car insurance quotes free

  Här kommer mitt bidrag med marin anknytning.Dock är det en annan typ av fågel som kan skymtas på den.Du har verkligen fångat de små fåglarna och den store unge mannen i rätt ögonblick. Ha nu ett fint slut på helgen.

 101. Auto Insurance qoutes

  Oi querida miguxa, desculpe a ausência. foi semana de reunião de pais, mas graças a Deus foi muito positiva. Meu feriado foi fazendo portifólio…prefiro nem falar disso…eca!Que bom que aproveitou flor…é isso aí!Olha amei as coisas que colocaste aqui, estou levando comigo, já salvei, mas prefiro fazer com outro material, não me dou bem com costura…rsssAdorei os moldes! Beijos e fique com Jesus, saudades, Vivi

 102. insurance quotes auto

  Jun13 You did an amazing job , under “cray/cray” circumstance! Thank you for your patience and talent!It was quite extraordinary that there was no Drama in a situtation like that.Maybe we all were to sweaty to try!

 103. auto insurance quotes online

  BÃ¥de Pia Mørk og Pia Vestmar er jo nogle af de brugere som er blevet udelukket for fuldstændig unuanceret, usagligt, stødende og frygtelige indlæg. De mÃ¥ være sat i verden, for at gøre livet surt for alle der ønsker en saglig debat. De er begge dybt pÃ¥virket af Anima’s propaganda, og har ikke øjne for virkeligheden. Piger, lad det nu ligge… I er blevet ført bag lyset af nogle fanatiske dyreretsaktivister, hvis syn pÃ¥ dyreret bunder i et fuldstændig uhørligt menneskesyn…

 104. auto insurance quote

  Huh, I didn’t know that, you’d think he’d release the ebook independently then in the US. I checked out the prices on the imported books and they aren’t that bad actually. I assume that the author still gets a cut of the purchase from an import?

 105. license points ga

  Everything looks so pretty & totally fall! Ann is so very talented isn't she? I love the decor on your front door…did you make it?Fall is my favorite season!Pat

 106. car insurance for new immigrants

  scrive:Lurdes,muito obrigado pelo lindo BANNER do Tertfalia Virtual, e da pogesatm ajudando a divulga-la.Estou levando seu banner para coloca-lo na CENTRAL DE RELACIONAMENTO para eventuais interessados!Bjs e muita c1GUA dia 15!

 107. full coverage car insurance Spartanburg SC

  Det kommer vel at det går på en diett, men etter endt diett så går de tilbake til kostn som gjorde dem overvektige til å begynne med. Livsstilendring er mye vanskeligere enn en kortvarig diett. Er selv på vei nedover, forsøker den vanskelig veien denne gang. Å for de som tror at å lege om til lavkarbo er enkelt kan gå å ta en bolle!! Spis de opp så jeg slipper å bli frista!!

 108. no down payment auto insurance in Saint Augustine FL

  paolo scrive: 11 novembre 2011 alle 13:09San Diego e’ un altra cosa, ce ne sono poche di citta’ al mondo belle cosi’. Ci vado per lavoro e la conosco bene. A Malta per barman non credo avrai problemi, sono molti i locali dove puoi trovare il lavoro. Per la delinquenza, qui non esiste. Per il freddo non so cosa sia (io sono di Firenze, quindi lo conosco). Qui si risparmia, perche’ le occasioni di spendere non sono molte… comunque mi trovi sempre in diretta su [email protected]/* */ , ciao Rispondi

 109. http://historicrentalsusa.com/OH/Chillicothe/auto-Acceptance-insurance/

  Ben,I think you’re stressing the right issue : nutritionism is not (yet) a science, it’s an ideology. It promotes itself as a science but it’s basically based on unexamined assumptions, one of which is that foods are essentially the sum of their nutrient parts. Whereas food, like the human body, as you rightfully stated in your blog post, are complex systems which cannot be grasped through a mechanistic model.If you’d like to read more on the subject, I would highly recommend you Michael POLLAN’s best seller : In Defense of Food.

 110. kfz versicherung frankfurt main qis

  «my» to podzbiór blogerów nie majÄ…cych nic wspólnego z prawactwem. Nie mylić przypadkiem z prawicÄ….________________Daj spokój, z tÄ… prawicÄ…. Za dużo Twoich notek i komentarzy przeczytaÅ‚em. Przemalowany lewak jesteÅ›, z wpisanÄ… w geny opcjÄ… pro radzieckÄ… !Nazywać siÄ™ możesz jak chcesz. Szechter zmieniÅ‚ siÄ™ w Michnika, to i Tobie wolno…Islander

 111. auto neu versichern englisch

  Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 112. car insurance shopping

  Awww… my goodness, how sweet! I was simply enjoying your delightful writing about ‘In Joy and Gratitude’. How kind you are to say I was on your mind! Allow me to return it to you dear blogger… keep up the great work and I look forward to more comments and connections between us, ongoing With love and light my friend, Gina

 113. http://angelinamcclean.com/car-insurance/car-insurance-rates/car-insurance-rates-per-vehicle/

  Great post, Whiskey. As bad is this is for TW, it could have been worse: he could have been married to a black woman and cheated on her with all these white women.I wonder if marrying a Scandinavian goddess was really the best choice for him image-wise in the first place. They always looked incongruous together. It was a very black thing to do. He should have married a Mariah Carey or Tia Carrere type.

 114. http://mipgt.com/insurance-quote/auto-insurance-quote-credit-history/

  Gotta love Peter King’s “insider” football knowledge. The same website that runs his Monday Morning drivel also included an article about potential trades. In the note on Dwayne Bowe, Chris Burke reports that the Chiefs will likely get a third round compensatory pick if Bowe leaves in free agency. So Peter, as disastrous as the Chiefs are, I doubt they’d shop Bowe for a fourth round pick when they can instead keep his services for the year and get a third rounder anyway. I mean, they’re not the Browns…

 115. http://mipgt.com/insurance-rate/car-insurance-rate/best-car-insurance-rate-for-young-drivers/

  Unquestionably believe that that you said. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to take into account of. I say to you, I definitely get annoyed while other people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing without having side effect , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks!

 116. http://bucatele.com/auto-insurance/coverage-auto-insurance/full-coverage-auto-insurance-for-20-year-old/

  I am curious which blogging and site-building platform you are running? I’m new to running a blog and have been thinking about using the Live journal platform. Do you think this is a good foundation to start with? I would be really thankful if I could ask you some questions through email so I can learn a bit more before getting started. When you have some free time, please contact me at: . Thank you

 117. auto ummelden dann versicherung

  .“The Illusionist is a good period drama though the ending is a bit simplistic with a montage showing the incidents. The movie deliberately leaves one dazzled and wondering just like a good magic show.”The Prestige was also very confusing to me with the “device”. I need to watch the movie again.

 118. versicherung rechnet netto ab

  Assalamualaikum Jaja, Memang susah nak pakai Korean chopstick, dah la berat, rasa nak give up pon ada..haha..akak tgh prepare untuk TOPIK exam 17 april ni..so far, akak perasan kalau akak rajin membaca dan 'mendengar' Korean drama memang banyak vocab baru yg boleh dapat. Cubalah. ^^

 119. europa kfz versicherung erfahrung

  The transition from third to first-person was a great idea, but could have been made more smoothly. Should be a less obtrusive and sudden realization. Though, I imagine it would be tricky to phrase . . .VA:F [1.9.21_1169](from 1 vote)

 120. versicherung kfz übernehmen

  Olha eu de volta!!….haha estava meio enroladinha mas voltei e qd volto, me deparo com isso!!! menina que look lindo é esse??? quer me matar? sem falar na ‘pessoa’ que está usando né rs! Camila, vc como sempre arrando, t admiro mt viu..bzuu []

 121. kfz-versicherung kündigen nach todesfall

  Merci Emmanuel pour cette exploration au plus proche des twitteuses 🙂 et ce nouveau twavatar que tu as réussi à faire à l'issue de notre soirée #geoloc.D'autres soirées sont prévues de quoi encore bien bosser ce thème ;)avce nos experts préférés.Cattleg

 122. http://ihreautoversicherungsangebote.pw/kfz-versicherung-vergleich-firma.html

  Un’analisi in cieco ante litteram e’ servita perfino in Fisica dimostrando la falsita’ di una teoria quando tanti decenni fa un fisico affermo’ di aver scoperto i raggi N (e solo lui riusciva a vederne -con gli occhi, non con strumenti- le caratteristiche) e Wood, dopo avergli manomesso di nascosto le attrezzature, gli fece ripetere l’esperimento. Nonstante la manomissione il fisico asseri’ di vedere ancora i raggi N. Quando seppe la verita’ il poverino ci rimase parecchio male.

 123. http://www./

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful job on this topic!

 124. autos die günstig zu versichern sind

  Heureux de voir que mon « p’pa » passe à la postérité ! Y a-t-il moyen de visiter l’usine dans laquelle vous fabriquez vos escaliers ? J’adore voir l’envers du décors, les machines en actions, bref ce qui se passe sous le capot… et dans la mesure où je suis voisin (je réside à Chelles), je peux aisément me libérer en fonction de vos disponibilités.Cordialement,damien.

 125. online kfz versicherungsrechner firmenwagen

  – La verdad que Puerto Madero tenía buena pinta para comer, lo que pasa que fuimos por la tarde. Había sitios como La Casa de España que tenían muy buena pinta, eso sí, parecían sitios carillos.- Corregido lo de Calatrava – Un grupazo que se dió a conocer en el Fariñas Esteban

 126. http://www.unlimitedcoins.info/

  Beyonce’s hair you will never see, she lives in weaves, even Jay has never seen anything except her crusty edges But forreal her real hair she had out on vacation one time and it was a mess of a baby afro, it was a pic of her on the beach with Jay and denzel washington was in the pic with his son, her hair was TORE UP! I say keep the wigs and weaves because her hair is a hella kinky mess!

 127. http://hackscheats.us/megapolis-hack-for-mac-no-survey.html

  Ok I get it. Government programs are good and we should all demand more of them. I think I have a good tradeoff in the interest of reducing my government “footprint.” How about we do away with the homeowner interest deduction…under the condition that the government refund to me ALL of the money taken for social security (with interest). There, that was was easy. Now I realize this may not be a good idea for many as they would probably just take the money and by lotto tickets (another government scam), but it would keep people like you from arguing that we’re all gov’t benefit addicts.

 128. cheat on clash of clans free coins gems election

  Completely agree with your statement but I have yet to use that justification to anyone I’ve had a discussion with recently, and this is cowardly of me, because I’m afraid that it will make me sound insane.I’m not proud of it.Years ago I used this very logic in a discussion and I swear, the people I was speaking with reacted like I had just shown them the extra hole in my head where the retractable eye-stalk was stored.

 129. http://mrsampson.com/coin-generator-madden-mobile.html

  Hei Cathrine. Så koselig julekort du har laget. Hjemmelagde julekort er det jo noe helt spesielt med. Jeg pleier alltid lage mine egne, men i år blir det første år jeg må ty til ferdigkjøpte..Men tanken er god likevel. Bloggen din er koselig å besøke. Koselige og kreative bilder. Ha ei fin uke. Kos og klem fra Mai Liss

 130. http://onlyhumanfilms.com/habbo-coins-free-voucher-codes.html

  ging mir nicht speziell um diesen Blog sondern allgmein. Wulff hin Wulff her und der EUR (weitaus wichtiger) unter ?Ob das eine mit dem andeeren zu tun hat ist einfach zu beantworten. Wir haben Delebets und keine Politiker. Und Wulff ist da eben KEINE Ausnahme. Betrügen, drohen, verharmlosen das ist was wir im Augenblick von unsere gesamten Elite bekommen. Und dafür könnten Sie wirklich bleiben wo nichts mehr wächst.

 131. glu coins hack

  I totally agree with you. Sangria is the only "wine" I drink and most definitely I wouldn't think of any other color than red. The same stands for chocolate. I've been a chocolate lover all my life. I love the color, the texture and taste. I cannot say the same for the white. These cookies look great because I love lime and the flavor it gives in sweets.

 132. http://www.exemcor.com/

  Your daughter is not very smart, is she? Instead of attending a southern, conservative school, she goes to a “New England, ultra liberal”, “radical” one where she has to endure nasty stares.Why doesn’t she transfer to a better place that shares her values?

 133. http://www.goathuddersfield.com/

  Oh WOW! Bethany, talk about colour awesomeness, Love your photos and yep I agree with Gina maybe pull the waist down a bit. But seriously they look how they’re meant to look and you pull this look off effortlessly just like the white play suit, god damn you could wear a paper bag and look hot. The polka-dot blouse is my fav. You go-girl.

 134. auto insurance morristown tn

  This ring on a woman’s finger is a sign of her acceptance and willingness to marry a specific particular person. Usually are given by guys to females. Howevr, the other way about also is gaining reputation within the US. In some nations like Finland, Norway and so on both parties committed to marriage put on these rings.

 135. http://frostvegasmusic.com/car-insurance-boston-chinatown.html

  I am actually watching the show now and It’s amazing how realistic and heart wrenching this is. This brings about a knew sense of hope. I am looking forward to someone outside myself to help make a difference in my kid’s life bringing a change and new light. I am not sure if you can but contact me in regards to getting my teen involved in a taping of your program . Thank you in advance for your attention to this matter

 136. gba pokemon game hack ass

  although websites we back-link for you to under are significantly not really linked to be able to ours, we all really feel these are the truth is well worth a go by means of, therefore have a very look

 137. hack tapjoy for free coins

  Sil disse:Manuel, Não entendi o motivo das perguntas.Em qual lugar do texto ou dos comentários está escrito que é errado uma mulher sonhar em se casar? Ou que não existem homens bons?

 138. toy blast free coins

  Ja, jag trodde snö var borta. Men det visade sig vara betydligt mer snö än vad jag trodde. PÃ¥ vissa ställen var det upp mot 30 cm snö. Den tänkta vÃ¥rpromenaden övergick ganska snabbt till ett blött snöpulsande… LÃ¥ter härligt med vÃ¥r!

 139. http://www.mycheatgold.pro/

  Hej Annica, våra kurser är under diskussion nu. Vi har en kurs i Norge i mars och två hos SAFE (Stockholm), en under våren, men inget exakt datum ännu. Vi kommer ut med alla datum så snart vi kan.

 140. hov free coins

  He he… vi kan jo ikke kjøpe alt vi ser her i bloggverden.. da mÃ¥tte vi ahtt større hus..Men enkelte ting mÃ¥ vi bare ha…Sinkhuset ditt var kjemepfint…Jeg har et lite et som jeg vant… Green gate har jeg ikke… Men sÃ¥ mye annet jeg har da..:F`Thjihihiu…ha en fin uke Marit…Klem Kerstin

 141. http://www.goldhacks.info/

  The result is that our journalists are now better focussed on crafting content that truly makes us distinctiveDistinctive from other newspapers, perhaps, but I suppose the good thing for Indo hacks is that they could walk into to a job in any gossip mag like Heat without any problem at all.

 142. http://www.mycheatgold.pro/

  I usually only shop online at places that offer free returns (like Amazon…and I am a regular), yet I’ve only returned anything twice. The few more times that I ended up not wanting what I ordered, I sold it on eBay or Craigslist, lol.

 143. http://www.yourcoins4free.us/

  When I first saw this title Do Actions Really Speak Louder Than Words? | Capital Cooking on google I just whent and bookmark it.Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 144. http://www.findgamehackscheats.top/

  Ребята,гордитесь своими «ÃÂ²ÃÂµÃÂ»ÃÂ¸ÃÂºÃÂ¸ÃÂ¼ÃÂ¸»ÃÂ·ÃÂµÃÂ¼ÃÂ»Ã‘ÐºÐ°Ð¼Ð¸!!!Всем улицам Новозыбкова вернуть исторические названия!!!Эту страничку поместить на сайт администрации города.Может отцы увидят мнение народа….

 145. http://www.allgamecheats.club/

  Hi, I’m currently setting up magento and this feature is a must for us.I got it to work with your great tutorial.One downside, we’re setting up a French/English site and labels are not a good option as Black is Noir in French. You have a solution to this by any chance ?Thanks again!

 146. how to hack coins on subway surfers

  Thanks, Shariza – I liked LinkedIn more for business, too – their groups are really key to my social media marketing. Since I offer my services globally, Facebook is important, too – you just need to figure out where you get the best results and put more of your time and effort into that platform.

 147. http://accessfreecoins.pro/avakin-coin-generator.html

  Simply to follow up on the update of this subject on your site and want to let you know how much I treasured the time you took to produce this helpful post. In the post, you spoke of how to actually handle this issue with all convenience. It would be my personal pleasure to accumulate some more thoughts from your web page and come as much as offer some others what I learned from you. Many thanks for your usual excellent effort.

 148. http://www.free-coins.club/

  La fel procedez si eu,nu sunt un fan infocat al FB dar intru de 2 ori pe zi cate 5 minute maxim. Nu mi se pare indispensabil,dar e o modalitate buna de ati vedea prietenii cu care nu reusesti sa te intalnesti prea des.  

 149. hearthstone coin generator

  Confirmo a eficiência da técnica explicitada. E resulta em meninas de esquerda e de direita. Mas no caso das meninas de direita tem de se tapar a medalhinha do s. cristovão ou elas não chegam lá.

 150. http://free-coins.club/mitosis-the-game-hack.html

  I finally sucked it up and started sharing my work with CPs earlier this year, and they’ve been amazing. They’ve been giving me feedback on my rewrite as I’ve been going along, so I’ll be totally ready for revisions when I eventually get to that stage. (Also, the internet is amazing – I met all three of them on Twitter.)Write On Con! I’m finally doing it for the first time this year. I’ve already gotten some great advice on my query.I get that “how am I this old???” feeling when I scroll through my Facebook feed and see pictures of my high school friends’ newborn babies. Good to know it never goes away

 151. kingdoms of camelot game hack

  Gostaria de uma grande informação ,irei viajar com meu filho de 12 anos e meu marido de 16/07/2012 á 20/072012,para gramado ,meu filho queria ficar no hotel sky,quanto sairia essa viagem em ônibus e avião,em pacotes desta empresa.Somos do Rio de Jaaneiro quanto tempo de viagem com ônibus e avião,o que teriamos direito qual forma de pagamento,obrigada

 152. chaturbate coin generator

  now recruiting: Camp Tranniesrequirement: none, only need to obey Camp Master.Liars WantedPhotoshoppers WantedAirheaded Barbie-like Gals WantedCheaters Wanted“Equal Opportunity”-Gals WantedWomen-Oppressors WantedCommunity-Sell-Outs Wanted

 153. supe app coins free

  scusa…ti rispondo qua… ma sono d’accordisssimo..nessun livore particolare verso Prodi: mica mi stupisco (basta che leggi che scrivevo un anno fa) di come governa un vecchio democristiano boiardo di stato durante il pentapartito.Diciamo che scrivo a…uso e consumo di chi pensava chissache.

 154. http://justgetcoins.us/online-fifa-15-coin-generator.html

  Dear KrantiWe are celebrating your departure which i hope is for REAL…REALLY REALIt will allow people of intelligence to discuss real isssues and attention will not be diverted from the main topic and their link of discussionYes Green commune positive thread is for you as the innocent chinese people who do not understand english clearly will be very glad to have your opinionsso for REAL bye bye and we celebrateAmitabh

 155. http://justgetcoins.us/ninja-kiwi-nk-coin-generator.html

  Have you considered establishing a book or perhaps invitee writing regarding other online websites? I get a weblog considering on the very same data a person talk about and also would love to have a person promote several stories/information. I realize the followers might thank you for work. If you’re possibly remotely fascinated, you may want to ship us some sort of e-mail.

 156. http://getyourcoins.top/nintendo-3ds-play-coin-generator-amazon.html

  Top 3 Science Documentary Narrators of all time.1. JIM AL-KHALILI (Amazing Passion for the art of Science, Unbiased, I got to learn about scientist’s that I had never heard of before.)………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Michio Scifi Dude (Parallel Dimensions? We cant even properly explain our own) 3. Some Fellow, Goes by the name Brian. (Ill keep my, “Things can only get better” joke to myself) Thanks for sharing the knowledge.

 157. http://accessgamecoins.win/kendall-and-kylie-game-hack.html

  Ciao Paolo le tue risposte ai complottisti non lasciano repliche!!!Complimenti per l’ottimo lavoro!!! Pensavo…chi farà piu’ scoop??un complottista o un serio giornalista che si documenta BENE su fatti realmente accaduti??? Purtoppo la maggior parte dei «visitatori standard» che girano per l’etere nn approfondiscono gli argomenti letti…cosi come un giornale gossip che fa tanto disicutere…forse i complottisti vogliono proprio questo…farsi pubblicita’…

 158. http://getyourcoins.top/nova-3-free-coins-ios.html

  decodela :« je dis Marie comme je dirais Augustine »Oh ! que non, on ne dit pas Marie comme Augustine, surtout avec le verbe adorer.Et puis, que vous adoriez faire des trucs avec Marie et Augustine, bon d’accord.Mais avec une tarte, à part la manger, que faites-vous donc ?

 159. http://kfzversicherungpro.info/günstige-kfz-versicherung.html

  I really like your SSN.. looks yummy. My other favorites are: 阳春面noodles in superior soup (this is simple shanghainese soup noodle my mom makes the best), 凉拌面cool braised noodles, 肉/鸡丝汤面 noodles in soup with pork/chicken, 担担面 noodles with sesame paste&pea sprouts, 龙须面 saute fine noodles with shredded chicken, 炒米线 saute rice noodles with green bean sprouts, 杂酱面 soy beans in minced meat&noodles, 酸辣汤面 noodles in sour pungent soup, 排骨面 soup noodles with pork rib.

 160. http://www.edpills.top/

  topiknya ke BLOG. Dan saya termasuk yang Percaya Diri, karena sampai saat ini sudah ada 33 komentar yang masuk, dan hampir semuanya memberikan respon positif serta masukan untuk tulisan

 161. autoversicherung vergleich

  Elaine, it was reading your comment on another blog today that called me over. Sensing you’re feeling that ‘stretch’ profoundly today. It’s no doubt what made this post so powerful.Praying for you and loving you,Joy

 162. http://www.ucaquatics.com/insure-my-shop.html

  Creo que este dato es básico a la hora de comprender la naturaleza de la crisis: si no se produce y se consume en exceso, llega un punto en que el sistema no da abasto y estalla el equilibrio. No hace falta ser estadista o economista para comprenderlo.Esperemos que lo asuman quienes son responsables de los destinos de nuestros paises.abrazos!

 163. insurance auto auctions kapolei

  To say that nothing is original is to say that nothing has origin.There IS a difference between inspiration and plagiarism. I’ll grant that remix is more display of style than plagiarism, but this only makes it more like dance and in now way can it be construed as as invalidating the fact of origination.sillyness.

 164. top insurance carriers

  siger:Kære Knudemanden.Jeg har været til Ã…ben-hus og rundvisning i en svingerklub, sÃ¥ den del er rigtig! OgsÃ¥ at jeg ikke viste ret meget om de emner som knytter sig til sÃ¥danne steder, er sandfærdigt nok. Jeg var positiv overrasket over at se hvordan en svingerklub ser ud. Den levede bestemt ikke op til mine fordomme, idet jeg troede sÃ¥danne steder, var halvlumre og snuskede. Resten – ja det er sÃ¥ min flyvske fantasi, mÃ¥ jeg tilstÃ¥!

 165. http://www.nailsrelaxationspa.com/quotes-for-car.html

  Your writing could use some enhancement to much better drive home your points, however the tone of the argument is right on. I speak from experience because the nonprofit I work for runs an yearly little business competition, and what most of our applicants have in typical is that they’ve figured out individuals practices that help them contiually outperform their rivals, who generally are larger.

 166. car insurance quote online malaysia

  Selv om det er bedre med litt støv i krokene enn et rent helvete sÃ¥ vil jeg gjerne slippe unna masseformeringen som ofte foregÃ¥r i husets kroker der jeg har en sterk mistanke om at husets langhÃ¥rede katt bidrar med foring av disse lodne individene uten at hun vet det… En støvsuger i kampen mot disse sky vesenene hadde vært supert, de har en tendens til Ã¥ hoppe vekk fra moppen som jeg prøver Ã¥ fange de med…trineson@gmail.com

 167. evidence of auto insurance form

  Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 168. size promotional codes

  ma dico….potrebbero inventare qualcosa di nuovo e piu' divertente? comunque il CDS mi sembra abbia premesso che si trattasse della "solita vecchia bufala"… lavorare bene paga vero Paolo? grazie, Pace e lunga vita…

 169. shoescribe promo codes

  guess what? i am craving mac and cheese right now and your post isnt helping!! i would have thought you would have given up on greek food already with all those "terrible" encounters with it! Luckily you persevered because your Pastitsio looks soooo good! Before you know it, your parents-in-law would be begging you to live with them in holland just so you can cook greek food for them every day:)

 170. musicans friend promo codes

  Have an individual ever thought about including a bit more than only your posts? I necessarily mean, what you say is very important and just about all. However imagine in case you added some terrific pictures or videos to provide your blogposts more, pop! Your content is great but together with pics and films, this blog could definitely be one of the big in it’s field. Good weblog!

 171. http://www.fencefish.com/sweet-tomatoes-coupons-2017.html

  mscheynnei have to agree with the seedings sorry but yes hawaii is 28-2 but you have to look at the whole season were in the wac the teams there really are weakwe beat stanford and ucla but lost to texas then cali in 3 straight sets i feel hawaiis seeding was fair.. seedings dont mean nothing hawaii is a great team so if they win the championship being seeded 12 only makes it sweeter

 172. the vitamin shoppe coupons

  Hi Lisa ….The photos are beautiful … as always!I admire your strength and despite everything you ever went with that smile on your face … God bless you!Success now you’re back to work …I love his movies … specifically i can not think straght and the unseen world … you’re fabulous as Tala and Mirian ….Keep it up ….Kisses

 173. auto owners insurance Cincinnati OH

  wanting us to be able to view epis before they air here.I would like to request all our #FUCUPS to BOMBARD @channelten on twitter requesting them to fastrack #h50 to Oz so that Aussie viewers are not subjected to all the spoilers on the internet. I mean come ON, our own AOL is in it, we shouldn’t have to WAIT!!I have already bothered them a lot wanting to know when S2 will air down under, and they keep telling me they don’t know yet, but to stay tuned.

 174. car insurance

  anne / désolé pour la crtique mais j’ai essayé d’aller le voir et il n’a jamais réussi à tenir gonflé (peut être seulement pour la photo)dommage pour la réalisation technique qui n’a pas marché

 175. full coverage car insurance Fort Worth TX

  afterthought: Anand Lal Shimpi, the editor of anandtech.com would be the person to ask about this deep sleep issue on Macs as he’s the person that always writes the reviews about Macs & SSD and he’s the absolute guru in anything to do with hard drives (but especially SSD).

 176. basic insurance quote

  Thanks for another informative web site. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal approach? I have a venture that I am simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such info.

 177. http://www.cuttingithairstudio.com/motor-vehicle-insurance-under-25.html

  Just a minor correction. You wrote “a zurna (predecessor to the clarinet)”. The zurna (shawm) is a predecessor to the oboe (or rather is descended from a common ancestor) and is organologically and historically pretty much unrelated to the clarinet except in the very broad sense that they are both reed instruments. The similarity ends there.Other than that, good stuff and thanks for posting it.

 178. auto owners insurance Littleton CO

  En Guatemala las cosas navideñas empiezan a colocarlas desde septiembre, así que voy con dos meses de retrazo… jajajajaja…Lo triste es que entre las familias japonesas esto no es mas que una fecha comercial así que llegado el 24 y 25 de diciembre es un día como cualquier otro, nada importante…

 179. direct auto insurance Elizabeth NJ

  Wenn wir das machen, fragen uns die Leute sicherlich ob wir einerseits einen Volltreffer haben und andererseits nicht über wichtigere Themen zu berichten wissen. Ich habe mich nur gefragt warum ein Duo aus nem Mann und ner Frau sich Schlampen nennen. Ob sie nun leicht zu haben oder einfach nur unordentlich sind, ist erstmal egal

 180. car insurance Carmichael CA

  A Mister CLEAN:Je comprends très bien que tu utilises un exemple un peu trop cliché du gars qui mets toujours la faute vers l’autre(la fille).Comme si s’était le probleme de la fille a chaque fois que sa fontionne pas! Dans ton exemple le probleme c’est toi et c’est pour cela que sa ne fonctionne pas!

 181. auto insurance

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 182. best car insurance in Orange CA

  Thanks for sharing your opinion here. I agree with you. Sometimes physiological condition become a factor for someone put on weight. Most of women affect with this condition. Women tend to eat much when they are in depress. So try to healthy life is one of the solution for losing weight.

 183. payless auto insurance Lady Lake FL

  Como siempre, voy con retraso comentando, pero no te pierdo de vista!Las avellanas son, junto a los pistachos, mi fruto seco favorito y me encanta esta receta, seguro que caerá cualquier fin de semana de estos Por cierto, estás guapísima en la foto!

 184. short term car insurance to europe

  LOLLLL rabbit holes are the MOST facinating places. You meet the most interesting people there! ASK ALICE! p.s.: You really need to read Michael Hoffman's "Secret Societies and Psychological Warfare". You'll get the picture of why the unseen BACKGROUND is the MOST interesting place to be watching — not the superficial appearances of what we are told to focus on. You know this, I know…but do get Hoffman's book. It will positively CREEP you out!

 185. direct auto insurance Hackensack NJ

  Ale dodaÅ‚eÅ› Autorze, z tym jego wybujaÅ‚ym ego….Jego ego to w ogóle zagadka.Ide troche dalej. On nie ma moralnego prawa do prowadzenia żadnego marszu, ani obchodów. Bez wyjaÅ›nienia SmoleÅ„ska. Z drgiej strony, szanujÄ…c wynik wyborów, ma obowiżaek uczicc pamięć bohaterów.Pozdrawiam.

 186. auto insurance rates Dallas GA

  ESO, I think you’re exactly right. The models, at least in my limited experience, have some general accuracy (there are always exceptions to the rule, of course), though they do not literally map on to the geography described.

 187. car insurance with no license in Loudon TN

  kepada pemandu2 inikah yg anda mahu…..jd bertimbangrasa semasa memandu…ingatlah org yg tersayang…pandu cermat jiwa selamat….tp hati2 malang x berbau…jadilah pemandu yg berhemah…moga kepada mangsa kemalangan ku iringkan doa alfatihah…aminnn…ya rabbal alamin….

 188. car insurance Utica NY

  Swt:Só havia com padre… o que é uma lástima, realmente.O Puma:É… só que esta droga já dura há séculos!Linhadovouga:Ela é que sabe!… ☺Lagartinha de Alhos Vedros:Também não sei… mas deve ser isso.Justine:É natural!Realmente, a caixa não tem culpa.Abreijos colectivos.

 189. payless auto insurance Broken Arrow OK

  There is no stopping you girlfriend!! I am sooooo happy for you!! I love loVE LOVE your dragonfly necklace!! I couldn’t help but laugh when I read about your sis being “over it”…yup,I have a family that is pretty “over it” too…heehee..Eh,who cares right,we are Lovin every minute of it right!xoxo

 190. payless auto insurance Grafton OH

  This week is all about how far Rhett has come in the last two years. We are finally at a point in our lives where we can breathe with all of his medical issues…..That is until his tethered cord surgery on the 28th, and then the winter season hits!!!

 191. best auto insurance in Dearborn MI

  I have to take up a absolutely free Live journal blog site for the WordPress blogs internet site (certainly not my own site) even so don’to like the topics they provide. Am i able to employ a delivered electronically motif on the website? I know of some WordPress platforms published blogs and forums with assorted themes or templates, in order that it seems as if it’ersus feasible..

 192. look auto insurance Williamsburg VA

  no, no, sa fim seriosi, Viena e frumoasa, asa cum e plina sau goala de oameni, lumini, turisti…ce n-as da pentru o Viena cu o maria tereshen goala!Austria e o tara minunata; cu ochii inchisi, pune degetul pe harta si du-te acolo, indiferent ce punct al austriei ai fi nimerit: Viena, Salzburg, Gratz, Innsbruk…am avut ocazia sa le vad pe toate si cand am scapat o bucata de hartie de la o lama de “ciun-gum”, pe-un drum rural fiind, m-am intors si-am ridicat-o…imi statea pe creier!Drum bun si sa nu murdariti acel pamant! ))(luati doar exemplul lor)

 193. auto insurance rates Garner NC

  19 Grand Prix. La nouveauté sera le Grand Prix d’Abu Dhabi. Voici le calendrier provisoire: Le calendrier officiel ici → 1. 29 Mars Australie 2. 5 Avril Malaisie 3. 19 Avril Bahreïn 4. 10 Mai Espagne 5. 24 Mai Monaco 6.

 194. auto insurance Lansdale PA

  Grazie Riccardo,come sempre trovo i tuoi articoli ricchi e concreti.Insomma, poco fumo e tanto arrosto Ho un dubbio sull’ultimo esempio.In questo si fa riferimento ai post formats e ai custom post types come se fossero la stessa cosa. Ho inteso male io?

 195. http://www.oxsanasiberians.com/adoramapix-coupons.html

  Da, ÅŸtiu că nu se vând presate, dar mă gândeam că dacă tot face farduri minerale poate are ÅŸi acel ingredient special 😀 (na, mi-am încercat norocul). Am vrut demult să comand de pe TANF, dar nu eram sigură cum le primesc. Åži de fapt încă îmi fac curaj să trec la farduri minerale, tocmai datorită gradului de dificultate în aplicare ..Oricum mersi de info

 196. zoombucks promo codes

  Facebook has not enabled it for any of our research accounts yet. There are instructions in Facebook's blog entry which is the first link in my post. Once it is available to my account I will post more details. Chester

 197. citibank promotional codes

  cmq maily e la sorella stavano scherzando (anke se se la potevano risparmiare questa!) nn bisogna aggredirle per una stupidaggine del genere vi pare??? io nn sn una directioner ma chiunque di voi directioner vorrebbe avere una loro sagoma??? no????nn parlo per me

 198. http://www.1102eastaustin.com/wisk-coupons.html

  MiraNovember 17, 2012Meni je pesma odlicna! mnogo bolja od BFB! akcenat je fenomenalan…i sve sto je Brit uradila, uradila je zaista fenomenalno a Will.I.am. ionako uvek smara…ali meni se pesma svidja…Britnin glas je fenomenala drugaciji , ali prepoznatljiv..nadam se samo da je spot zaista dobar i da ona igra dosta s obzirom da su to rekli!

 199. schlotzskys coupons

  Cultari, strasznei czekamy na wiosne, takkk! I juz powoli idzie, ptaki juz rano zwawiej spiewaja ;-)blogdodo, to starsznei mile slowa o poranku 🙂 niezmiernie sie ciesze i pozdrawiam serdecznie!PS. Hmm, twarde ciasto, to mzoe jednak mneij maki?

 200. http://www.oxsanasiberians.com/auntie-anne-s-coupons.html

  Guys…SeriouslyMBA worth quotes: “In all those classes that we took together”…”he did it all wrong according to our text books” …”it’s like how does that work?” “everybody writes these books and everything” “if you try to pull this s##t it would not fly”… enlightening.Ps. First underfloor heating was a Roman (as in ancient Roman) invetion and tempered glass has been in use since the 40s.

 201. rimmel coupons

  I love the Stuart Weitzman MJ pumps!Love the photo too. Although, even after a year and a half of attending yoga practice regularly, I still don't think I could do what she's doing without hospitalizing myself…

 202. http://www.wababaseball.com/

  kerim diyor ki: 30 Eylül 2012, 14:35kendini bir bilen sanan yazar, o yollardan sende geçtin. ilçe baÅŸkanı kurultay delegesi oldun. engin fikirlerinle ne kattın ki ÅŸikayetçisin, bence sen ve senin gibi dinazorlar var oldukça CHP’nin yeni çaÄŸ yobazlarıyla mücadele zamanı olmaz siz yetersiniz. malum kültür bakanı gibi… kültür ve ufuktan yoksunsun.

 203. fig leaves promotional codes

  senti pomigliano è a 6 km da napoli.. mica in africa!! abbiamo pieno diritto di dirci napoletani, se e quando ci va!!!!!!!! e certo non siamo peggio di napoletani di tanti quartieri che “fanno parte” della città.carm.

 204. http://www.unycdallas.org/

  Lieve Pa & Ma,Passen jullie wel op met die warmte? Een voordeel is dat augustus in Amerika niet zo erg is dan. Hebben jullie al wat van de lokale flora en fauna gezien en/of gegeten? Veel plezier & tot snel.Zoen,Erik, Lucy, Sonja & ?

 205. http://www.studioy.us/noah-insurance-group.html

  Consider one URL with version A (as it stands today) and B (alternative).Suppose the B alternative in my A/B test is built in AJAX and is not able to crawled well by google yet – does putting a no-follow / no -index on the B affect how this URL gets ranked. Is this considered cloaking?

 206. car insurance san pedro

  Thank you! This hobby of taking photos then uploading them online for others to enjoy is something my whole family enjoys. The weather is getting cooler so we will be out there very soon. Give it a try; it’s easy and all you need are a digital camera and cemeteries!

 207. http://www.evolutionhairdressers.com/aaa-auto-insurance-alhambra.html

  5. Something in my gut, call it “Rajabellitis” tells me that Barnes is using the Lakers to leverage Cleveland to pay him more $ over a long-term deal. If the Lakers can get him for $1.7m for one year, that’s a great deal. He’ll inject some toughness (as opposed to great defense) into the second unit. I don’t think he’s a “great” defender, but he always plays hard and hopefully that’ll be contagious with Odom, and even the young padawans (Ebanks, Caracter).

 208. arkansas child safety seat laws

  I love camouflage, too! It was the first runner-up for the main living area of apt.. I ultimately went with the BM's Pale Oak, but I loved Camouflage so much I saved my swatch for when I'm ready for a re-do. Or new apt..

 209. http://www.sinnottsautosales.com/kidcare-of-florida.html

  Unless I missed it, you did not mention Ayodhya, and that is unfortunate. The Indian Subcontinent was devastated by the Muslim conquest. Will Durant's profoundly grim assessment of the brutal and genocidal nature of that conquest is frequently quoted.There had been an important Hindu temple at Ayodhya; a mosque replaced it. This was just one of many. You can find the full story by googling, "Hindu temples replaced by Muslim mosques."

 210. http://www.wrighthousecalls.com/nada-book-value-motorcycle.html

  Belated congratulations to you and your wife! It’s exhausting and draining to go through that process, but it’s also such a great feeling of freedom and possibility once you get through it (and catch up on sleep!). Good luck in the transition from traveling for vacations to traveling as a lifestyle. It’s wonderful, but also challenging in so many ways – and sometimes in ways you never imagined..-= Audrey´s last blog .. =-.

 211. how to lower auto insurance rates

  Perdone. Pero si las industrias que se derrumban son las de las empresas multinacionales que indica, me parece estupendo para cambiar de sistema económico; el actual es inhumano, injusto e insostenible.Un saludo

 212. http://www.tier1graphicsusa.com/dairyland-auto-insurance-tacoma.html

  Szép meghatározás :). barátkozunk azért már egy ideje, tíz éve rásem bírtam nézni.Az én lányomnak az oviban a borsózöld volt a kedvenc színe, elég nehéz volt például olyan cipőt keríteni :). Rózsaszínt úgy egy éve, a fekete éra lecsengése után kezdett viselni és jól is áll neki.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...