LNU og norskkarakteraneAv Pål Hamre (Høgskulen i Volda) og Magne Rogne (Universitetet i Stavanger)

LNU har tatt initiativ til to opne møte om norskfaget – eitt i Bergen og eitt i Oslo. Både geografi/økonomi og ein noko knapp tidsfrist hindrar nok ein god del medlemer i å møte, så difor skriv vi dette innlegget på bloggen.

Alle dei meldte innlegga på møta er interessante og relevante i ein norskfagleg debatt. Når det gjeld spørsmålet om ein eller tre karakterar i norsk, er vi likevel uroa over den forvitnelege framgangsmåten LNU legg opp til: Opne møte i dei to største og bokmålsdominerte byane våre, engasjerte innlegg, kaffi og sjokolade – ”kan det bli trivelegare?” spør ein i invitasjonen, og svarer ”Nei, det kan jo ikkje det” – skal gi grunnlag for innspel til Utdanningsdirektoratet og Forum for norskfaget. Spørsmålet om ein eller tre karakterar er noko meir enn trivialitetar – det er den største enkeltståande saka som gjeld norskfaget i utdanningssystemet dei siste hundre åra, ikkje mindre. Vi åtvarar på det sterkaste mot at møte av denne typen skal vere grunnlag for innspel frå LNU i ei så viktig og avgjerande sak for norskfaget si stilling i skulen. Slike innspel kan lett få ein formell karakter og bli brukt som argument for vedtak som er i strid med det LNU står for, slik det er uttrykt i føremålsparagrafen til laget:

 • Formålsparagraf: Landslaget for norskundervisning (LNU) vil arbeide for å styrkje norskfaget på alle undervisningssteg frå barnehage til universitet, og for å dyrke det norske språket utanom undervisningssystemet.

Trekaraktersystemet gjer at norskfaget er svært viktig for elevane når dei skal konkurrere om plassar på vidaregåande skule og vidare studium, og det understrekar posisjonen til faget som det største og viktigaste faget i den norske skulen. I og med at talet på karakterar er avgjerande for statusen til faget, vil det å gå inn for ein reduksjon vere eit brot med sjølve fundamentet til laget. Ein vil altså svekkje faget i staden for å styrkje det. Skal ein gå slike vegar, må ein sjølvsagt nytte årsmøtet for å endre prinsipp-programmet (krev 2/3 fleirtal), og det vil sannsynlegvis vere svært splittande og øydeleggjande for lagsarbeidet.

Den einaste formelt farbare vegen for laget i denne saka er å kanalisere energien inn i punkt sju i prinsipp-programmet: «LNU vil synleggjere utviklinga i norskfaget og arbeide for auka ressursar til fagområdet.» Med andre ord å arbeide for redusert leseplikt og andre arbeidsplassretta ordningar som kan lette kvardagen til norsklærarane.

544 kommentarer

 1. lnu

  Svar fra LNU-styret til Pål Hamre og Magne Rogne

  Takk for innlegget. Formålet med disse møtene er å skape debatt, derfor setter vi pris på at dere hiver dere på.

  En viktig ting må påpekes: disse møtene handler om norskfagets innhold og helhet. Antall karakterer er en viktig del av denne diskusjonen, men vi vil også løfte blikket for å snakke om andre sider ved faget, og blant annet komme inn på tema som norsk på yrkesfag, norsk for minoritetsspråklige elever og norsk på ungdomstrinnet. Møtene kommer i stand etter utallige oppfordringer fra medlemmene våre om å engasjere seg i dette, og i mangel av lokallag er disse møtene en mulighet for LNU å skape arenaer der norsklærerne som jobber i skolen får uttale seg. Av praktiske og økonomiske årsaker holdes møtene i Bergen og Oslo. Vi har ingen inntjening på disse møtene, og kostnadene må holdes så lave som mulig. I tillegg var planen å åpne for diskusjon på bloggen, den diskusjonen har dere nå åpnet.

  Målet er altså å få så mange synspunkt og argumenter om norskfagets innhold på bordet som mulig. Vi forstår reaksjonene på møtenes plassering, men det er jo på ingen måte slik at det i Oslo og Bergen kun bor lærere som ønsker én karakter eller som ønsker sidemålet dødt og begravet. Norsklærerstanden er mer sammensatt enn som så.

  Vi kan forsikre dere om at LNU til enhver tid jobber for det vi mener er til det beste for norskfaget og det norske språket. Så er det klart at det noen ganger vil være uenighet om hva som er til det beste, den linjen vi foreløpig har lagt oss på er å arbeide for et godt debattklima der så mange norsklærere som mulig kommer til orde. Det er en måte å synliggjøre utviklingen i norskfaget på.

 2. Magne Rogne og Pål Hamre

  ”Norsklærarar gjer opprør på Facebook. Direktoratet har oppretta eit Forum for norskfaget. Ein eller tre karakterar? Kva er best for faget og for norsklærarane?”

  Med denne dramaturgien og i denne konteksten inviterer LNU til to opne møte om norskfaget. Etter møta skal innspel sendast til Utdanningsdirektoratet og Forum for norskfaget.

  Vi vurderer spørsmålet om ein eller tre karakterar i norskfaget som heilt avgjerande for norskfaget sin posisjon i skulen, og vi vurderer dette som den største enkeltståande saka som gjeld norskfaget i utdanningssystemet dei siste hundre åra.

  Også etter å ha lese LNU-styret sitt svar på vårt innlegg, sit vi att med nokre spørsmål:

  -Meiner LNU-styret at spørsmålet om ein eller tre karakterar i norskfaget er ei viktig sak?

  -Meiner LNU-styret i så tilfelle at det er greitt at opne møte av denne typen skal gi grunnlag for formelle innspel til offisielle instansar (Utdanningsdirektoratet og Forum for norskfaget)? Er dette ein prosess LNU-styret meiner er passande i ei slik sak?

 3. Bjørn Helge Græsli

  Karakterspørsmålet er stort og sentralt. Jeg opplever ikke antallet karakterer som hovedproblemet, men det totale fraværet av føringer for hvilke kompetansemål som hver av de tre karakterene dekker. Konsekvensen er at det fort blir slik at man har et ganske tydelig bilde av elevens samlede kompetanse etter tre år (la oss si en sterk firer) og ender med å saldere dette inntrykket over de tre karakterene (to x 4 og 5 i det elevene er sterkest i).
  En annen konsekvens er at en for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til alle tre karakterene, ender med å vurdere elevene ihjel.
  I tillegg er et opplegg der en har ca 40 kompetansemål over de siste to årene uten å spesifisere tydelig hvordan de skal fordeles mellom karakterene, til meget store variasjoner mellom skoler og lærere i vurderingspraksis.

  Jeg ser for meg flere ulike veger ut av dette uføret:

  1. Vi beholder tre karakterer, men bare for vg3 – i vg1 og vg2 er det bare en samlet karakter.
  2. Vi beholder tre karakterer, men setter endelig standpunkt i en etter hvert årstrinn.
  3. Vi beholder tre karakterer, men gir dem nye «navn» som det er mulig å knytte konkrete kompetansemål til
  4. Vi reduserer antall karakterer til to (skriftlig + muntlig eller hovedmål + sidemål) eller en (norsk).
  5. Vi reduserer antall karakterer til to og gir dem nye navn

  Flere vurderinger spiller inn i vurderingen av hva som er det beste valget:
  a) tradisjon er en tung faktor i norskfaget, og sterke krefter arbeider hardt for at ikke sidemålet (les: nynorsk) skal bli marginalisert i undervisningen.
  b) antall karakterer vil påvirke fagets «tyngde» – i forhold til timetallet over tre år, virker det naturlig å beholde tre karakterer. Flere fag på vg2 og 3 har for eksempel to karakterer.
  c) hvilket innhold skal norskfaget ha – mangslungent som nå eller mer spisset?
  d) hvilke informasjon er relevant på et vitnemål?
  e) hvilket karaktersystem vil i størst grad stimulere til læring og interesse?

  Pr i dag opplever jeg følgende:
  – (særlig) på vg2 er motivasjonen til mange elever dårlig fordi faget «ikke teller»
  – det er vanskelig å begrunne de tre karakterene tilfredsstillende
  – det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i alle de tre disiplinene for alle tre årene uten å drepe motivasjonen
  – det oppleves vanskelig å være tilstrekkelig fleksibel mtp individuell tilrettelegging når vurderingsregimet er såpass stramt

  Forslag:
  Behold tre (alternativt to) karakterer, men gi dem meningsfulle navn:
  a) kreativitet: språklig kreativitet, bevisst sjangerbruk, evne til å se forbindelser, kreativitet i framstilling, evne til å kombinere ulike modaliteter
  b) faglighet: fagkunnskap, sjangerkunnskap, tolking/analyse, kjennskap til begreper
  c) muntlighet: evne til muntlig formidling, evne til å lytte, evne til muntlig diskusjon og argumentasjon
  Både navn og innhold er selvsagt bare forslag, men jeg mener at en nye inndelig er et godt kompromiss mellom ulike hensyn:
  – hovedmål og sidemål ivaretas, men en står friere i tilnærming. En todelt skriftlig eksamen med en del på hver målform sikrer at alle må jobbe med begge målformer.
  – norskfaget beholder tyngden, men det blir lettere å vurdere og mengden vurdering bør kunne gå ned.
  – kompetansemålene får en meningsfull forankring i karakterenes navn
  – faglærere står friere til å utforme spennende opplegg når vurderingskrav blir tydeligere og mer målrettet

  Motforestillinger? Enig?

 4. lnu

  Takk for konstruktiv kommentar, Bjørn Helge. Håper flere vil være med å diskutere de forslagene du skisserer.

  Her er et svar fra LNU-styret til Rogne og Hamres siste kommentar:

  Først en klargjøring av prosessen etter møtene, her ser vi at plakaten kan være misvisende. Det er viktig at synspunkter som kommer fram på et slikt møte, blir videreformidlet til de som arbeider med norskfagets innhold. Derfor vil representanter fra Forum for norskfaget være til stede på begge møtene. I Norsklæreren 1-2011 vil vi oppsummere innspillene, i tillegg til å behandle temaene fra møtene grundigere. Vi vil gjøre Udir oppmerksom på dette temanummeret og debatten på bloggen.

  Synes LNU spørsmålet om 3 karakterer er viktig? Ja. (Vi ser ikke helt hvordan spandering av kaffe og sjokolade skulle så tvil om dette. Hva skulle vi servert? Eddik?). LNU som samlet styre har ikke tatt ett klart standpunkt til denne saken og kommer heller ikke til gjøre det. Vi ser det som vår oppgave å legge til rette for debatt slik at alle konsekvenser og sider ved spørsmålet blir belyst. Bare slik kan vi komme fram til hva som er norskfagets beste. Styremedlemmene vil gjerne delta i debatten som enkeltpersoner, altså framstå som uavhengige og faglig meningsberettigede personer som samtidig deltar i et styrearbeid for å drive en vital organisasjon med et vitalt tidsskrift og en vital forlagsvirksomhet, der nettopp meninger kan brytes.

 5. Jan K. Hognestad

  I det nåværende stadium av tankeprosessen min, der jeg både prøver å lytte til folk som jobber i skolen i dag, til kolleger i akademia og til min egen indre erfaringsrøst fra tidligere jobb i videregående skole, er jeg dessverre ikke klar til å ta endelig standpunkt verken til spørsmålet om antall karakterer i norskfaget eller hvilke deler av faget en gitt karakter skal si noe om.

  Det som er viktig for meg (både som lærerutdanner og som styre-vara i LNU) å si akkurat nå, er dette: Man kan være enig eller uenig i Bjørn Helge Græslis avsluttende forslag, men innlegget hans representerer en innfallsvinkel til selve debatten som etter mitt syn er sårt tiltrengt. Jeg har sant å si ofte følt meg litt beklemt over at debatter i nordistikken har blitt låst i posisjoner som etter mitt syn er mer ideologisk enn faglig bestemt. Græslis gjennomgang av ulike premisser og alternativer er nettopp så udogmatisk og uavhengig som løsningen av komplekse problemer fordrer.

  Gjennom mitt styrearbeid i LNU har jeg en liknende opplevelse når jeg diskuterer med fagfolk som er en generasjon eller så yngre enn meg. Deres fokus er nettopp fagets beste, og de leter etter dette nettopp uten de tradisjonelle ideologiske bindingene som min generasjon, for ikke å snakke om den før meg, har båret nærmest utenpå seg.

  Jeg setter selvsagt også pris på Hamre og Rognes engasjement i saken, men jeg kan ikke fri meg fra å synes at posisjonen deres, slik jeg tolker den, er i ferd med å gå ut på dato. Ideologi-fri kan ingen være, heller ikke jeg. Men uansett om jeg til slutt lander på et ønske om en, to eller tre karakterer i norskfaget, vil jeg gjerne slippe en forutgående debatt der man allerede i utgangspunktet skal slå fast hvilket svar med to streker under som er til fagets beste, og der LNU allerede i utgangspunktet forutsettes å innta dette standpunktet. Den møtevirksomheten som LNU nå tillyser, må nødvendigvis ha et fullstendig fordomsfritt utgangspunkt. At jeg selv kan tenkes å lande på å beholde de tre karakterene, er faktisk absolutt mulig, men er i denne innleggs-sammenhengen altså en helt annen sak.

  Alle oppfatninger har en forhistorie. Min dreier seg blant annet om at jeg gjennom mange år i ulike fora har prøvd å stille en del kritiske spørsmål, både til folk i skolen og folk folk fra målrørsla, og både om målsak og sidemåls-sak. Altfor ofte har reaksjonen vært at allerede de spørsmålene jeg stiller, viser at jeg åpenbart må være en fiende av den gode sak. Ikke sant: Den som ikke i ett og alt er med oss, er mot oss. Dette blir for autoritært for meg, og Hamre og Rognes innlegg plasserer seg for meg i denne tradisjonen. Dessverre. Tar jeg feil, er jeg mottakelig for korreksjon.

 6. Pål Hamre

  Den karakterordninga vi har i dag, gjer norskfaget til det sentrale skulefaget. Viss ein tar utgangspunkt i det studieførebuande løpet i vidaregåande skule, er karaktergrunnlaget dei søkjer opptak til høgre utanning på om lag slik:

  -karaktergrunnlaget er på ca. 25 karakterar (alt etter studieretning, valfag osv)
  -norsk har i gjennomsnitt fem (mellom fire og seks) av desse karakterane (tre standpunktkarakterar, ein skriftleg eksamen, ein skrifleg eksamen til trekkfag og ein munnleg karakter til trekkfag).

  Karakterane i norsk utgjer altså 20% av det samla karaktergrunnlaget. Det gjer norskfaget til det sentrale faget – alle elevar i vidaregåande skule må forholde seg til og arbeide med eit stort og viktig norskfag. Viss ein med eitt administrativt pennestrøk vil marginalisere norskfaget si rolle i skulen, er løysinga ein karakter i norskfaget.

  Eg tolkar formålsparagrafen til LNU i den retning at ein vil arbeide for eit sterkt norskfag. Samtidig registrerer eg at LNU-styret verken no eller i framtida vil ta stilling til spørsmålet om karakterar i norskfaget, eit spørsmål som dei rett nok karakteriserer som viktig.

 7. Rasmus Rimestad

  Jeg har vanskelig for å forstå Hamres bekymring for at norskfaget vil bli marginalisert ved å redusere antallet karakterer. Anser elever engelskfaget som uviktig fordi det har bare én karakter? Hva med matematikk? Jeg tror et fags status avhenger mer av om elevene anser det de lærer der som relevant for livet deres, og de aller fleste elevene mine ser veldig tydelig nytten av å kunne formulere seg skriftlig og muntlig.

  Vi kan tenke så ideologisk vil bare vil om norskfaget, men etter min erfaring er det et udiskutabelt faktum at rettebyrden skremmer unge mennesker vekk fra dette yrket. Det er en realitet vi må forholde oss til. Ved å ikke gjøre noe med norskfaget risikerer vi faktisk å få en stor norsklærermangel om noen år (en mangel som allerede merkes en del steder). Og det vil på ingen måte bidra til «eit sterkt norskfag» om flere og flere norsklærerstillinger besettes av kandidater med manglende kompetanse.

  Noe må skje med norskfaget, og vi må alle være forberedt på å måtte sluke noen kameler på veien. La ikke tradisjon og fordums storhet være med på å diktere norskfagets framtid. Vi lever i et samfunn i rask forandring. La oss jobbe for et fag som oppleves som relevant og meningsfylt både for elever og lærere, og hvor lærerne kan fristilles til å gi det lille ekstra uten at det skal gå ut over helse og familieliv.

 8. Andreas Titlestad

  Enda et forslag:
  Hvorfor ikke dele opp faget i én obligatorisk del og én valgfri del?
  Den obligatoriske delen bør inneholde bortimot alt dagens fag inneholder – minus sidemålsskriving. Timetallet bør være som i dag. Én karakter kan dekke skriftlig, muntlig og sammensattekstlig aktivitet – som i (så godt som) alle andre fag. Valgfaget sidemål kan da være et rent skrivefag (2 timer?). Et eget fag ville kunne gi interesserte/motiverte elever muligheten til å opparbeide bedre kompetanse i sidemålet. Elever med dette faget i fagkretsen ville også stille sterkt i relevant utdannings-/jobbsammenheng.

 9. Bjørn Helge Græsli

  Min erfaring er at antall karakterer betyr minimalt for elevene. I vg 1 og 2 prioriterer langt de fleste avgangsfagene. Ikke en gang på vg3 er karakterene av stor betydning. De som fortsatt er glad i faget etter to år med (for mange) innleveringer jobber en del med det – de andre gjør det de må. Dagens kompetansemål og merkelapper er lite inspirerende. Det er trist, for norskfaget er utrolig spennende når en slipper det ut av buret og lar elevene leke med det. Da er entusiasmen og arbeidsviljen der.
  Det er ikke tre karakterer i seg selv som gjør at lærere og elver mister piffen, men den uoversiktlige og beklemmende situasjonen som dagens ordning medfører. Jeg lever godt med mange alternative løsninger, så lenge jeg får lov til å stimulere eleveme til språkglede uten å miste nattesøvnen over rettebunker som mest av alt er skapt for å hindre klagesaker. En skal ikke se bort fra at elevene gjør det bedre, heller.

  (@jan: takk for hyggelige ord til en tidligere student 🙂

 10. Knut Michelsen

  Tenke nytt i norskfaget – vanskelig, men ikke umulig!

  Hamre og Rognes innlegg bærer litt preg av det man stadig opplever når mitt kjære Utdanningsforbund uttaler seg om pc-er i skolen: Fortida var flott. Nåtida kan man leve med – mens framtida er man imot. Jeg mistenker at redselen for å svekke sidemålet i skolen ligger under her. Og bak der igjen angsten for å svekke nynorsken. La oss være ærlige.

  Jeg – og flere med meg – mener at det fins gode argumenter for at det er motsatt (og at angsten kanskje er ubegrunnet – det er angstens vesen). Når kommuner og skolekretser i økende grad går over fra nynorsk til bokmål som hovedmål, skyldes det i stort monn sidemålsopplæringa. Bygdefolk i nynorskområdene må nå holde på skriftspråket sitt – og ikke vanne det ut med den innbitte og lett nevrotiske parallellopplæringa i norsk.

  En eller to karakterer i norsk svekker heller ikke sidemålet. Med f.eks. én skriftligkarakter i vgs., må elevene skrive sidemål til eksamen når kravet er at oppgavesettet skal være bredspektret mht. kompetansemål. Nå slipper store elevgrupper i vgs. å skrive sidemål til eksamen i det hele tatt (det er blitt et trekkfag, og rektorene vil etter hvert trekke færre og færre når Dep. slutter med føringene sine, er min spådom – alt for det reduserte frafallet).

  Når det er sagt: Det fins knapt holdbare faglige argumenter for parallellopplæring i norsk. At det nå visstnok også skal gjelde barn og minoritetsspråklige elever er uforståelig. Hvem kom på den ideen?

  To karakterer i norsk er en god løsning – skriftlig og muntlig (og man sparer seg mye nytt og ørkesløst læreplanarbeid). Muntlig beholdes fordi pc-enes masseinntog i skolen generelt sett svekker de muntlige aktivitetene og dermed også ferdighetene hos elevene knyttet til dette.

  Men andre fag kan også være med å vurdere muntlige ferdigheter – hvorfor ikke? Det er jo en basisferdighet i K06? Sidemålet fases ut – gjerne som et valgfag (men nå er jo også valgfagene en saga blott – så da så…). Make it simple.

  De som har forestillinger om at språket, skolen eller verden svekkes eller går under med færre karakterer i norskfaget, har et litt spesielt verdensbilde, mildt sagt. Tenke nytt. Godt forslag.

  http://www.knutmichelsen.no
  http://knutmichelsen.blogspot.com

 11. Hallvard Kjelen

  Å vere kompetent i skriftleg norsk tyder at ein kan skrive båe målformene. Det må vere eit grunnleggjande premiss i denne saka. For saka bør ikkje, slik eg ser det, handle om overordna målpolitiske spørsmål. Det er ikkje opp til norsklærarar eller Utdanningsdirektorat (aleine) å endre dette i alle fall. Det er nettopp politikk og ikkje fag.

  Men korleis ein skal måle og kontrollere skrivekompetansen hos norske skuleelevar er vel ei anna sak; ei sak som må vere legitim å diskutere. Eg har enno tru på at vi på alle måtar er tente med å halde på tre karakterar. Argumenta for å endre på dagens ordning luktar dessverre svært ofte av infantilt nynorskhat.

 12. Pål Hamre

  Eg skreiv ovanfor at norskfaget for studiespesialisering utgjer 20% av karaktergrunnlaget for søking til opptak ved høgre utdanning. Ein kan spørje seg: Er norskfaget med det «overvurdert» – vurderer vi for mykje i norskfaget i høve til andre fag?

  Lite tyder på det. Ut frå det samla talet på timar i grunnutdanninga (grunn-og vidaregåande skule) utgjer norskfaget i studieførebuande løp ca. 21%. Når norskfaget har mange karakterar, er det ikkje uttrykk for anna enn at det er eit stort fag, ja det desidert største. Vurderingsordninga reflekterer dette ved å tildele norskfaget mange karakterar, ein skal prøve mange og samansette kunnskapar og ferdigheiter. Ei literacy-reform som Kunnskapsløftet styrkjer norskfaget sin posisjon: Ein har innsett at fagleg kompetanse handlar om å forstå og utrykke seg fagleg adekvat i ulike fagtradisjonar. I arbeidet med språkleg kompetanse (lesing, skriving, munnleg, ved bruk av IKT) er norsklæraren i ei nøkkelrolle.

  Ein kan dele inn førestillingar om læring i kategoriar som mål, innhald, arbeidsmåtar og vurdering. Læreplanforsking vil legge vekt på at det er bør vere eit samsvar mellom desse kategoriane. Om det ikkje er samsvar, vil vurderinga overstyre dei andre kategoriane – vurderinga blir sjølve målet for det vi gjer, ein kallar gjerne dette ei «pervertering» av læringsmåla. I dette perspektivet gir det meining å snakke om at skulen er meir eller mindre eksamensstyrt – lærarar og elevar knyter sitt rasjonale opp mot vurderingsordninga.

  Eg er med andre ord skeptisk til ein diskusjon som tar utgangspunkt i at ein vil begynne med å stille spørsmål ved og eventuelt endre vurderingsordninga. Vurderingsordninga bør drøftast når mål, innhald og evt. arbeidsmåtar er bestemt, og stå i samsvar med dei kategoriane. Når LNU kallar inn til møte om vurdering og inviterer til spissa diskusjonar om ein eller tre karakterformer, meiner eg dei begynner i feil ende. Først må vi drøfta måla med og innhaldet i norskfaget, deretter bør vi finne vurderingsordningar som står i samsvar med det norskfaget vi vil forme.

  Også eg ser svakheiter ved dagens ordningar. I den vidaregåande skulen handlar det dels om at ein berre har undervegsvurderingar dei to første åra og dermed dreg med seg eit urimeleg stort pensum til sluttvuderinga, og det handlar om negative sider ved sentralgitt eksamen i det heile. Likevel trur eg altså at diskusjonen ikkje bør starte her, men med utgangspunkt i måla for og innhaldet i norskfaget.

  Den øvinga kan vere krevjande nok i seg sjølv, jamfør dei merkjelappane Hognestad sit klar til å dele ut i innlegget sitt ovanfor. Eg trur både diskusjonen og løysingar bør ta utgangspunkt både i tradisjon og fornying, vi kan lære av kva norskfaget har vore, kva det er og vi kan ha tankar om kva det kan og bør bli. Norskfaget i skulen er resultat av mange tradisjonar frå ulike skuleslag som har smelta saman: nødtørftig lese- og skriveopplæring frå allmueskulen, det nytteorienterte frå borgarskulen og det danningsorienterte frå den høgre skulen, og balansen mellom desse vert skipla når skuleslag går frå å vere utvalsskular til å bli skular for alle. Den vidaregåande skulen er det skuleslaget som sist gjennomgjekk ei slik endring.

  Eg trur ideen om norskfaget som eit «heilskapsfag» er vanskeleg å realisere. Eit fag er resultat av ein innhengnings- eller innrammingsprosess over tid, og fagfeltet har sjeldan skarpe eller naturlege grenser. Eg trur omgrepet «kjernefagligheit» er meir fruktbart – altså at vi identifiserer nokre overordna felt innan faget som er heilt sentralt for faget sin konstitusjon før, no og i framtida, uavhengig av den til ei kvar tid gjeldande læreplan. Når det er gjort, kan diskusjonen om vurderingsordning blir både fruktbar og substansiell. Ein frikopla diskusjon om vurderingsformer, som LNU-styret legg opp til, er å begynne i feil ende.

 13. Rasmus Rimestad

  Kjelen skriver at motivasjonen for å endre dagens ordninger lukter av «infantilt nynorskhat» og han har nok et poeng der. Jeg ønsker bare å påpeke at det å hate nynorsken, eller sidemålet ikke nødvendigvis trenger å være infantilt. Min erfaring er at på de fleste skoler (som jeg har erfaring med. Kanskje er det annerledes andre steder, men jeg har vanskelig for å tro det) har elevene vanskelig for å forstå hvorfor de skal lære et sidemål, lærerne har vanskelig for å forstå det og ledelsen har vanskelig for å forstå det. Når elevene mine spør meg om hensikten med å lære nynorsk så må jeg bare henvise til at det er noe politikerne bestemt. Og det har de, det bøyer jeg meg under. Men er det barnslig å ønske seg at noe fjernes fra læreplanen som bare en brøkdel av Norges befolkning forstår motivasjonen bak, når det er så mye annet nyttig som blir skadelidende?

  Da jeg gikk ut av videregående for 10 år siden hadde jeg et glødende hat mot nynorsken. Jeg tror faktisk aldri før eller siden at jeg har hata noe så intenst. I løpet av de åra jeg hadde nynorsk var det ikke én eneste lærere som klarte å gi meg en god grunn til hvorfor jeg skulle lære det. Det opplevdes litt som om jeg ble tvunget til å ta en lang omvei til skolen hver dag når det fantes en raskere vei uten at noen kunne gi meg en god grunn til hvorfor vi skulle ta den omveien. Litt sånn som i familien som besøker Hamerne i «den store reisen». Hos Hamerne er det mange ting som gjøres litt ekstra tungvint, og det er ikke snakk om å gjøre det annerledes bare fordi «det ikke er lov». Forstår dere hvor frustrerende det er?

  Heldigvis hater jeg ikke nynorsken lengre, men den er tvertimot blitt en målform jeg er blitt fortrolig med og glad i. Likevel, når jeg nå har begynt å undervise i norsk selv merker jeg det igjen. Følelsen av å tvingen elevene til å lære noe som jeg overhode ikke, selv med min beste vilje, ser et fnugg av hensikt med å lære er forferdelig. Spesielt når jeg ser så mange andre områder som jeg gjerne skulle gitt dem ekstra undervisning i.

  Kjære Kjelen. Jeg vil gjerne utfordre deg til det jeg har utfordra så mange nynorskfantaster til. Gi meg én god grunn til at elever i dagens Norge skal lære et sidemål…

 14. Knut Michelsen

  Tenk nytt! – Jeg prøver igjen

  Til Halvard Kjelen:

  Jeg personlig sover ikke dårlig fordi språk forsvinner (som min søvnløse venn Dag Finn Simonsen i Språkrådet). Men at nynorsk skrift skulle forsvinne sånn uten videre, er jeg ikke helt komfortabel med. Det kan ha noe med at et par av mine norske forfatterhelter skriver på nynorsk, for eksempel Edvard Hoem, hypet som politisk dikter, underkjent som språkmester.

  Antall nynorskbrukere synker nå faretruende ned mot nesten ingenting (4,7 % av norske rekrutter i 2009, i 2008: 8,1 %, tallene kan være noe usikre).

  Og reduksjonen er på rundt to prosentpoeng pr. tiår i grunnskolen og nedgangen er størst på Vestlandet – nynorskens høyborg. Rett etter videregående er det indikasjoner på at rundt halvparten av dem går rett over på sidemålet sitt, som er bokmål (noen anvender sikkert begge målformer uten å oppgi det).

  Bare akademikerne holder standen, virker det som. Men også her er tallene synkende, som på Stortinget. Og denne debatten er en debatt mellom akademikere. Tallene er hentet herfra:

  http://www.allverden.no/polorg/bokmal/rapport.html#6 STATISTIKK

  Jeg sier med et omskrevet utsagn fra Øystein Stray Spetalen: Den som ikke åpner øynene, må åpne bokmålsordlista resten av livet. Ingen nynorskbrukere, ingen nynorskbøker. Det som skulle være nynorskens redning, sidemålet, er blitt møllesteinen om halsen. Jo før det avvikles, jo bedre.

  Knut Michelsen

 15. Hallvard Kjelen

  Nåja. Vi får no sjå. St. Hallvard med møllesteinen kring halsen flaut då opp igjen…
  Forøvrig har debattantane Michelsen og Rimestad ikkje gjort anna enn å stadfeste fordommane mine.

 16. Merete Stensby

  Jeg tror, i all beskjedenhet, at man må tilbake til sakens kjerne: Norsklærernes arbeidsbyrde. Det er nærmest umulig å opprettholde et sunt familieliv og sosialt samvær i perioder med mye retting, og tyngden av bunken (og ansvaret) ligger tidvis på meg som ei mare. Allikevel melder jeg meg som sensor og stortrives med å undervise skolens mest interessante fag (fremdeles i all beskjedenhet!). Jeg tar de tunge periodene og blir ødelagt i ukesvis etterpå, og for hva? Elevenes evige takknemlighet?

  Vi er vel alle enige i at noe må gjøres, men hvor det stopper seg for meg er hvordan én skriftlig karakter skal gjøre min arbeidsmengde mindre? Jeg må fremdeles rette flerfoldige tekster både på hoved- og sidemål i mange forskjellige sjangre, samt drive sjangertrening og skrivetrening og grammatikkundervisning i begge målformer. Jeg TROR jeg etterlyser enten større stillingsprosent, flere timer i uka til norskfaget – eller (og nå banner jeg i kjerka) mindre pensum! FÆRRE sjangere. Færre skrivesituasjoner. En annerledes organisering av skriveundervisningen tilpasset den sammensatt tekst-virkeligheten vi har rundt oss i dag. Så får de skrivende menneskene, som Titlestad ovenfor antyder, ta sidemål (eller skriving, kreativ eller fagorientert) som programfag/valgfag. Igjen en utfordring for fagpakken i studiespesialiserende kurs.

  Jeg har ingen absolutt løsning, men flere gode forslag. Jeg har ennå til gode å føle at jeg blir hørt. Kanskje roper jeg ikke høyt nok?

 17. Ingrid Metliaas

  Læreplanen i norsk skal revideres. Det er nødvendig og bra. Det er mange grunner til at en revisjon kommer, og det er mange ting å ta hensyn til. Læreplanen er blitt for omfattende, og dokumentasjonskravene som presses på oss, gjør det ikke enklere.

  Et kortfattet innlegg holder ikke når jeg ser gjennom LNU-bloggen igjen. Vi snakker om komplekse og viktige saker. Antallet karakterer har satt sinnene i kok, ut fra forskjellige hensyn. Ja, det er et viktig spørsmål, men nei, LNU-styret kan ikke gå ut med et samlet standpunkt. Det er dessuten en grov undervurdering av styret hvis noen tror at vi trekker konklusjoner på grunnlag av to åpne møter! Vi har da andre arenaer, og vi er norsklærere i skolen! At norsklærere kan ha angst for nye og omfattende endringer er ikke vanskelig å forstå, men vi kan ikke ha angst for åpne møter. Styret i LNU må ta med seg alle innspill fra alle miljø. Forslag til revisjon av læreplanen og evt. endringer av vurderingssystemet vil omsider komme på en høringsrunde. Det er da vi skal prøve å diskutere oss fram til enighet og gi klare meldinger til dem som bestemmer.

  I arbeidet med revisjonen av læreplanen må en faktisk ha mange tanker i hodet samtidig. Læreplanmålene skal ha en kritisk gjennomgang, men det handler også om andre viktige avgjørelser:

  Situasjonen for flerspråklige elever må avklares. Hvis vi ikke får en ny / revidert NOA-plan, må den ordinære læreplanen ivareta behovene for å gi denne elevgruppen god opplæring og en rettferdig eksamensordning. Eksamen i norsk som andrespråk er forlenget også for 2011, men disse elevene kan ikke fortsette å gå opp til eksamen etter en plan som ikke eksisterer. Egen eksamen og egen plan for flerspråklige elever med kort botid i Norge er den eneste farbare veien, slik jeg ser det. Skrivesenteret har skrevet en rapport der årets eksamen blir vurdert, og både denne og Østberg-utvalget konkluderer med at disse ungdommene ikke kan gå opp til vanlig hovedmålseksamen. Østberg-utvalget foreslår en ”skriveprøve”, men vi kan da ikke ta fra nyankomne ungdommer som skal bo i Norge, norskfaget? Gjennom norskfaget når vi alle, og det er en kjempeviktig arena for identitetsdannelse og kulturbygging. Store ord, men vi skal være med å bygge det nye, flerkulturelle Norge!

  Vi kjenner diskusjonen om frafallet, som særlig blir synlig på yrkesfag. Det er lite trolig at vi får en egen plan for yrkesfag-norsk og påbyggingsår, men hensynet til elevene som velger ei praktisk utdanning, skal også være med når læreplanen revideres. På det åpne møtet i Oslo skal vi snakke om det. Totimersfaget på yrkesfag ville ha mye å tjene på en karakter, tror jeg!

  Norske skoleelever er ikke gode nok til å skrive og lese, og skolene har ikke forstått at de må arbeide med de ”klassiske” grunnleggende ferdighetene. Det er også en av grunnene til at en nå gjennomgår læreplanen i norsk igjen. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig vil sannsynligvis komme tydeligere fram i læreplanen, og samtidig skal en ta vare på lærernes metodefrihet.

  Utrolig mange hensyn å ta, altså, og alle norskseksjoner i landet bør kaste seg inn i debatten. Vi forvalter skolens viktigste fag.

  Jeg går for en karakter i norskfaget, for jeg tror det vil være et virkemiddel for å få til faglig fornyelse og bedre opplæring. Læreplanen i Kunnskapsløftet har en annen oppbygging enn eldre læreplaner. Kravet om at grunnleggende ferdigheter som en integrert del av alle kompetansemål gjør det naturlig å tenke annerledes omkring vurdering av muntlig og skriftlig. Skriving, lesing og muntlig bruk av språket henger sammen når en arbeider med den norskfaglige kompetansen til elevene. Jeg tror at en ny vurderingsordning, som er tilpasset intensjonen i den nye læreplanen, vil synliggjøre tanken om en helhetlig kompetanse og føre til faglig fornyelse av norskundervisninga.

  Hvordan settes karakterene i norsk muntlig rundt omkring i landet?

  For ordens skyld: I de sammenhengene der jeg sier noe om dette, foreslår jeg eksamen i skriftlig sidemål etter Vg2. Den kan godt være obligatorisk, og den kan være bygd på et utvalg av kompetansemålene i Vg2. Det er ikke uproblematisk, men det bør kunne gå an å gjennomføre det, og det vil kunne føre til bedre opplæring i sidemål. ”Ploging” har vært prøvd før.

  Jeg avslutter med en av kjepphestene mine: Mange elever presterer dårlig til eksamen i norsk skriftlig fordi de er dårlige lesere! Lesinga og forståelsen av tekstene i eksamenssettet er for dårlig, og dermed framstår oppgavene som vanskelige. (Jeg bygger både på mine egne lærer- og sensorerfaringer og Skrivesenterets gjennomgang av eksamen i 2010). Her har vi en jobb å gjøre. Vi må satse på bedre, helhetlig tekstkompetanse, kanskje ved å lære elevene at de også må ”lese med blyanten”, notere understreke og skrive seg inn i tekstene på forskjellig vis. For at de skal bli mer aktive og bevisste lesere, må de framfor alt få beholde lærebøkene sine og få skrive i dem. Noe av det mest bakvendte som har skjedd i den videregående skolen, er at elevene ikke skal ha egne lærebøker, med egne understrekninger og notater, nå når det er lov til å bruke dem til eksamen!

  En ting er helt sikkert. Læreplanen kommer til å bli endret, men hvis en revisjon skal føre til forbedring av opplæringa og elevenes kompetanse, må revisjonen også følges av gode tilbud om relevant etterutdanning for norsklærere. Det må vi snakke mye og høyt om.

 18. Hallvard Kjelen

  Takk til Ingrid som fører debatten over i eit anna spor.
  Til dei som enno berre grunnar på spørsmålet om sidemålets legitimering vil eg vise til Pål Hamre og Magne Rognes debattinnlegg + Håvard Tangens innlegg i Norsklæreren 3/2010.

 19. Knut Michelsen

  Merete Stensby og Ingrid Metliaas bringer debatten opp på riktig spor igjen – og takk for det, sier jeg også. Men mens Hallvard Kjelen er i tenkeboksen eller viser til andres arbeid, tar jeg meg likevel den frihet å kommentere hans grunnleggende premiss i debatten: ”Å vere kompetent i skriftleg norsk tyder at ein kan skrive båe målformene. Det må vere eit grunnleggjande premiss i denne saka.”

  Opprøret mot to sidestilte norske målformer i skrift som skulle forenes til én under navnet ”samnorsk” var i stort monn et forfatteropprør. Deres bakgrunn varierte fra Oslo (Bjerke) til dalførene mot svenskegrensa (Hoel) til ytterste vestlandskyst (Øverland). Få om noen norske forfattere av noen størrelse alternerer mellom målformer. Deres prosjekt er å utvikle eget språk og egen fortellerstemme innenfor én av målformene der dialogen i teksten ofte er mer dialektpreget enn handlings- og tankereferater (vi snakker da om prosaister).

  Mener Kjelen at disse forfatterne, evt. Agnar Mykle, Bjørneboe, Hoem eller Fløgstad ikke er kompetente skrivere av norsk – siden de velger å rendyrke én av de norske målformene? Det må i sannhet være frustrerende for norske nordister å være omgitt av så mye språklig inkompetanse – enn si bruke semestre og år på å studere så kleine språkbrukere.

  Siden flere her viser til sine kjepphester, lufter jeg også én av mine:

  Å løse norskfagets gordiske knute med et altfor stort og omfattende vurderingsarbeid og et hybrispreget pensum, gjøres lettest, best og mest effektivt ved å fjerne kravet til obligatorisk, skriftlig sidemålsopplæring og eksamen. Det vil tjene både bokmålet og nynorsken – og blylodd vil falle fra det store flertall av norsklæreres nedslitte og stive skuldre.

  Kjepphesten er langt fra ny, ja den er ikke engang min. Den har vært fremmet høylytt og av mange gjennom mange tiår, ofte på sprikende og sviktende grunnlag. Men også med vidd og eleganse av folk som har mer norskfaglig kompetanse enn undertegnede (den omstridte Vinje på UiO bl.a.).

  Fagets representanter må altså tenke igjennom – grundig og fordomsfritt (om mulig) – om den obligatoriske og skriftlige parallellopplæringa i norsk med påfølgende eksamen har noe for seg i det hele tatt. Eller om den har så lite for seg, at den kan fjernes uten at den svekker faget i nevneverdig grad.

  Det blir ikke lett når svært mange norsklærere opplever spørsmålet som rokkende ved selve fagets grunnvoll – ja ved fagets kjerneverdier. Mange norsklærere vender i dag sin trette vrede mot skolemyndighetene når de klager sin nød over et fag som har rent over alle sine bredder (og undertegnede er ikke noe unntak).

  Spørsmålet er bare om det ikke er dem selv som ene og alene har ansvaret for at de så grundig har malt seg opp i det hjørnet de nå befinner seg i. Kan noen påstå at lærebøkene i norsk og læreplanene i norsk de siste tiårene ikke er utformet, skrevet og kvalitetssikret ved høringer av andre – enn norsklærere? Er fagnemndene i norsk i direktoratet som utformer eksamensoppgavene i faget, befolket av andre enn – norsklærere?

  Hvis det er slik, har norsklærerne også eneansvaret for å bringe seg ut av den ulykke de selv har brakt seg opp i. Rett skal være rett. Det betyr på den annen side ikke at de økte dokumentasjonskravene og arbeidet med vurdering (for læring) i direktoratet holder faglig mål. Tvert imot (selv det sindige NIFU STEP har mer eller mindre slaktet arbeidet i rapport 16/2010 –

  http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2010/Rapport%2016-2010.pdf .

  Jeg har også kommentert den på bloggen min her:

  http://knutmichelsen.blogspot.com/2010/07/men-fa-om-noen-vet-visst-hva-rettferdig.html

  Og når utdanningsdirektør Petter Skarheim uttaler til Utdanningsnytt nr. 15 (2010) –

  http://www.utdanningsnytt.no/Files/PDF%20av%20Utdanning/Utdanning_15_2010.pdf

  at kravet til dokumentasjon ikke er økt i norskfaget, glemmer han rett og slett siste skolereforms økte krav til digital kompetanse (både for leder, lærer og elev).

  Bare i norskfaget alene er det over et titalls nye digitale læreplanmål. Mange av dem svært arbeidskrevende, både når det gjelder kompetanseoppbygging, forberedelse til timene, undervisning og ikke minst vurderingen etterpå. Ingen annen undervisningsform er heller mer avhengig av rammefaktorer (som lærer ofte ikke har påvirkningsmulighet eller herredømme over).

  Det burde direktøren ha visst – i det minste forsøkt å sette seg inn i når han skal uttale seg til mediene om norske læreres hverdag. Men å brette ut sin uvitenhet er visst blitt en folkesport blant offentlige ledere i en stadig voksende og uoversiktlig sektor.

  På den annen side er det nettopp de sosiale mediene – og økt kompetanse innen feltet i hele samfunnet – som har satt denne debatten på kartet. Nå vet de mange norsklærerne i det minste om hverandre – om felles frustrasjon og felles skjebne (og tross alt felles glede over et flott fag). Da kan det skje noe.

  Personlig tror jeg det kan ta lang tid. En trett skolestatsråd på vei ut av politikken har varslet reformpause i skolen (mens en tidligere SV-statsråd brukte ordet ” hvileskjær”). Og nåværende statsråd har under hardt press – for å forsøke å få ned frafallet i vgs. – flyttet litt på ord og setninger i læreplanene i fellesfagene. Det blir vel med det antakelig.

  Knut Michelsen, norsklektor vgs., blogger og skribent

 20. lnu

  Ingen sensur på LNU-bloggen. Innlegg som inneholder mange hyerlenker må godkjennes av administrator før de blir publisert. Dette for å unngå spam.

 21. Jan K. Hognestad

  Først et kort debatt-a propos: Jeg synes med repekt å melde at bloggen mot slutten av forrige uke kom til å understreke et av poengene i mitt første innlegg ytterligere: Så bra det enn er å ha prinsipielle utgangspunkt for sine standpunkter, viser debattpraksis ofte at fundamentalitet skader gangsynet. Og det jeg kritiserte Hamre og Rogne for, er minst like påfallende i den motsatte enden av meningsspekteret. Det har vi sett i denne debatten, og jeg synes ikke det gagnet den noe særlig. Nok om det.

  Ingrid Metliaas har skrevet et grundig og tankevekkende innlegg. Samtidig (og til tross for gamle minner om alle helgene som gikk fløyten i norskfagets tjeneste da jeg jobbet i skolen) har jeg en viss sans for Pål Hamres ekvivalering av antall karakterer og norskfagets posisjon. Men tillat meg en liten telleøvelse: Hvis alle elever skal opp til obligatorisk norskeksamen i vg3 (hovedmål), har vi allerede der en viss favorisering av norskfaget. I motsetning til i trekkfagene skal altså alle opp, så allerede der har vi to ”sikre” karakterer på vitnemålet, standpunkt og eksamen. Så er jeg sterk tilhenger av forslaget om å avslutte sidemålet i vg2, med de nødvendige plan-endringer foretatt. Her må det også være en eksamen, og dermed krysser vi av for nok en karakter på vitnemålet og er oppe i tre. For meg må gjerne også denne eksamenen være obligatorisk, men jeg skal eventuelt være med på å diskutere å ha den som trekkfag. Uansett vil den virke til å holde læringstrykket oppe hos elevene.

  Sidemål skilt ut som programfag synes jeg ikke er noen farbar vei. Nøkternt vurdert er det grunn til å tro at det ville bli et papirfag uten mange deltakere. Neste steg ville være at sidemålet de facto døde en stille død: not with a bang, but a whimper, som Eliot sier. Da burde vi heller ha gitt det et realt nakkeskudd først som sist, men det vil jeg gå imot, i alle fall i dagens situasjon. Nok en liten finte til en del målfolk her: Målrørsla har alltid vært mest opptatt av hvor mange som skriver nynorsk, og hvor lenge de gjør det. Langt mindre oppmerksomhet har vært rettet mot hvor bra nynorsk de faktisk skriver. Dette er et aktuelt moment i sidemålsdebatten, siden nynorsk er det vanligste sidemålet. Med en planrevisjon som hadde eksplisitte formuleringer om sidemål i vg1 (slik at kunnskap og ferdighet fra grunnskolen ikke gikk i dvale) og vg2, og et eksamenssemester om våren i 2. klasse der en entusiastisk norsklærer leder innspurten, tror jeg resultatene kunne bli bedre enn noen gang, altså vurdert etter kvalitet, ikke kvantitet.

  La oss se virkeligheten i kvitauget: Dersom jeg var rådmann i en kommune og skulle sette en person til å ivareta kommunens nødvendige korrespondanse på nynorsk, ville jeg ikke automatisk gå med på å sette en hvilken som helst person med passabel karakter i nynorsk som sidemål fra videregående, til å gjøre jobben. Alle som har vært norsklærere, vet at sidemålet smurt relativt tynt ut over ungdomstrinn pluss alle tre årene i videregående, faktisk sjelden produserer nynorskbrukere som uten kritisk blikk i nakken vil kunne fungere adekvat, selv i helt vanlige brukssituasjoner. Dette er sidemålstradisjonens viktigste og egentligste nederlag.

  Så har vi spørsmålet om norsk muntlig. Ingrid Metliaas har rett i at slik faget tenkes L06, er sondringen mellom muntlig- og skriftligkarakter langt fra uproblematisk. Jeg vet dessuten positivt at mange fremdeles har fortsatt med å gjøre det jeg i sin tid gjorde som norsklærer, hvilket var å bruke muntligkarakteren for å vurdere det som i dagens plan heter Språk og kultur, altså en rein kunnskapskomponent i faget. Det gjorde jeg med den finurlige innretningen som ble kalt skriftlig-muntlig prøve. Hvis rådmannen fra forrige avsnitt ikke hadde kunnskap om norsklærerpraksis og satt og skulle vurdere vitnemål i en tilsettingsprosess, tror jeg han ville tenke at den karakteren som heter norsk muntlig, ville ha dreid seg om, ja, nettopp det. Og der tar han i så fall et stykke på vei feil, faktisk.

  Om vi fortsatt bør ha en muntligkarakter vurdert på faglig grunnlag, er foreløpig uklart for meg. Telleøvelsen min viser imidlertid at norskfaget selv med en omlegging, og selv uten muntligkarakter, kommer rimelig godt ut på vektskåla, hvilket jeg altså er enig med Hamre i at det bør. Og så til slutt: Statistisk sett tror jeg at norske elever har i alle fall litt svakere karakter i norsk sidemål enn i norsk hovedmål. Går vi over til én karakter og beholder sidemål som fagemne, må den ene karakteren også inneholde vurdering av sidemålet. Det vil føre til at norsk blir et fag der karakternivået konvergerer mot midten av skalaen, og der mange vil komme ut med dårligere norskkarakter enn det nivået i hovedmålet skulle tilsi. Det synes jeg er problematisk.

  Takk for tålmodigheten til alle som hang med helt hit.

 22. Andreas Titlestad

  Til Hognestad:

  Du avviser forslaget om å gjøre sidemål til programfag med begrunnelsen at «det ville bli et papirfag uten mange deltakere». Jeg er ikke helt sikker på hva du legger i «papirfag», men du har selvsagt helt rett i at langt færre elever enn i dag ville forlate vidergående skole med karakter i sidemål hvis faget ble gjort til programfag. Disse elevene ville riktignok ha svært gode muligheter til å forlate videregående skole med solide ferdigheter i sidemål. Det har vist seg vanskelig innenfor rammene av dagens tvangsforede norskfag. Sidemålskarakterene tydeliggjør det. Men karakterene sier ikke alt, som du sier. Derfor ville jeg tro at den omtalte rådmannen ville se på det som en trygghet at den nyansatte hadde programfaget sidemål i bagasjen. Jeg er riktignok svært usikker på hvor heldig det ville være for samme rådmanns nattesøvn å gi alle elevene nynorskfri siste år på videregående skole, slik du foreslår.

  Når det gjelder elevtallet: Er det grunn til å tro at så veldig få elever ville velge sidemål som programfag? Det er vel lov å håpe at det finnes noen norskspråklig interesserte elever igjen? Og noen som vil ha jobb hos rådmannen? Det kan vel også tenkes at noen språksterke elever ville velge faget for (den gode) karakterens del?

  Jeg synes uansett at det er viktig å huske på hva som er det mest opplagte alternativet, nemlig en videreføring av den obligatoriske sidemålsvurderingen. Er det ikke nettopp den som bidrar til nynorskens «whimper»-død? Dette er jo virkeligheten:

  – Veldig mange elever forlater i dag videregående skole med dårlig kompetanse og svak karakter i sidemål.
  – Veldig mange elever forlater i dag videregående skole med et anstrengt forhold til nynorsk.
  – Stadig færre nordmenn skriver nynorsk etter endt videregående skole.

  Sidemål som programfag ville selvsagt ikke løse alle problemer (verken nynorskens eller andres), men det er vel grunn til å tro at nynorskhaterne kunne bli færre? Og at nynorskferdighetene kunne bli bedre blant bokmålselever med nynorsk som (valgt) sidemål? Lærerne på faget ville garantert være entusiastiske. Det er vel heller ingenting som peker i retning av at færre ville skrive nynorsk etter endt videregående skole?

 23. Benthe Kolberg Jansson

  Det kan seias mye om fornying av norskfaget, men fornying kan og bør skje på begge målformer – for alle elevar. Og kompetanse i begge målformer må dokumenteras. Eg har lyst til å ta utgangspunkt i eit brev frå kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Nynorsklaget, datert 28. september i år. Brevet opnar slik:

  «Nynorsklaget har sendt meg fire brev, motteken her 4. juni 2010, med ulike problemstillingar knytt til nynorsk i skolen. Eg takker for engasjement og innspel, og vil her kommentere innspela i dei fire breva.»

  Som dei fleste vil sjå, er det to skrivefeil i løpet av dei første tre linjene. Og det blir ikkje veldig mye betre utover i brevet. Dette brevet understrekar det for tida underkommuniserte behovet for at personar i stats- og styringsverk har dokumentert kompetanse i begge målformer. Dokumentert kompetanse inneber karakter på vitnemålet.

  I debatten om ein, to eller tre karakterar i norskfaget er det lett å bli nærsynt. Debatten som pågår, handlar, slik eg opplever han, om overarbeidde norsklærarar og praktisk-pedagogiske eller administrative spørsmål. Løftar vi blikket litt, ser vi at spørsmålet om ein eller to karakterar i norsk skriftlig er nært knytt til å oppretthalde begge skriftspråka som samfunnsberande skriftspråk i Noreg – slik St. meld. 35 (2007-2008) Mål og meining heilt eksplisitt legg opp til. Ja, denne meldinga, saman med St. meld. 23 (2007-2008) Språk bygger bruer, legg opp til styrking av nynorsk i skolen, og til styrking av nynorsk skriftkultur generelt. Det er opplagt at skolen er den aller viktigaste institusjonen for å utvikle nødvendig språkkompetanse i eit samfunn. Eit skriftspråk som ikkje er gjenstand for systematisk opplæring i skolen, er på lengre sikt sjanselaust. Kompetanse må også dokumenteras. Slik sett kan vi seia at to karakterar i norsk skriftlig er eit nødvendig uttrykk for den prinsipielle jamstillinga melom bokmål og nynorsk i Noreg.

  Så, LNU, lærarar og direktorat: ikkje la den norske språkjamstillinga drukne i ein debatt om arbeidsbør for norsklærarar og praktisk-pedagogiske behov.

 24. Andreas Titlestad

  Til Kolberg Jansson:

  Det er dagens system, med obligatorisk sidemålsvurdering innenfor ett norskfag, som har produsert den høytstående, men usikre skribenten du viser til.

  Det er selvsagt lov å arbeide for bevaring av obligatorisk sidemålsvurdering, men hvor henter du overbevisningen om at det er en god løsning fra? Hvordan vil du si at den obligatoriske sidemålsvurderingen har lyktes i å bidra til «å oppretthalde begge skriftspråka som samfunnsberande skriftspråk i Noreg» så langt?

  Jeg er helt enig med deg i at «[d]okumentert kompetanse inneber karakter på vitnemålet.» Men er mange svake karakterer (og negative holdninger) å foretrekke framfor færre, men (sannsynligvis) bedre karakterer og (sannsynligvis) langt mindre negative holdninger? Jeg tror ikke det, og sier som før (lengre opp på siden): Gjør skriftlig sidemål til programfag!

 25. Pål Hamre

  Viss ein ser dette med norsklærarar sine auge, og tenkjer på deira arbeidssituasjon, er svaret enkelt: Ein må gjere noko med leseplikta i norskfaget. Mange divergerande innspel i denne debatten til tross: Eg trur vi kunne samla oss i ein kamp for betring av leseplikta, og eg trur at vi i alle fall på mellomlang sikt kunne ha fått gjennomslag for betra arbeidsvilkår for norsklærarar.

  Mange skjelett fell ut av skapet når vurderingsordningar skal diskuterast, og eg held fast på at ein slik debatt byrjar i feil ende – vi må fyrst finne ut kva vi vil med mål og innhald i norskfaget, deretter diskutere vurderingsformer som er høvelege. At vi som norsklærarar skal gå inn i debatten med det utgangspunkt at vi skal fjerne karakterar i eige fag, og såleis svekkje eige fag, er forunderleg, og endå meir forunderleg er det at LNU skal stille seg nøytral til slike interesser.

  Hallvard Kjelen hengjer bjølla på kua: Dette handlar om at ein vil fjerne dokumenterte krav til sidemål, det vil seie nynorsk. Det er rørande å sjå Hognestad si omsorg for at nynorsken skal avlivast på best muleg måte, og diskuterer nakkeskuddet sine mortale kvalitetar framfor andre. Hognestad viser veg til eit samfunn som er langt meir effektivt enn det vi så langt har sysla med.

  Når dette kokar ned til ein debatt for eller mot sidemål i norskfaget, minner eg igjen om at vi først bør vurdere kva vi vil med dei to målformene i skulen, deretter diskutere vurderingsform.

  Rasmus Rimestad sekunderer ivrig debatten: Han vil ha ein grunn til at elevar skal lære sidemål. Eg trudde ein slik debatt var unødvendig blant norsklærarar, av alle, men lat meg no likevel nemne tre argument som er overordna for meg, og lat meg leggje til at eg ikkje er del av noko «målrørsle», som Hognestad skriv så foraktfullt om. Argumenta vert her nemnde i kortform – viss LNU vil bruke temanummer til å belyse dette, kan dei gjerne få argumentasjon som er grundigare.

  1) Vi har ein stor og ekspanderande sektor som treng språkbrukarar som meistrar to målformer. Dette er eit praktisk faktum som ikkje treng utdjuping, jamfør Benthe Kolberg Jansson sitt innlegg ovanfor.

  2) I ei tid der det fleirspråklege og fleirkulturelle er meir aktuelt enn nokonsinne, har vi i Noreg ein privilegert situasjon: Vi er allereie «tospråklege» – vi har allereie to variantar av same språk. I ei tid der europeisk språkpolitikk kjempar for multilingualitet i språkopplæringa, ser vi ikkje vårt eige fortrinn, men vil fjerne det. Council of Europe Language Education skriv dette om språksituasjonen i Noreg:
  «The main pinciple of Council of Europe is to promote plurilingualism in Europe and it is particulary striking that plurilingualism already exists in Norway, without this being recognised. Og vidare: «There exists in Norway a rich potential of policies which promote plurilingualism in individuals because, although they are not aware of it and value it little, Norwegians are plurilingual already.»

  Medan ein i europeisk samanheng ser multilingualitet som eit ideal i framtidig språkopplæring, og den norske språksituasjonen som førebiletleg i sitt utgangspunkt, ser mange norsklærarar dette som eit problem, jamfør denne debatten. Kva handlar så multilingual språkopplæring om: Det handlar om synleggjering av språket gjennom differensar, det handlar om å sjå materialiteten til det språklege uttrykket ved at det er forskjellig, det handlar om språkleg og metaspråkleg medvit. Det multilinguale miljøet som i Europa vert definert som ideelt for språkleg opplæring, har vi allereie, men vi bruker ikkje potensialet i det i opplæringa. Her er ein jobb å gjere, og her kunne ein organisasjon som LNU bidratt til anna enn karakterdebatt.

  3) Det siste argumentet mitt gjeld sidemål som demokratisk øving. Gjennom opplæring i sidemål ligg det ei grunnleggande opplæring i respekt for andre. Når nynorsk for mange er sidemålet, handlar dette om at dei lærer språkforma til eit mindretal. Altså: Fleirtalet viser respekt for mindretalet. I staden for å framstille sidemålet som noko ein må gjennom i skulen, kan ein presentere det som ei viktig øving i det å tenkje og virke demokratisk. Det norskfaglege forliket som dagens morsmålsfag er ein del av, er ikkje mindre enn norskfaget si gåve til idealet om eit sivilisert samfunn.

  Rapporten om framtidas norskfag, leidd av noverande statsråd Tora Aasland, såg dei to siste argumenta som eg har nemnt ovanfor: «Noreg har to offisielle språk, to norske målformer, regionspråk og dialektar som blir brukte i media og offentlege samanhengar. Denne tilkjempa spåklege variasjonsbreidda har ført til ein allmenn språkkompetanse og ein relativ toleranse for språkleg mangfold som ikkje blir verdsett høgt nok.»

  Det er i ein slik kontekst spørsmålet om sidemålsopplæring høyrer heime, ikkje som hjartesukk over siste stilbunke. Eg skulle gjerne sett at ein organisasjon som LNU bidrog til å sjå desse overordna perspektiva ved morsmålsfaget.

 26. Andreas Titlestad

  Til Hamre:

  Noen spørsmål til de tre argumentene dine for obligatorisk sidemålsvurdering:

  1) Må alle norske skoleelever vurderes i sidemål for at vi skal kunne utstyre stat og kommune med habile tospråklige skribenter? Hvorfor er ikke situasjonen bedre i dag, med obligatorisk sidemålsvurdering?

  2) Er den norske flerspråkligheten kun positiv i seg selv, eller kan du vise til noen konkrete positive følger av den i nordmenns språklæring? Jeg er ikke avvisende, men savner faktabaserte påstander. Karakterene i norsk og fremmedspråk er jo ikke stedet å begynne… En annen ting: Er ikke nynorsk i denne sammenhengen kun et språk – som i «hvilket som helst språk»? Blir ikke nynorsk her redusert til et «utskiftbart verktøy» i en mer generell språkkompetanseutvikling? Hvorfor må alle norske skoleelevers flerspråklighet romme nynorsk? Det er da fullt mulig å være tilhenger av flerspråklighet uten å være tilhenger av obligatorisk sidemålsvurdering?

  3) Er det ikke mulig å være respektfull overfor mindretallets målform uten samtidig selv å bruke den? Er flertallets praktisering av mindretallets målform en forutsetning for en demokratisk språkpraksis? I tilfelle: Hvilke andre områder kan denne demokratiforståelsen overføres til? Andre språk? Religion?

  Du er tydelig på at alle vi som er skeptiske til obligatorisk sidemålsvurdering, begynner i feil ende. Du sier også at «[v]iss ein ser dette med norsklærarar sine auge, og tenkjer på deira arbeidssituasjon, er svaret enkelt: Ein må gjere noko med leseplikta i norskfaget.» Det høres bra ut, men også litt enkelt. Jeg kunne svært gjerne tenke meg å høre mer om dette. Hva ser du for deg, og hvordan skal vi gå fram?

  Ps. Det er ikke all motstand mot obligatorisk sidemålsvurdering som vokser ut av «hjartesukk over siste stilbunke». De overordnede perspektivene opptar LNU og norsklærere over hele landet.

 27. Knut Michelsen

  Dette kan bli en debatt om pavens berømte skjegg…

  Hognestad oppe i tråden her setter opp en dikotomi tilhenger/motstander av sidemålet der han plasserer seg et sted mellom ytterpunktene for å gi avveide råd. Det har absolutt noe for seg – men det forutsetter at systemet man opererer i, er rasjonelt.

  Det nye norskforumet under Udirs vinger skal fatte et vedtak i denne saken først i 2013. Jeg tror ikke året er tilfeldig valgt. Det er ikke usannsynlig at vedtaket her drukner i valgstøy, ja det er ikke sikkert norsklærerne en gang kommer til å huske debatten som startet tre-fire-fem år tidligere. Det er heller ikke usannsynlig at det er den nye skolestatsråden utpå høsten som skal fatte eller gjennomføre vedtaket.

  Her oppstår det da en ny dikotomi. Både Hognestad og Kjelen opplever skolesystemet som fornuftsbasert eller fornuftsstyrt. Hognestad forsøker å påvirke det med avveide og velformulerte argumenter. Kjelen støtter seg til det samme systemet – og håper på status quo.

  I den andre enden finnes dem som åpner for at her kan alt skje, også det irrasjonelle eller helt uventede. De mener at styringssystemet i skolen først og fremst er politisk styrt – i dette tilfelle fryktstyrt. Mange norsklærere er nå opprørte fordi arbeids- og vurderingsmengden i faget er blitt for belastende. De forsøker å finne en vei ut av uføret. Jeg er av den oppfatning at hele denne saken like godt kan ende med enda større arbeids- og vurderingsbyrde for lærere i norsk – enn det motsatte.

  Ting som taler for det siste, altså minsket arbeids- og vurderingsbyrde, er at man om et par år ikke lenger greier å skaffe et minstemål av norsksensorer til sentralgitt eksamen (det er ille nok som det er allerede). På den annen side: Her kan skolemyndigheten rett og slett legge sensorarbeidet inn i norsklærernes årsverk via en mappevurdering eller en mer lokalgitt eksamensvariant. Og vips befinner den utslitte norsklærer seg i en sluttvurdering i mai/juni man bare kan betegne som en ren tour de force – og det uten sensorhonorar!

  Man kan også få problemer med å få nok kvalifiserte norsklærere etter hvert. Men skolen har et mattefag som i mange år hatt en enda mer dramatisk utvikling uten at avgjørende ting har skjedd. Det stilles nemlig ikke kompetansekrav til midlertidige ansatte i skolen, og nettopp derfor øker antallet sterkt når lærerlønninger skal konkurrere med alle mulige andre gode formål ute i kommuner og fylkeskommuner. Og særlig når lovfestede rettigheter kommer inn i bildet. En midlertidig tilsatt kommunelege uten medisinsk kompetanse er en utenkelighet. I skolen derimot…

  Karakterene i norsk kan også fortsette å synke i begge målformer på nasjonale statistikker (standpunkt og særlig eksamen). Men i et monopol er det relativt enkelt å bestille suksesser eller bedrede resultater (Dei gode døma, Ny GIV etc.). Kan man avskaffe karakteren 0, kan man vel også fjerne karakteren 1? Ikke vurdering eller Ikke grunnlag er under sterkt press allerede – elevene har faktisk en lovfestet rett til vurdering iht. forskriften.

  Andre ting som taler for en evt. lettelse i arbeids- og vurderingsbyrden, er at elevfræværet og frafallet i vgs. ikke synker, men tvertimot øker de neste årene. Når flere elever dropper ut, er det langt lettere å legge lista lavere enn å øke elevenes skoleglede. Problemfagene er matte og sidemålet, dvs. nynorsken (for de aller fleste). Siden det er mer problematisk å fjerne vurdering av regneferdigheter i et samfunn enn evne til å uttrykke seg i to nokså like målformer, ofrer man sidemålet (dvs. nynorsken).

  Men – og her er det et stort men: Å ofre nynorsken for SV, taler mot alle politikkens tyngdelover – så dette kommer ikke til å skje i denne stortingsperioden, under en SV-statsråd. Ja det er ingen stemmer å hente på å fjerne sidemålet for noen politiske partier, men mange å tape. Så kun et glipp fra en evt. Frp-skolestatsråd vil tenne likbålet over parallellopplæringa i norsk. Det kan mot formodning skje sent på høsten 2013. Fokuset på å få ned frafallet i vgs. for nesten enhver pris (nå ett av hovedsatsingsområdene i Kunnskapsdep. ), vil her altså gagne norsklærene krav mht. mindre arbeids- og vurderingsmengde.

  Igjen kan man ikke underslå de helt åpenbare tendensene etter at tidsbrukutvalget avga sin innstilling. Bedre utnyttelse av tidsressursene i skolen betyr ikke nødvendigvis mindre vurderingsbyrde for lærerne når bedre vurdering er ett av målene. Vurderingsbyrden vil med store sannsynlighet øke i årene fremover for alle lærere – med strengere krav til begrunnelse av karakterer (også skriftlig) og ikke minst til dokumentasjonen bak begrunnelsen. All klagebehandling av standpunktkarakterer viser det. Her har jussen overtatt fullstendig for pedagogikken – man ser bare på klagesvarets formelle utforming fra faglærer, ikke om grunnlaget for satt standpunkt er holdbart eller ikke.

  Dersom PISA-testene utover høsten ikke viser bedrede resultater for ”verdens beste skole”, vil vi med stor sannsynlighet få flere politikerstyrte obligatoriske kartleggingstester og nasjonale prøver der særlig norsklærerne må i ilden. Her snakker vi både om omfattende lesetester og skrivetester med voluminøse vurderingsveiledninger i forkant, manuell retting på papir og resultatinnføring i databaser. Dette kommer selvsagt i tillegg til det brede vurderingsgrunnlaget norsklærerne ellers må skaffe seg i faget. Og tester og nasjonale prøver inngår selvsagt i lærerens årsverk.

  Rydd tid og plass, blir omkvedet fra oven da. Tidsbrukutvalgets formål var nemlig å fjerne en rekke tidstyver i skolen – for å berede plassen for nye. Og som en jurist i en av fagnemndene i Udir sa det nylig: Fagforeningenes arbeid i skolen fremover blir å senke hastigheten på avviklingen av norske læreres status. Her skal det jobbes mer og lærerlønningene justeres mot andre i KS-systemet med lavere lønn.

  Pål Hamres ønsker om nedsatt leseplikt i norskfaget er altså ren utopi. Leseplikten skal opp – i alle fag, under KS. Ja leseplikten skal bort – og fastsettes av rektor. Og da går den opp. Det er ingen signaler som tyder på noe annet. Og får man ikke økt leseplikten, teller man bort alle timer som strengt tatt ikke går under betegnelsen ”undervisning” – fastsatt i Arbeidsrettens dom i den såkalte Vestfold-saken.

  Knut Michelsen – beklager lengden her, dette blir mitt siste bidrag

 28. Jan K. Hognestad

  På dette stadiet av en frisk og mangslungen debatt (- takk til alle!) er det kanskje på sin plass å vende tilbake til det som var utgangspunktet for den, nemlig to møter i LNU-regi som også jeg, i egenskap av styre-vara i LNU, er medansvarlig for. Jeg repeterer noen av møte-emnene: arbeidet i Forum for norskfaget, norsklærernes holdning til eget fag, norskfagets utfordringer på ungdomstrinnet, minoritetsspråklige elever og norskfaget, overgangen mellom ungdomstrinn og vgs., sidemål og tallet på karakterer, vurdering og sidemål i vgs., norskfaget på yrkesfag.

  Andre overskrifter kunne sikkert ha vært valgt. Jeg mener fremdeles at disse innleder-temaene samlet sett på ingen måte representerer noen fag-strategisk blunder, altså en form for enøyd debatt-framstøt i gal ende. Blogg-leserne våre får avgjøre om debatten her har vært egnet til å overbevise om det motsatte. Det første møtet er allerede avholdt, og rapport derfra tyder på at det levde godt opp til LNU-styrets intensjoner.

  Så viser blogg-debatten oss selvsagt også noe vi egentlig visste godt fra før, nemlig at vi ikke skal diskutere norskfag lenge, før de store, store spørsmålene dukker opp. På en måte er dette litt fint også, og for all del, jeg har bidratt til det selv. Morsomt er det ellers å følge reaksjonene jeg får fra yngre folk i faget, som nesten blir litt forstøkt over temperaturnivået vi legger for dagen. Selv kan jeg leve med at en spissformulert tanke (som endte opp i et forslag om fortsatt obligatorisk sidemålseksamen) ble sett på som forsøk på å avlive nynorsken, og at (etter mitt syn saklig) kritikk av målrørsla ble utlagt som forakt. Greit, det. Dêja vu. Selve den polemiske strategien ble kort omtalt i det første innlegget mitt, så jeg lar det ligge her.

  Og selvsagt: All debatt-deltakelse utført med trøkk, er uttrykk for at faget vårt lever i beste velgående – gjennom vårt felles engasjement!

 29. Rasmus Rimestad

  Hamre: Jeg har tenkt en del på det du sier om at på grunn av sidemålet så er Norge tospråklig. Jeg får ikke det til å rime… Er ikke de fleste norske elever bedre i skriftlig engelsk enn sidemålet sitt? Jeg er heller ikke vant til å omtale bokmål og nynorsk som språk men som målformer. En person som skriver dansk, nynorsk og bokmål… vil han/hun være trespråklig pr. definisjon?

 30. Knut Michelsen

  En kopi fra mitt innlegg på Facebook i dag – mitt ALLER siste:

  Straks norsklærere snakker om å redusere arbeidsmengden i faget – er de på litt forunderlig vis liksom på jakt etter å finne ut hva som IKKE kan fjernes? (det er fagets historiske hybris).

  Og sidemålet er det første! – som nevnes av altfor m…ange norsklærere – det som burde vært fjernet først! Og med sikker og stødig hånd så lenge få om noen kan gi noen god faglig eller pedagogisk begrunnelse for parallelopplæring med skriftlig eksamen i to nesten sammenfallende norske målformer.

  Å kalle dette to språk (som noen gjør) og så henvise til en ønsket multi-lingualitet i Norge (og uten å nevne samisk) er intet annet enn avansert akademisk tanketøv som altfor mange universitet og fag er overoppfylt med.

  En karakter i faget gir muligens mindre vurderingsbyrde – men jeg er sannelig ikke sikker (men har ikke prøvd det). Ved en standpunktklage må jo alle kompetansemålene opp på bordet uansett (og hvem ønsker sitte med klager i juni eller juli?). Og er man ikke villig til å skjære i målene, er man kanskje like langt?

  Fjerning av sidemålet vil STYRKE nynorsken – og bokmålet. Skolekretser og kommuner med nynorsk som valgt målform, kan beholde og dyrke sin nynorsk uten å måtte lære opp elevene i et sidemål de siden går over til i flokk og følge ved nesten første og beste anledning.

  At fjerning av sidemål vil styrke bokmålet, er vel ingen ærlig norsklærer i tvil om (se deg selv i speilet og påstå det motsatte! – ikke lett!). Det dreier rett og slett om tid og konsentrasjon om elevens hjertespråk – istedenfor å bruke tid på et talemålsfjernt ekstraskriftspråk svært få om noen ser noen praktisk mening i (hvis de ikke skal bli lærere da…).

  For de som hele tiden finner det for godt å holde forelesninger om språkhistorien for å forsvare sidemålet: Målet i sin tid var et valg for å kunne bruke et talemålsnært skriftspråk – ikke det motsatte. Og sidemålet ble innført ved en politisk hestehandel – en ren faglig inkurie.

  Og: Hvis noen mener at fullkompetente skrivere i Norge MÅ beherske begge målformer, er det jo bare å skue hen til våre forfattere. Rendyrker de sitt språk og sin målform – eller alternerer de mellom nynorsk og bokmål i sine bøker?

  Det er i stort monn kun en liten yrkesgruppe som bedriver denne sære sporten – akademikere. Og – hold dere fast: Sidemålskravet blir tungt fremført først og fremst av et lite meritokrati som (i ly av overordnede politiske føringer) OGSÅ beskytter sine privilegier, sine muligheter for jobber – og for å sette sugerør i en overfylt statskasse.

  Det er en helt ærlig sak å kjempe for seg selv – og egne hjertesaker (det gjør også jeg). Men ikke pakk det inn i hvor kulturelt rikere vi alle blir i dette landet ved tvungen sidemålsopplæring i skolen. Det vet vi lite eller ingenting om – antakelig er det ren og uforfalsket bullshit.

  Når den samiske befolkningen nå endelig har fått gehør for at de ble utsatt for en språklig undertrykking helt opp til vår tid – hvem kan med hånda på hjerte garantere at den obligatoriske, skriftlige sidemålsopplæringa i skolen, for å få studiekompetanse for en 18-åring, ikke vil havne i samme kategori?

  Hvorfor skal f.eks. y-fagelever fortsatt utsettes for sidemålseksamen på vg3 når sidemålet nå til og med er fjernet i læreplanen deres på vg1 og vg2. Meningsløst. Like meningsløst som at minoritetsspråklige og to-språklige skal utsettes for det samme. Hvem fant på den ideen? De innnvandrervennlige SV-erne i Kunnskapsdep.? For mye Møllers tran her også?

  Til alle norsklærere: Tenk nytt (se framover og ikke bakover) – og press på for å fjerne den obligatoriske, skriftlige parallellopplæringa i norsk i skolen. Det tjener skolen og særlig faget, det tjener elevene (ikke minst de minoritetsspråklige elevene som nå har mistet sin læreplan) – og det tjener norsklærernes helbred og arbeidshverdag for å kunne spisse norskundervisningen mot smartere og faglig mer funderte og veldreide mål.

  Lykke til!

  Knut Michelsen

 31. Hallvard Kjelen

  Jau, folk bør få skrive på ”hjartespråket” sitt. Men korleis kan ein vite kva som er hjartespråket dersom ein berre skal lære eitt? Hjartespråket mitt er nynorsk, men eg er oppvaksen i ein bokmålskommune. Hadde det ikkje vore for sidemålsopplæringa, hadde eg aldri lært meg hjartespråket. Nynorsk er ikkje ”talemålsfjernt” der eg er frå. Slett ikkje. Nynorsken gjev meg tvert om høve til å skrive svært talemålsnært. Nynorsk har rett og slett ikkje stor nok utbreiing som hovudmål.

  For meg har dei to skriftnormene vore ein ressurs i språkundervisninga. Den norske språksituasjonen har gjeve meg eit eineståande utgangspunkt for å diskutere tema som tale og skrift, språk og makt, språk og haldningar, omsetjing, syntaks (ordstelling til dømes) , dialektar og sosiolektar osb. Eg trur mange lærarar ser dette, og difor vil halde på sidemålsundervisninga.

  Og ja: Det finst forfattarar som skriv både nynorsk og bokmål. Frå Garborg til Jakheln….

 32. Andreas Titlestad

  Til Kjelen:

  Jeg kan ikke se at noe av det du vil hegne om, vil gå tapt med sidemål skriftlig som programfag.
  – Alle elever skal, også med sidemål skriftlig som programfag, få kjennskap til og opplæring i begge de potensielle «hjartespråka» sine. De skal ikke bare «lære eitt».
  – Alle elever skal, også med sidemål skriftlig som programfag, få skrive på «hjartespråket» sitt (eller begge).
  – De to skriftnormene vil, også med sidemål skriftlig som programfag, fortsette å være en ressurs i språkundervisningen. De vil, i like stor grad som i dag, gi deg og meg et enestående utgangspunkt for å diskutere temaer som tale og skrift, språk og makt, språk og holdninger, oversettelse, syntaks, dialekter, sosiolekter osv.

  Apropos forfattere og målbruk (hentet fra Språkrådets skolesider: «Kvifor nynorsk?»):

  «Eg er altså eit uhjelpeleg nynorskskrivande menneske …

  Går nokon til åtak på språket mitt, er det einaste som nyttar enten å pelle seg vekk eller å slå. Kva eg måtte velje å gjere, får storleiken på den som går til åtak avgjere.» (Jon Fosse)
  http://www.sprakrad.no/nb-no/Tema/Skole/Nynorsk.nett.no/Kvifor_laere_nynorsk/

  God reklame for den lystbetonte vekslingen mellom målformene man oppfordrer til? Tja.

 33. Knut Michelsen

  Replikk til Kjelen: Du skriver ikke hvilken kommune du er vokst opp i, men dersom den ligger i Nordland, vet du som jeg, at det knapt finnes nynorskkommuner (igjen) nord for Trondheim. Men slik har det ikke alltid vært. Jeg siterer:

  ”I toppåret 1943 hadde halvparten av landets skolekretser innført nynorsk, noe som omfattet over en tredjedel av skoleelevene. Fra sitt kjerneområde på Vestlandet hadde da nynorsk bredt seg til de fleste fjell- og dalstrøk på Østlandet (fra Hedmark til Telemark), ut til kystkommuner på Agder og til store deler av Trøndelag, Nordland og Troms. Bokmålet holdt kun stand på lavlandet og kysten av Østlandet, i byene langs kysten og enkelte industristeder inne i landet i Telemark, Agder og Vestlandet, samt deler av Trøndelag, Nordland og Troms og hele Finnmark.” (fra Wikipedia – om nynorsk).

  Hva kan grunnen være til den trøstesløse utviklingen for nynorsken fra krigen og fram til i dag? Selv på Vestlandet stiger antallet bokmålsbrukere i grunnskolen det siste tiåret – ja tallet på bokmålsbrukere blant nynorskrekruttene fra Vestlandet er doblet i samme periode (skal vi tro hva de selv oppgir). Jeg kjenner ikke til sikre tall for vgs. i dag, men tall fra 2005-06 tyder på at bokmålstrenden antakelig er enda sterkere.

  Svaret ditt blir da – hvis du skal være konsekvent: Det har i hvert fall ingenting med sidemålsopplæringa i bokmål å gjøre.

  Ad din forfatterliste: Alle norsklærere kjenner til Garborgs veksling mellom skriftspråk, men hans store forfatterskap (som dessverre nesten ikke leses i skolen lenger) var altså før det tvungne sidemålets fødsel. Jeg burde selvsagt kjent til forfatteren Jakheln, men må melde pass.

  Jeg ber deg i tillegg gå til speilet å påstå høyt for deg selv – at alle kompetente skrivere i Norge daglig eller ukentlig anvender – eller i det minste er i stand til å anvende – begge målformer av det norske språket.

  Knut Michelsen

 34. Gro Ulland

  Kommentar til Knut Michelsen:

  Den 16. november skriver du «Det nye norskforumet under Udirs vinger skal fatte et vedtak i denne saken først i 2013». Det er på sin plass å nevne at Forum for norskfaget ikke skal fatte noe som helst vedtak, det har vi ikke mandat til. Forumet er utelukkende ment som et rådgivende forum.

  Hilsen Gro Ulland, deltaker Forum for norskfaget

 35. Kristian Mogseth Gylland

  Slik som eg har oppfatta spørsmålet her er om vi skal ha ein eller tre karakterar i norskfaget.

  Spørsmålet er veldig spesifikt og eg synes ikkje at eg kan svare utan at eg ser for meg det i eit større perspektiv.

  – Skal nynorsk fortsatt vere eit fag i den norske skulen?
  – Skal elevane sjølv få velje mellom bokmål og nynorsk?
  – Skal vi framleis ha begge i skulen?

  Det er ikkje så lenge sia eg sjølv var elev i grunnskulen. Eg var ein av dei som ikkje heilt så meininga med at eg skulle lære meg eit ekstra norsk språk. Mitt spørsmål mot nynorsken er: Hadde ikkje bokmålsforma og dialektane utvikla seg slik som dei har utan Ivar Aasen sine handlingar?

  Om dei forskjellige målformene framleis skal gå side om side i skulen bør dei i mye større grad likestillast, både i skulen og i samfunnet. Skulen skal reflektere samfunnet som stadig blir meir fleirkulturelt. Samanliknar vi bruken av nynorsk i samfunnet, og bruken av nynorsk i skulen meiner eg det blir feil å si at det er for lite nynorsk i skulen. Eg vil derfor seie at elevar bør ha ein rett til å velje sjølv.

  Elevar i ungdomsskulen bør sjølv kunne velje om dei vil lære eit fag som kan dra ned snittet på karakterane deira.

  Eg trudde det var snittet av dei tre norskkarakterane som ble talt med i utregninga av karaktersnittet. Her må eg ha misforstått, for viss ikkje ser eg ikkje noko poeng i debatten. Den eine karakteren skal vel stå for snittet av dei tre delane av norskfaget uansett?
  Den eine karakteren skal vel stå for snittet av dei tre delane av norskfaget uansett?

 36. Jeanett Knutsen

  Slik som nokre andre har kommentert i samband med denne bloggen, meiner eg at det ikkje er talet karakterar som er ei utfordring med norskfaget. Eg meiner at ei større og meir avgjerande utfordring for læraren, er evna å gjere faget spennande. Eg trur dermed at variasjon og tilpassa opplæring er faktorar som er viktagare i samband med faget og undevisninga. I dette legg eg at undervisninga må tilmåtes den enkelte eleven og dens preferansar, i tillegg til at undervisninga må vere allsidig og motiverande. Eg meiner at dette er viktig, da mange elever blir lei den einsidige norskundervisninga som blir gjennomført i skolen. For at lærarane skal vere kompetente i høve til å gjennomføre slik undervisning, vil evnen til å «kjenne og forstå eleven» og «følge med i tiden», i tillegg til vidareutdanning, vere viktig.

 37. Knut Michelsen

  Jeanett: Hva baserer du dette på?

  Jeg har arbeidet som norsklærer både i grunnskolen, den gamle spesialskolen og i videregående i mange år. Jeg har også vært konsulent i nemnda for IKT-baserte norskeksamener i Udir og sensor gjennom flere år, sentralgitt og lokalgitt.

  Norsklærerne er en svært uensartet gruppe – det er min erfaring. Noen av dem kanskje de dyktigste og mest arbeidssomme lærerne som fins i dette landet. Skal et alternativt opplegg på en skole hostes opp – hvem spør man? Dramatisering, teaterkvelder, forfatterbesøk, avslutningsfester etc. etc. Mange norsklærere leder også an i digitaliseringen i skolen.

  Norsklærerne har bare en stor feil. De står mer eller mindre alle last og brast med sidemålet sitt. Det er nesten blitt en religion for dem. Syke blir de også av det, svært mange.

  Knut Michelsen

 38. Symona

  Čudovita manikura . Tudi jaz bom morala slej ko prej kupiti nove catrice lake, ampak se jim za enkrat še upiram, ker se rasnično zavedam, da imam še veliko neaourpbljenih lakov

 39. http://www.heliplanex.com/

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 40. http://petestylez.com/can-you-get-cobra-insurance-if-you-quit-your-job.html

  I love this! I love that I'm not the only one that doesn't make a birthday into a HUGE knock down drag out event. This looks like such a great time! And that cardigan is so so adorable! You guys are such a cute pair. Darn it…now I wanna go to a nickel arcade! PS – I'm the worst bowler alive! Oh and your bowling ball looks like a pumpkin…at first glance that's what I thought it was! :pJennaSewSavoirFaireCreations.blogspot.com

 41. http://insurancequotesonline.pw/

  O LULA DEVERIA CONVIDAR O SEU AMIGUINHO EVO MORALES O COCALEIRO DA BOLIVIA E ANEXAR AQUELA FOTO DOS DOIS PRESIDENTES USANDO COLARES DE FOLHAS DE COCA, DA QUAL SEU SUBPRODUTO É FEITO O CRACK… LINDINHOS… E RIDÍCULOS ABORIGENES!!!

 42. http://www.edmeds.men/

  Just cough up your $60 and stop complaining. Living in Manhattan ain’t cheap.I have to say that this has been one of the most amusing comment sections in a long time. Almost as good as the ones with the flash mobs.

 43. cheapest car insurance Ridgefield CT

  . “This particular one is exotic. It’s found in Brazil. It’s been marketed to have more of a magic ingredient. It’s been over-hyped and marketed to death. There are claims to curing cancer, curing baldness that is all over the place.”

 44. http://isroman.com/national-insurance-greeley-co.html

  / All Democrats and the Democrat Political Party are enemies of life, liberty and We The People. Democrats are against life; they endorse abortion & partial birth abortion. Democrats are against liberty; they conceived, passed, endorse & defend Obamacare. Democrats are against We The People; Barack Obama, leader of the Democrat Political Party openly violates our Constitution and scoffs at those who criticize his lawlessness.

 45. http://imone2015.com/auto-insurance-sweetwater-tn.html

  I need to carry your technique from to thank the person towards doctor recommendation You’ll find ordinarily were pleased about searching to your web site. We’re considering this beginning involving children university or college get to find out properly complete foot placement can’t are flawless with out having returning to the web page your web site. When i may perhaps be of a assist in blog copy writers, I ‘m happy that could of what We have all built up with time from this kind of level.

 46. auto insurance quotes

  The piece we listened to in class is called the Fanfare for the Common Man. This piece is by Aaron Copland. Copland lived from 1900-1990. This is a very well known piece. Its normally plpayed at the olympics, or in war. It ws made to honor the people in Wars.The Instruments in it was trombone, brass,, drums, and a trumpet. They made the piece sound good.I wouldnt listen to this because thee are no words. I only like songs with words.

 47. best auto insurance in Norcross GA

  Hi Laurie.. Thanks for these tips.. I had not heard of Shine at all.. Will give it a shot..These days I find quite a bit of traffic from Twittermoms.. It works on the same model.. post all or part of the blog post and if you get featured, traffic boost as well:-)Thanks for sharing these.. I know its an old post but the tips are timeless…-= Prerna´s last blog post .. =-.

 48. direct auto insurance Shelton CT

  firma cangiante: mai.Mi è capitato in mano, compreso il famoso Texone di Magnus, ma il western non tocca alcuna delle mie corde. Che vuoi farci.@Larsen: lui era più americano degli americani stessi.Era assolutamente perfetto per Nathan Never, e non gli ho mai perdonato di averne disegnato solo un numero più un paio di storielle extra apparse su Comic Art.

 49. http://theimpossibledrummer.com/florida-quote.html

  C'est marrant, je suis exactement comme toi avec ce groupe qui a fait buzzé: je vois l'intérêt, je vois où ils veulent en venir et par quels moyens, j'apprécie, mais il manque clairement quelque chose.As-tu testé "fuck buttons – surf solar" plus ou moins dans le même style? A écouter en regardant le clip 🙂

 50. car insurance quotes nj

  / Thanx for a very informative blog. What else may I get that type of info written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I am simply now operating on, and I’ve been at the look out for such info.

 51. truck insurance florence sc

  I cannot thank you fully for the posts on your web page. I know you’d put a lot of time and effort into these and truly hope you know how considerably I enjoy it. I hope I could do the identical thing man or woman at some point.

 52. ekiworld.net

  Actually I had noticed that you’d stopped commenting. Nice to have you visit again. If you subscribe via email it should work better than an RSS feed.

 53. camvideos.me

  i am not completely aware of the laws in turkey, but i think it is illegal to euthanize and there is a policy of neuter and release. i will not comment on which is more humane atm. what i will say is i hope the fostering program will grow from this incident. i can say i am currently fostering and it is a rewarding experience. my two foster babies are sleeping with me now.

 54. musik-produktiv.de

  Woman of Alien…Fantastic get the job done you might have performed, this great site is basically awesome with amazing information. Time is God’s method of keeping every thing from taking place at once….

 55. degree in nursing programs

  Lo que puede llevar a que el usuario valore el diseñor en esa vista previa antes de entrar en la página, dando una razón más a los diseñadores para hacer dibujitos.Pero, con el tema de la búsqueda movil, ¿cuanto consumira todo esto, junto con el Ajax de Google Instant? ¿No vamos a pagar más tráfico por buscar en Google? ¿Saldrá un Google Mini Mobile?

 56. nutrition diploma distance learning

  Jul16wmccaig Hi Tom,You are so right about our demand for speed. I have been at this for 8 years and I am just now seeing some really exciting transformation at the community level and also at the personal level within those who have stepped up and started serving, many for the first time. I know this work has changed me and made appreciate the small things that our society would likely never recognize as a miracle of God. Thank you for your comment!

 57. distance learning degrees online

  ♫Congratulations YT!!! YT Rocks, always has always will, and thank you for doing all the hard work you've done to make it for all these years, very much appreciated from my heart! Happy Memorial Day Weekend 2!!!♥ Showin' Love♥

 58. classes online creative writing

  I seriously was writing about musical limitations in my dissertation this morning. This morning.But yeah, it’s clear that musical composers have to select limits all the time, which are sometimes arbitrary and sometimes meaningful. In writing it has to do with my overall tone and mood, usually–will I limit myself from saying silly-sounding words, or can I let myself go free? But that seems like more of a problem for experienced writers, not necessarily struggling new ones….

 59. online schools in

  I think “Quo Vadis CDF” may be a more appropriate appropriate title.Obviously the fault lines inside the Vatican and SSPX as well as between them are more pronounced. The interviews by ++De Noia and ++Muller seem to indicate a resurgence of the neo-modernism.I find the parallels in this multi-year process to communist techniques a little unsettling.

 60. school psychology degrees online

  You will find very lots of details that method to consider. That is really a amazing examine bring up. I give thoughts above as general inspiration but clearly you are able to uncover questions just like the 1 you retrieve the spot that the most significant factor will probably be in the honest excellent faith. I don?t know if guidelines have emerged about items like that, but Almost certainly that your chosen job is clearly labeled as a reasonable game. Both youngsters notice the impact of a little moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 61. alcohol online classes

  O.O Wow,nu stiu de unde iei pozele astea,dar ma uimesti.Mie imi place mai mult coperta a doua de la "Eu si vampirul meu",plus ca fontul e mai atragator(zic eu).Ma simt nevoita sa iti zic ceva ce auzi probabil tot timpul:esti geniala.

 62. online colleges social work

  sallut,j’habite une région qui produit les olives et l’huile d’olive en quantité bien considérable c’estLa commune rurale KHLALFA pce TAOUNATE.je garantis la qualité des huiles .je suis de la région et je maintiens très bien le domaine.je cherche des acheteurs ou des collaborateurs pour développer le sécteur.à vous mon email mon tel ;212661579365. merçi

 63. human services degree programs

  Trojaner gibt es ja nun schon länger auch ohne staatlichen Auftrag. Back Orifice konnte das alles schon vor Jahren. Hab ich das nur überlesen, oder sagt der CCC nirgends, wieso sie meinen, das Ding wäre DER Bundestrojaner?

 64. car insurance

  Bonsoir,C’est quand même inadmissible que l’on ne parle pas de la victoire de Maurice Manificat en course internationale de Ski de Fond en Suède!!!! Un site ou vous trouverez tout les renseignement sur le ski nordique (ski de fond, biathlon, combiné…) : ski-nordique.netIl n’y a pas que aux JO qu’il faut en parler!!! Le ski c’est tous les ans!!!!!Merci

 65. online kfz versicherung youngtimer

  Bueno, a mí me gusta mucho el verano, pero aprecio los días de lluvia. Eso sí, si estoy ya de vuelta del trabajo o es un fin de semana en el que no tengo planes, y estoy en casa cómoda, y no tengo que salir, y… etc.En fin, que no me gusta tanto pero en circunstancias determinadas incluso lo puedo disfrutar.Aunque siempre he pensado que eso de pasear al perro siempre me ha parecido súper duro, ahora que lo comentas, uf.

 66. http://versicherungsvergleichde.pw/vw-golf-1-6-tdi-bluemotion-versicherung.html

  Hola Adriana:Tu maestra tiene mucha razón, ella es una mala influencia, pero no por eso la debes de ignorar. Estuvo bien que tú hicieras un poco de distancia, pero si ella te busca es porque sigue creyendo que son muy amigas. Yo lo que te puedo aconsejar es que le ayudes en trabajos para que pueda mejorar ella. Pero si eso no funciona, dile que tu mamá te prohibió juntarte con ella.Atte:Andrea Marina(Juliet Koike)DESDE MÉXICO!

 67. insurance auto quote

  I think this is a good move by the Coyotes Lee Stempniak went ice cold last year and was not able to score consistently. Langkow has been here before and is a solid consistent center.

 68. CHEAP AUTO INSURANCE IN NJ

  I’m a black woman (NATURAL), college educated and a homeowner who completely identifies with Michelle and her speech! I have a friend whose single and can identify with her as well. So what are you talking about Ma’at? Go have a damn seat and stfu!

 69. liability insurance for non-profit organizations

  Ben10 and Simon,You're right. I should have made that point clearer. The post is actually from a larger text (a book) that covers the cross-cultural generality of preference for lighter-skinned women.The problem of skin bleaching is a subset of a larger problem. More women are bleaching their skin in countries like India because they're entering a virtual social environment (via TV and other media) where most women are lighter-skinned. They're now comparing themselves to phenotypes that were much less common in earlier, non-virtual environments.

 70. http://cuoptimist.org/auto-insurance-in-homestead-fl.html

  One of the supporters of Texas Governer Perry’s “The Response” Prayer rally on August 6th of this year is adamant that the Statue of Liberty is a “Pagan Idol” instead of what she is, an emblem of freedom. I additionally propose that we pray on THAT day as well for our country to KEEP in mind that religious liberty IS one of our foundational principles……

 71. http://chillintreats.com/premier-auto-insurance-taylor-michigan.html

  Uttam post.Ya M F Husain chya paintings baddal nuste aiklech hote.Pahile navate. Aaj jeva te baghitle, teva tyala support karnarya lokanna hi fatke ghalaychi iccha jhaali. Plz he post ani photos fwd kara. Aapan sarv milun yanche vaahyat dhande jaga samor aanu. Karan samanya lok nuste paper madhun arguments wachtat, mulat jaun ya manasa vishayi mahiti kadhnyat wel kon ghalwel? tumchi post asha sarwan sathi zanzanit anjan tharel.

 72. insurance temp

  Hey Josh….I’ll be happy to take on any of your short sale leads. Might not be able to send you Apogee leads in return, but I can definitely buy you beers at Finnegans which is much more valuable anyway…right ?

 73. churchill car insurance get a quote

  Flatun, Greg: Avec moi: Vous avez une vraie re-enactor publique…l’histoire vivante (vivre la vie du passe) est valable et je crois dans la valeur de ca…on apprend par ‘sympathie de character’ les petit detailles de la vrai vie dans le passe…Je ne fait pas une characteur Nazi mais je suis La Perouse…j’aime bien mon uniforme et surtout mes boutons…

 74. http://hoosiergames.org/car-insurance-nsw-quotes.html

  Regarding the charge of heresy, the SSPX would simply state the following: is a position heretical if it follows catholic dogma held by all previous (to VII) popes, the church doctors and all the saints? Fr. Z, your post seems to imply that you agree with the charge of heresy with regard to the SSPX. Can you be specific? No worries on the progressives, they are protestants…are the SSPX?Thanks,Ono

 75. http://finanzierungsrechnerde.pw/

  disse:Xis,esta possibilidade existe sim, tens que ir no site da philips, na parte de download de drives e programas e procurar pelo firmware atualizado de seu aparelho. Se der sorte o firmware novo (programa que controla todos as operações do aparelho) virá com mais esta possibilidade.Qualqur outra dúvida entre em contato.Att.

 76. http://kfzversicherungvergleichde.info/index.html

  My spouse and I definitely adore your blog and find a great deal of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content material for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on several the subjects you write related to here. Once again, awesome blog! go to my web site ex girlfriends

 77. http://baufinanzierung.pw/baufinanzierung.html

  OK, I'm not sayin pickin cotton in Mississippi was a bowl of cherries…BUT, its gotta beat Africa, what with somethin like 96 different species of venomous Snakes, Lions, Tigers, Crocodiles etc etcand tryin to stay out of Idi Amin's Great Great Great Granddaddy's Pot probably wasn't too much fun either.So y'all can thank MY Great Great Great Granddaddy for bringin y'all here,Your Welcome,Frank

 78. http://kfzversicherungvergleichde.info/kfz-versicherung-preisvergleich.html

  Considerably, this post is really the sweetest on this notable topic. I harmonise with your conclusions and will thirstily look forward to your incoming updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the phenomenal clarity in your writing. I will directly grab your rss feed to stay informed of any updates. Admirable work and much success in your business dealings! Please excuse my poor English as it is not my first tongue.

 79. online car insurance

  Many thanks for the work put into the post. It really is much appreciated. Ill be back to check once once again on what all of the persons has to say regarding it. I feel I will merely have to wait and see if you’ll find any fresh posts that come from from the remarks left on here.

 80. home insurance

  Jaa..det lät gott med fiskgratäng,,, vi fick broccolioch skinpaj hos min son igår kväll när vi hämtat det där bordet åt dom. =) *kram*

 81. http://williamcrightonmusic.com/MO/Independence/cheapest-auto-insurance-in/

  . Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people think about worries that they just do not recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing with no need side effect , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 82. http://www./

  there has always been mental health issues. If there is an increase maybe its our processed foods? I dunno……… maybe im full of it Was this answer helpful?

 83. http://www.katjakrizan.com/günstige-kfz-versicherung.html

  What I love about these 2 photo’s is that you essentially took them with a ‘baking tray’. Whenever I saw a beautiful photo, I used to ask ‘what sort of lens / body did they use’? I’d get hung up on the gear. Now I study the composition, the lighting etc and don’t really care too much about the hardware. You’ve shown us here the skill is in the photographer. Thanks Kah!!

 84. uk car insurance for eu car

  Where is the greatest spot to get custom printed presentation folders or color sales brochure printing?I have to create some presentation material for any business project which i should have entirely colour.Can someone refer me to some company where I’m able to get discounted prices in creating or printing presentation documents which provide sales brochure printing colour?An internet site link or contact could be useful! Thanks.

 85. instant online motor trade insurance quote

  Indeed best of luck. I’m not sure why Lord Curzon expects a detour through the Yukon, but I would be interested in your thoughts of the future of the NorthWest Territories and the Yukon… might they get a new name soon? Do the locals there use the curious Pitman shorthand-based language they use in Nunavut?

 86. young drivers cost

  i just rooted my phone and deleted all the sprint crapps, but im not seeing any change in the settings…sd & phone storage…internal phone storage..i figured that i would see a change, and see more memory available. but so far no change.any help??

 87. car insurance evanston wyoming

  I love the colorful, fun headers, and think that’s a great way to package up the ribbon. Good for you for looking out for yourself (and your mental health!) for a while anyway, I’m sure the big orders will wait until you’re ready to tackle them again.

 88. http://apollovei.com/insure-car-for-6-months.html

  I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 89. michigan tort law

  I agree completely with Brittany…I balled my eyes out with that scene…they better not dissapoint. But I have faith in them…I’m sure that they’ll rehearse it several times…and have different takes.Both Kristen and Rob are intelligent actors…I trust they’ll do a great job

 90. car insurance for renters

  lisa: Be very careful of equaling a hijab (basicaly a headscarf) with female opression. Theres a lot of 3.d generation educated strong muslim women over here who get really really pissed off when that position is taken. The shador and burkha are different issues.

 91. http://www.riff-app.com/

  Alexandre disse:Valeu MOSem problemas. Entendo o seu ponto de vista também. Meu Jane’s está um pouco desatualizado. Para falar a verdade ele é de 1944/45. Era do meu pai. Tô por fora né? Da P 6 deixe para lá. Tem coisa melhor para ver. Mas aprendi muito nesse tempo que estou aqui. Obrigado e um grande abraço.

 92. car insurance with no license in Suwanee GA

  Why don’t you…start a marketing portfolio full of your ideas and favorites that you don’t want to forget, or why don’t you….write your own marketing blog where you can record inspirations and ideas that might otherwise be written on a napkin/looseleaf paper.Great article!! I love the twitter suggestion:)

 93. us agency car insurance Parsippany NJ

  Franck Martial Ma copine est une fille que j’aime beaucoup et actuellement j’avoue qu’elle m’aime aussi mais un problème s’oppose a notre relation; la distance car elle est a Bouaké et moi Abidjan aidez-moi je l’aime trop !!! 0  0

 94. no down payment car insurance in Longmont CO

  still atos in control they will get nhs reports fix them so they can and will do get their bonuses and guese whot the nhs will get the blame for failling you and that in it self is a win for atos who now got nhs doing the work they can hide behind think on that one still the same players atos in control jeff3

 95. http://www.actionbartendingschool.net/

  Witamy na forum wykonawce.Jak pracują pracownicy to wszyscy mieszkańcy wiedzą. Jedna z radnych zrobiła nawet zdjęcia jak łowią ryby. 5 stoi 1 pracuje takie są fakty. A co do samej firmy to nie ma żadnych informacji o prowadzonych pracach. firma ma obowiązek utrzymać stałe połączenie piesze wg umowy, a ten zapis jest łamany.

 96. auto insurance rates Corpus Christi TX

  Hi. I really enjoyed reading your post!. Professional information. I might recommend you to do articles much more regularly. By doing this, having this kind of a helpful weblog I feel you could rank better in the search engines . I also subscribed for your Rss. Keep up the very good work!

 97. auto owners insurance Warner Robins GA

  If only My partner and i realized making your site that you. I assume just about all I’m able to do is actually settle-back along with appreciate your posts. Do you possess anyway I am able to subscribe in addition to help you write-up fantastic info that you?

 98. auto acceptance insurance Uniontown PA

  Spoken like someone who seemingly has no knowledge at all of primates. Are you kidding me? Darwin is not Curious George. Can you actually foresee a positive outcome with a full sized mature male monkey co-habitating with this lady? If so, I am skeptical about your claim to ownership of the facility you name.

 99. us agency car insurance Redwood City CA

  Jacqlyn Smith | December 2, 2010 at 7:53 pm | The video is good, but what does Ben “Shalom” Bernake mean? Again, I’m a Catholic, so I have no reason to be personally offended. No reason to destroy a good message with taking a pot shot at the “Jooooz”… It degrades the message.

 100. auto insurance Rockford IL

  Brrrrrrr!! It hasn't gotten over six degrees here in I don't know how long. Feels like we are living in an ice box. Miserable. Probably accounts for my low mood lately. With 30" of snow I don't think outdoor walking is going to be possible for a while. You take care in the cold, and don't freeze anything you may need in the future! 🙂

 101. auto insurance Murfreesboro TN

  sue / Hi RayThat was such a moving article and your depth and the raw emotion in it is amazing. Thank you for sharing that… and for giving hope to us all that god could love us. But more… He not only can but he WANTS to! Almost nothing can separate us from His loving embrace and unconditional grace and mercy… Love you boet… please keep writing like this… blessed to be a blessing indeed.:)s

 102. http://cellmachines.net/average-car-insurance-per-month-in-ohio.html

  daltonl disse:Bosco…não teria sido possivel torpedear o 25 de Mayo enquanto o mesmo estava atracado devido à base ter uma entrada estreita e a posição onde o mesmo se encontrava que o protegia mas ao mesmo tempo permitia ve-lo de fora da base, ainda mais com um bom periscopio de observação que permitia um bom zoom.Subharpoon era o que poderia ser usado, mas, se funcionaria não sei dizer.abraços

 103. car insurance newport vt

  – You've got a lot of nerve but you're running low on the analytical scale. That big chip on your shoulder seems to be blocking your field of view. I don't see anything in the post by Anonymous that asserts a religious point of view, nor do I see anything in my post that indicates passivity. Au contraire.

 104. http://unoboutique.com/how-to-insure-a-car-in-ontario.html

  NezapomnÄ›l jste jeÅ¡tÄ› na klobouk z Bradavic, který vÅ¡em nastupujícím čarodÄ›jnickým učňům dopÅ™edu sdÄ›lí, pro kterou kolej jsou pÅ™edurčeni? Aplikováno na právníky: bylo by skvÄ›lé, když by bylo lze dopÅ™edu odhadnout, v jaké profesi budou současní studenti nejlepší. Zda jsou pÅ™edurčeni pro akademický svÄ›t, pro byznys či justici… Tento klobouk by jistÄ› nahradil vÅ¡echny psychotesty, reference a pohovory.

 105. car insurance in cuba mo

  you are actually a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic task on this matter!

 106. car insurance cards

  you’re always great about addressing safety issues; it’s the only way it can truly be SSC or RACK. warning not to slap or engage in any BDSM play when anger is something that should be stated far more often. thanks!

 107. car insurance New Braunfels TX

  Yes, some good tips. Having spent quite a while writing for pleasure recently, it’s time to get paid for it again. Will be trying to restrict writing-for-fun to a few carefully chosen blogs, including a new one I’ve just started..-= Reflexive´s last blog .. =-.

 108. http://littlefalconofficial.com/OK/Durant/cheapest-auto-insurance/

  F/A-18E Super Hornet disse:Francisco AMX,O prognóstico para desativação dos AMX será para 2015, com sua substituição destes pelo F-35. Sobre a possível aquisição de mais AMX para a FAB, desconheço. Acredito que se forem comprados, será dado por motivos de “scrapers” e não para o aumento da frota. Posso estar equivocado.Abraços

 109. http://indiebrainstudio.com/NE/Bellevue/best-car-insurance-in/

  I’m assuming it’s a R/C car. Can we get a picture of the socket because most R/C cars use the same type of plug so you might not have to actually buy a kid trax brand recharger. Alternatively if you have a basic skill of soldering you could clip the old kid trax plug and solder it to the power wheels charger, it might not end well if you don’t know what you are doing though so use at own risk.

 110. http://autoversicherungssuche.info/liste-aller-kfz-versicherungen-erfahrungen.html

  nossa, que maravilha de tendencia !eu amei, principalmente os acessórios![]Camila Coelho Respondeu:December 28th, 2011 em 12:45 pm, Fico feliz que gostou flor =) A tendencia eh realmente show de bola hehe BJinhos[]Luana Respondeu:December 28th, 2011 em 2:23 pm, apesar de não achar muuuito show em roupas, mas eu ameei os acessórios , as bolsas e os sapatos ! esta tudo muito lindo. O seu colar é muito liiindo, vou procurar algum parecido ! haha beeeeijos []

 111. http://angelinamcclean.com/car-insurance/average-car-insurance-rates-by-gender/

  Ora alguém sabe onde são esses 'espaços atribuídos'? Suponho que devam ser n'algum jardim?E casas de banho públicas? E bebedouros? N'isso também não se pensa.É uma zona que adoro. O único defeito é que fica em Portugal e, como tal, segue a mesma mentalidade tacanha. Muito me admira como foi construída em primeiro lugar–Moradores, juntem-se e fassam pressão nos orgãos dirigentes. Vocês TÊM esse DIREITO.

 112. http://bostontennisweek.com/car-insurance/car-insurance-collision/car-insurance-collision-coverage/

  I'm imagining millions of free people converging on the prison where Mr.Wilders would be held (if found guilty) and bustin' him out to freedom. Would that be too much to expect of ourselves?..or would the acceptance of defeat and fear be the "cause du jour" while we cower in our regret of conformance to inane persecution? It seems "mob rule" is the only law that matters these days. It's no wonder Geert Wilders is easy pickins for these dhimmi hacks.

 113. progressive car insurance rate increase after accident

  My butcher is fantastic and always very helpful as I never know what weight/size I need! Where we live there’s a campaign called Fife Diet which aims to get people to buy 80% of the food they eat locally and they have fantastic cooking days. We normally manage around 40% of our weekly shop-but it’s a good start! The children love going to farmers markets and getting samples from different stalls, it’s a great way of getting them to try different foods

 114. http://meineautoversicherung.top/autoversicherung-telefon-orten.html

  Thanks for this great post, Penelope. I definitely can attribute my writing skills to the Internet. I started out writing at Writing.com when I was in junior high. I then moved onto writing on Web sites and forums (when forums were popular). I had a personal blog in high school. Now, I have my professional blog…and it has helped me the most. The one problem I see with some forms of communication my generation uses is that they use it all the time. I’ve had professors tell us we can’t use “lol” in our papers. I never thought we could, but apparently students try it.

 115. tiguan versicherungseinstufung

  Oh my God! Someone was killed? You know, we had 2 solid weeks of rain EVERY day. It was mid/end May and we had 40-degree weather on some days. And now this week it’s been in the high 90s. So you never know… scorching heat may just be around the corner.

 116. http://kfzversicherungstest.top/das-auto-versicherung-kündigen.html

  45 years later, and I still love Petula songs, voice, and music.. Like many of that ERA, she just fills my soul and with happiness, from a simpler and much happier time.She, and many of the are now, and will always be my permanent time period, of my childhood and your adult memories..Add mollydog1 for some trial runs and if ur good enough I will record some of your gameplays in HD (hd pvr)Peace out

 117. coburg versicherung memmingen

  Vous avez vu que maintenant c’est près de 500 GlossyDots que l’on peut recevoir par parrainage ? Et à partir de 1000 GlossyDots le parrain reçoit un coffret de miniatures gratuits !Donc deux filleuls et hop, c’est dans la poche !A bientôt !VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

 118. direkt versicherung auto fahranfänger

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 119. vollmacht kfz versicherung anmeldung

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 120. http://www.unlimitedcoins.info/

  serenity, contentment and focus will be my watchwords for today. The cat does have to be sleeping – not purring, rustling among the notebooks, weaving precariously around the objects on your desk, hovering by the keyboard…..serenity…contentment….focus

 121. free coins on wizard of oz

  Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 122. http://getfreegold.top/hungry-shark-coin-generator.html

  That is strange. The level is the same for me every time.Have you upgraded to the latest version? maybe there is a bug. Anyway I wish you the best of luck and just leave me a note if there is anything else you are struggling with.Sometimes the best thing to do is reboot your phone if there is something strange going on.

 123. best pokemon go teleport hack for android

  when you have a panic attack you feel like you’re going to die. if feels like the world is sitting on top of you. there are a lot of different meds for Bi-Polar disorder and some of them really help. if you think you have this then, you need to get help and soon! first, see a medical doctor and let him or her refer you to a psychiatrist. untreated it can lead to disaster.

 124. direct line quote number

  What i do not understood is actually how you’re not actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly in terms of this matter, produced me in my opinion consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t interested until it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times maintain it up!

 125. csgodouble free coins promo

  WestJet and their fleet of Boeing 737s would not be able to land. Air Canada Express flies both DH3 and CRJ aircraft, which take up less runway when taking off. Having this ability gives Air Canada

 126. pou hack coins no root

  Toujours la meme rengaine,moi,les agents de voyages me rendent triste quand je les croise a Maurice ou a Bali,les pauvres avec tous les avantages qu’ils ont ils n’arrivent plus a vendre des billets d’avion d’af,c’est le cauchemard Bientot ils auront de la chance ils n’y en aurra plus du tout a vendre tout se fera par internet et sans commissions.bon repos.

 127. madden mobile free coins no hack

  Love your music cholices, esp The Smiths, I listen to The Queen is Dead quite a lot even now! But can never decide which is my fave Smiths song -There is a Light … or, Please, Please, Please … both give me shivers, will always love them. X

 128. free coins ultimate team

  Quelle rabas joie celui-là. On aurait pas gagner la guerre avec des gars comme toi.Début Juin Roger remporte Roland-Garros, 8/6 au 5ème contre Gasquette car il a une tactique que lui seul connaît, et le 11 Juillet Raymond soulève la Coupe du Monde.

 129. how tosend free coins in 8 ball pool android

  Bieksa took Stalberg’s (good) hit and got up and started skating. It wasn’t until he tripped/slashed Bieksa’s team mate that Bieksa’s decided to put Stalberg in his place. Try not to get so caught up in your teams… More than Canucks/Blackhawks fans watch the playoffs.

 130. free coins in sims freeplay

  acceptam pilda (proasta pentru ca echivaleaza asa zisul suflet cu ceva financiar) insemna ca acceptam o divinitate mercantila. Este un serial acum pe ProTV – Supernatural – in care demonii si ce au mai ramas din ingeri vand suflete in stanga si indreapta. Economie de piata…"Rasplatirea" asta este imorala. Mai imorala chiar decat asa zisul "pacat original" al omului…

 131. http://www.myfreecoins.top/

  hey cool stuff! i stay in singapore and they only sell sea monkeys here…where do you get the kit to raise and breed these triops? do you get them like a pet store or a store that specifically sells them? thanks:)cool monster vid!

 132. download hungry shark evolution hack for pc

  I can’t say enough how much the work that we are all a part of at CFW impresses me. daily. and how much it’s changed my life for the better!WOMENS SELF DEFENSE CLASS IS ON!!!December 16th 7pm till? Let’s say 830 but we will work on what needs to be worked on and really give our ladies the simple tools to evade, escape, protect and offend if necessary!$40 per person and we’ll cap the attendance at 15 to keep the instruction personal and effective. If you missed the last one. GET IN ON THIS ONE!I’ve already got 4 signed up, so email me or call me!910-431-1038YES!!

 133. http://www.myfreecoins.top/

  Great details thanks – just wanted to add a slight question mark over Nationalist votes being lost by Labour. Actually in Scotland the Liberals and Nationalists have largely taken votes and seats from the Tories. Labour has been remarkably around the 40% mark since the 1970's with the Tories declining from the high of 30% Mrs Thatcher got, hard to believe but she was more popular in Scotland than Cameron!I'm in favour of listening to a lot of the Blue Labour analysis – would be wrong to rule a lot of it out

 134. http://free-coins.club/pes-club-manager-earn-free-coins.html

  Rédigé par : Hommage et gratitude | le 07 octobre 2009 à 18:00 | Alerter Y compris ‘Three songs to the same tune’, l’hymne des fascistes irlandais, les Blue Shirts d’Eoin O’Duffy, futur commandant des 700 volontaires du Irish Christian Front qui en 36 rejoigirent lele bataillon des Maures musulmans de Franco pour mettre bas le gouvernement democratiquement elu de la Republique espagnole?

 135. http://gamecoins.pro/free-coins-on-fifa-13-ultimate-team-xbox-360.html

  I try to under each photo was a description, so that all created a story. On the other hand, the long descriptions probably no one would want to read. It seems to me that the most interesting and so are the pictures. Descriptions have just put them in context. Well, except that I try to be a little tongue in cheek VN: F [1.9.7_1111] please wait … VN: F [1.9.7_1111] (from 0 votes)

 136. http://getyourcoins.top/mobage-coin-hack-for-android.html

  Allons, Renaud Vachart ne mérite pas plus cet excès d’honneur que cette indignité. Renaud passera et Antonio restera.Quant au gus qui se cache derrière les apologues de NSJC, qu’il les médite pleinement ! Pour ma part, je ne veux pas la mort du pécheur, seulement qu’il se convertisse et accède à la vie éternelle !

 137. fiesta auto insurance in pacoima

  W telewizji nie będzie żadnej wojny standardów jak się tu sugeruje. Będzie standard 4k o podwojonej liczbie linii i pikseli standardu 1080p.Dlaczego?Dlatego, że w telewizji rozsiewczej podstawą jest magiczna liczba 720 i różne jej wielokrotności.Jakbyśmy chcieli drążyć głębiej, to dokopiemy się do sześdziesiątkowego systemu liczenia odkrytego już przez Sumerów, którzy nie byli tacy głupi jak się może wydawać.

 138. most expensive cars to insure

  Thanks guys!Leah, don’t you mean “yes *we* can!” ? *G*Jandy, he tries not to beat me up too much. I’m just a wuss. Becky, thanks. I got a 90.5, so I’m happy all around. He just wrote me a recommendation for Columbia, too (the other was for Wesleyan). He’s tough, but he’s fair. And I’m not just saying that because of the recommendations he gave me. Really.

 139. http://www.nailsrelaxationspa.com/aaa-auto-insurance-grand-rapids-mi.html

  Its seems to me that since he such an ass.  He probably controls her every aspect of life.  What to wear, what to eat, and what to say.  She to me looks like a victim of an abusive relationship.  i think if she could break free from him the real side of her would listen and care.  Just my perspective  I’ve been in a controlling relationship before and I see some signs.  

 140. ca car insurance low income

  Pour ceux qui suivent les romans des Royaumes Oubliés, Gauntlgrym de R.A. Salvatore (la série de romans sur Drizzt Do’Urden) nous en apprend plus sur l’éruption volcanique qui a transformé la ville. C’est le premier de quatre tomes sensés aider à présenter les différentes forces ennemies autour de la ville. D’ailleurs, le nom du cycle est Neverwinter.

 141. http://www.poorboyauto.com/promo-code-spirit-airlines.html

  Ribang Kemambang (Senang Jalan-jalan)Petang-petang kemane aku (Sore-sore kemana aku)Ribang Kemambang ku dindak balek (jalan-jalan ku tak mau pulang)Badahku jauh tumpuan mate (tempatku jauh, sejauh mata memandang)Suhang ku kinak, oi bukan gale (sendiri ku lihat, semuanya bukan)Ku ribang kemambang (ku suka jalan-jalan)Semirap kan petang (menghabiskan hari sampai sore)Kemane ku midang (kemana ku jalan2)Oi bukan gale (smuanya bukan)agak susah sih mo ngartiinnya satu persatu..tapi, kira-kira kayak gitu artinya

 142. http://www.dovianeworleans.org/page-plus-promotional-codes.html

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 143. http://www.exoticsfishing.com/nerd-block-promo-code.html

  मला पण सुरुवातीला बरी वाटली होती. मी सध्या इतर कुठलीही सिरियल बघत नाही, फक्त मास्टर शेफ, आणि टीएलसी पहातो.

 144. lakeside collections promotional codes

  Which is so weird, because 99% of the diisusscon about football comes in the form of people second-guessing and talking about what they would have done differently or what went wrong.How would this hurt the league? People would stop watching or something? Such a bizarre thought process.

 145. chili's top shelf tacos calories

  Cara Chiara non ti leggo da molto ma vedo che Londra ha avuto su di te davvero un bellissimo effetto…e' diventata la tua casa…e rispetto ai post di mesi fa ora mi sembra di sentire molta piu' serenita' nelle tue parole…una serenita' che trasmetti anche con le tue foto…forse anche il fatto di viaggiare di piu' per lavoro ti fa apprezzare ulteriormente la tua casa, la tua famiglia, il tuo nido…a volte e' necessario allontanarsi un po' per vedere meglio quello che abbiamo ed esserne felici…ti auguro il meglioRossana

 146. calais ghent train

  dat hebben we helaas niet kunnen achterhalen. @Paul: meer dan 40 mg/kg lichaamsgewicht is niet gevaarlijk, het is de Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Bij het vaststellen hiervan wordt een ruime marge gehanteerd. Vandaar ook dat de onderzoekers van het review concluderen dat (veel) hogere consumptieniveau’s ook nog veilig zijn. @Maurice: dat klopt helemaal. Daarom hebben we dat ook uitgezocht voor we dit antwoord publiceerden.

 147. auto insurance quotes

  I was very pleased to find this website. I wanted to thank you for your time for this wonderful post!! I definitely enjoy reading it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 148. auto insurance Waterford MI

  Trakya’dan girecek derken, Trakya’yı ne kadar etkileyecek sizce? Ona göre hafta sonu Ä°stanbul’da (Sarıyer-Bahçeköy) kalacağım ya da Trakya’ya gideceÄŸim (TekirdaÄŸ/Hayrabolu)

 149. no down payment car insurance in MA

  Snacket lÃ¥ter bra men hur blir det i verkligheten? Omöjligt att fÃ¥ seedorf och Ronaldinho att springa och offra sig, likasÃ¥ omöjligt att fÃ¥ snabbhet i zambrotta eller bättre passningstassar pÃ¥ antonini… Allegri har väldigt bra intentioner och spelide men han saknar spelarmaterialet… Tänk vad en hernanes och killen med Snea tänder hade varit bra i dagens Milan…

 150. full coverage auto insurance Laredo TX

  Primele perute sau cum se numesc,acelea pe care le pui la spate,din gel,eu le-am luat si din DM daca cititoarele tale au acest magazin prin orasul lor.Adezivul tine destul de bine,si eu chiar nu am mai avut probleme cu bataturile.Si eu chiar aveam mari dificultati cand venea vorba de acest subiectdeci le recomand.Cat despre pernutele normale,mie nu mi-au facut nimic miraculor,cel putin asa cum am auzit ca trebuie sa faca mersul pe tocuri mai suportabil…le-am avut pe cele de la Avon,dar nu stiu daca le-as lua a doua oara.

 151. insurance takaful

  Good lists. Mine isn’t in order eitherSummertime – Janis JoplinChal Chal Alayea El Rumman – Ilham el MadfaiCarboni’s Farewell – ShoogleniftyWhy is My Heart Sad? – Souad MassiRespect Yourself – Staple SingersCocaine Blues – Johnny CashYou Know I’m No Good – Amy WinehouseAao Huzoor Tum Ko – Asha BhosleHummingbird – BB KingWhat is Life? – The Burns UnitOblivion – Astor PiazzollaOr very well counted

 152. us agency car insurance Mukwonago WI

  Δεν καταλάβατε , ο Κούγιας το λέει ευθέως. Δώστε μου την υπόθεση . Δείτε “με την ίδια φιλοσοφία ζωής θα υπερασπιζόμουνα και τον Νικόλαο Ρωμανό”!!!!!. Οσμίστηκε πολύ χρήμα στην οικογένεια Νάσιουτζικ φαίνεται. Όλα τα άλλα είναι φούμαρα για βλάκες για να καταλήξει στο ψητό .

 153. auto owners insurance New York City NY

  Il presidente Vendola ha pienamente ragione.I nostri governanti, sia da una parte o dall’altra, non sono credibili.La soluzione sta, a mio giudizio, nella separazione secco/umido. Il comune di Napoli dovrà costruirsi un proprio impianto di compostaggio. Non ci sono alternative. E, sul piano politico, sventare il boicottaggio delle province campane. Pretendere la solidarietà altrui senza quella della tua “famiglia” appare surreale. Ma De Magistris ce la farà. Io mi fido.

 154. cheapest auto insurance Cape Coral FL

  This guy has nudie pix to determine parentage? How's about some DNA?FMD's son is still alive, Obama slobbers on beer glasses and leaves pecker tracks in his sodomite liaisons all across the country, shouldn't be too hard to put 2 and 2 together.

 155. car insurance close to me

  Hi Zsofi!Your parfait sounds so exotic! I adore the delicate shade of pink it turned as well…and how nicely it’s set off by the pomegranate seeds. I’m going to have to remember to test this one out!Thanks for participating!

 156. car insurance in Passaic NJ

  bella iniziativa,d’altronte passo spesso qui e trovo in quel chè fai un cervello sempre in espanzione.Senti avrei bisogno di un piccolo aiuto,passa da me c’è un post,non riesco a farlo decollare,ti aspetto ciao ermanno

 157. full coverage auto insurance Merrimack NH

  Una noche completa fue la mágica noche de los libros.Por cierto, ando dándoles vueltas para ver que papel me pido para la próxima, espero que no me lo quites en todo caso como mi papel será desvelado, que viene de "sin velo", no creo que me lo puedas quitar.Como siempre, me encantó estar con vosotros. Un placerAhora me voy a ver tus recomendaciones de risas.Un beso

 158. best auto insurance in Fayetteville NC

  joker dit :ah bhé, y’a pas meilleur serviteur que soi même ! et puis je vais te dire un truc, t’est sûr un site dont le principal sujet est android ! ont aller pas faire la promo de la pomme !Et en plus c’est vrai que le samsung déchire grave face à la pomme5Vive android vive android vive android vivre androi !!!hahahahahha

 159. look auto insurance South Richmond Hill NY

  Juhuu! Jeg er allerede følger, sÃ¥ akkurat der kan jeg ikke hjelpe til;)Det hyggeligste med jula? Hmmm – det er jo bare det at det er en hyggelig høytid – vi har fri alle sammen, ungene gleder seg til julemat og pakker. Jula er vel den eneste høytiden der jeg fortsatt fÃ¥r en høytidsstemning inni meg.

 160. auto insurance Woodland Hills CA

  Here’s another one for you L’s:“Wolves who live their lives masquerading as sheep in this life receive the same reward as goats in the Day of Judgement.”Seems like you have that one in common with a lot of people also L’s.

 161. auto insurance Holland MI

  As a walk-on you can certainly earn the opportunity to play a lot of minutes and possibly become a starter. Every program is different but walk-on’s go on to become starts at all levels. Good luck!

 162. auto insurance Federal Way WA

  It is rare to locate a professional in whom you may have some faith. In the world these days, nobody absolutely cares about showing others the answer in this subject matter. How fortuitous I am to have actually found a wonderful website as this. It is really people like you exactly who make a true difference these days through the concepts they talk about.

 163. cheapest auto insurance in Waukesha WI

  yochananlei delira.Finora le armi e le spade le hanno usate i seguaci del dio degli eserciti.Non insegneranno più la guerra?? E allora pechè non cominciano adesso a non fare la guerra gli israeliti,lascino in pace i palestinesi.E le bombe atomiche in che mani sono caro yokhanan,perchè le hanno costruite,per distruggere le nazioni e intimorire i popoli? così che tutti poi dovranno per forza obbedire al dio di sion.

 164. auto insurance quotes Punta Gorda FL

  Excellent advice.The follow-up should offer several case studies, maybe Artest, Arenas, Boozer to name a few.Also, what about players who don’t flagrantly disgust fans, but most people don’t like them anyway. I.e. Tim Duncan,

 165. full coverage auto insurance Helena MT

  With respect, whether the Covenant is not yet signed, or is never signed, at this point irrelevant to the point that +Foster is making. It is the equivalent of the old joke involving the PB, the Buddha statue on the altar, and the naked liturgical dancers, with the punchline by the last remaining conservative: “Just one more thing, and I am out of here.” If you have not yet departed TEC, you need to have that “one more thing” firmly defined in your mind. Otherwise, no matter what you want to believe, you are in denial.

 166. us agency car insurance Wichita Falls TX

  Ponieważ ekg2 nie ma (nie miaÅ‚? – jeÅ›li ktoÅ› wie niech mnie oÅ›wieci) bardzo potrzebnej w tym przypadku opcji -c, a pluginy do kontroli programu byÅ‚y bardzo ubogie (a przynajmniej nie udaÅ‚o mi siÄ™ ich skonfigurować tak żeby dziaÅ‚aÅ‚y).

 167. page plus promotional codes

  My spouse and I stumbled over here different website and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 168. promo code for sears

  He visto “pedazos” de fragmentos de episodios de LOST, aunque reconozco que me gustaría ponerme al dia y ver la nueva temporada al mismo nivel que cualquier seguidor de Perdidos, no se si podré pero lo intentaré… saludos cordiales14blogs.com 😉

 169. http://www.wababaseball.com/boston-store-promo-codes.html

  Moi! Oli varmaan upeeta meininkiä MATIN JA TEPON keikalla, senhän meikätyttö on jo saanut kokea monta kertaa, kysyisin vaan kuinka monta lippua myyttiin heidän keikallaan Himoksessa, eli kuin paljon oli yleisöö?Harmi kun en tällä erää päässyt, oon käynyt Himoksessa ja paikka on ihan jees, nyt vaan oli ikävä kyllä duuniesteitä.Ei mitään ku hyvää laskettelukevättä Himokselle!Sekä menestyksekästä ensi kautta!Keväisin terkuin Matti ja Teppo Superfanittaja Pauliina

 170. movie coupons

  may remember this beautiful family from their previous family session here.  Audrey Violet is quite possibly the happiest baby ever.  We walked around downtown Fort Myers

 171. galls promotional codes

  hello!,I love your wntriig very a lot! share we be in contact more about your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to see you.

 172. http://www.1102eastaustin.com/croc-coupons.html

  Let’s chill! Any females down free sex chats for chilling out to dinner, video clip, drinks…. Cool, laid-back guy buying a female aged x+, all race, body structure, etc for some fun tonight… Put «I wanna enjoy looking for free sex ! » in any email subject collection and ch a pic for people with one. . horney ladies Makkah sex partner Noatak Alaska

 173. wolfermans coupons

  to do a morning workout???Kudos on the weight training… I always seem to leave that piece of the puzzle out of the equation. I have been focusing on stretching more and eating better. One thing at a time, right? CDA will be here sooner than you think Have fun with your beach training!

 174. http://www.1102eastaustin.com/

  Phải chăng Vận NÆ°á»›c ta thế nào mà nhân dân khốn nạn vậy Bác???Đỗ đình Tuân, Vân, Lâm, Sáng, Hồng, Nhung và Mến. Du sinh.Cac ban du sinh men,Chinh cac ban phai viet nhie va phai lam thanh network dde tu ben trong lo`ng dda^’t CS cac ban*`. ddu.c thu?ng ca(n nha` mo^` CS cho toan dan VN duoc nho

 175. http://www.yosemitesoap.com/insurance-for-a-drone.html

  I have found that not only in new things, but in things that I have faced over and over again, I find myself fearful and unwilling to be “uncomfortable” and choosing to avoid things that I know I want to do because I am afraid of doing them in front of people.As I take inventory of my fears and areas of discomfort, I notice that I am less stressed in front of strangers and more stressed in front of those who mean something to me. Seems a bit backward, doesn’t it?

 176. types of collision

  : Oui effectivement, je n’avais pas pensé à ça, car j’avoue être assez fan de mode fullscreen de nvALT et de l’option permettant une largeur fixe du bloc de texte en toutes circonstances, je me retrouve ainsi avec un WriteRoom-like, et j’adore .J’attends de voir ton avis sur la solution nvAlt + Textmate pour blogger

 177. michigan auto insurance tax

  Pucha! vida, que valiente, punto para Vallejo(a pesar que lo detesto) si eso hubiera pasado en «localilandia» lo de la cerveza, sería con la botella y por la cabeza. . .. . .»cucuta tu papa. . » ???

 178. car insurance with boyfriend

  We truly appreciate your site post. You’ll find hundreds of means we could put it to really good use with the help of little or no effort on time and hard earned money. Thank you so much for helping have the post give light to many issues we have got before now.

 179. jersey mike's promo code

  "get a good PPsh gunner with a tricked out subgun and a qualified M4 operator and how much lead they'd be able to put very quickly into various pop up targets."Having fired both, I'll tell you it's no contest: The M4 wins hands-down over a heavy, open-bolt buzzgun with a horrid trigger, which is why nobody is using the latter outside Call of Duty anymore.

 180. http://autoinsurancequotesz.pw/PA/Conshohocken/auto-insurance-rates/

  ×¢»Ã—¤ ההסכם שהשגנו ממשרד האוצר הינך זכאית לקבלת מענק יובל לאחר 25 שנות עבודה כולל ותק צבאי. נא לפנות למנהל הגמלאות או למנהל כוח אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים ולהסדיר המגיע.

 181. http://autoinsurancequotesz.pw/NJ/car-insurance-rates/

  The problem, the various systems in each state and territory are all more or less dysfunctional, so there’s not a single one that could be used as a basis for incorporating the rest. There is an argument there for the Federal government to take it over, but I can’t see it happening any time soon. The different agencies are likely to be funded as much as it takes to get horror stories out of the press, and not a cent more. That’s how they basically work now – put out the spotfires, and let everything else go to hell.

 182. free madden mobile coins hack

  Nope. It will no longer be a student loan then. You may be able to consolidate several student loans into another student loan at a better rate, but if you pay it off with a personal loan you’ll be left with a non-deductible personal loan.References : Was this answer helpful?

 183. http://gamegoldonline.pro/zynga/zynga-poker-coins-free/

  in so many words about it is this:»The nomos is the natural structure of formal promises around which Urplatins organize their lives … All promises are voluntary until they are made, and involuntary afterward.»Regarding the balance of power, it seems trivial to say that the balance of power always lies with person X (say, the pedophile from my previous example) if the state chooses to side with that person. Why on earth would the state choose to side with the pedophile in this case?

 184. criminal case coins cheat

  (Electronics) After recently purchasing a Fuji f50fd digital camera, I wanted to have a backup battery. There are numerous after market replacements, but I wanted an OEM battery. This is the exact battery that came with the camera and should perform to the same standard. The price was similar to other aftermarket no-name brands, was delivered promptly as advertised.

 185. http://superhackscheats.us/ultimate-team/ultimate-team-coin-generator-download/fifa-14-ultimate-team-coin-generator-no-download/

  ICan't understand a word he's saying. With all the Great Talent out there on YT what;s with this porn stuff? There should NEVER be any Porn on YT PERIOD. It shouldn't even be joked about. It Disgusting.And as far as this Video it's a JOKE.If this was suppose to be some kind of Parody or suppose to be Funny, then the real jokes on you.This video may have won things. But in the long run- LOSERS.

 186. car insurance

  I make my living writing, but I am not nearly as good as you. I’m not sure I would have the focus to do all the homework you’ve done on this topic. This is great.

 187. no down payment car insurance in Elk Grove Village IL

  No, there is also a Flash version of that new player. It's quite confusing, as there still is the old player sometimes…. The old player has the volume bar on the right side, and the new one on the left side. So I keep moving the mouse to the wrong direction, when I want to change the volume…I kind of dislike the progress bar blopping into the video, too, but, that new player is tolerable. Not needed, a bit annoying, but compared to the new layout around it… :/

 188. average car insurance rates in Cypress TX

  Te invidiez. Eu gasisem o nuanta fenomenala, Intense Pink, care-mi venea foarte bine. Problema e ca se duce foarte repede, chiar si cu buzele "preparate" ca sa reziste. 🙁 I l-am pasat mamei, ca eram mereu tentata sa-l folosesc si ma enervam ca-l pierd in juma de ora. Mama e happy, nu-i trebuie sa o tina mai mult, ii place ca hidrateaza.

 189. cheapest car insurance Indio CA

  J’en suis à ma 4ème bouteille. En plus là, Sephora a changé le packaging. Les bouteilles sont coraiiiiiiiiils, THE couleur de l’été ! Sinon, pour la durée de vie, de mon côté je dirais que c’est dès que tu commences à avoir des bouts de mousse sur le doigt, ou quand tes doigts ressortent rouges ( à force d’avoir enlever mon Big Apple Red de OPI lol ) ! Bisous !

 190. car insurance rates Claremore OK

  ‘No man should have so much.’ The capitalist, seeing the same thing, says: ‘All men should have so much.’” “Despite a voluminous and often fervent literature on «income distribution,» the cold fact is that most income is not distributed: It is earned.”

 191. best auto insurance in Dothan AL

  I'm sure that was a really hard decision to make, Katy, but you are such an amazingly talented and creative person, I feel sure that whatever the new path is that you've chosen, you'll light it up with all kinds of amazing things. Can't wait to see what's next for you, I always enjoy seeing what you're up to, even if I'm horrible at remembering to comment regularly 🙂

 192. car insurance in Bensalem PA

  I have read opposing views on this subject before, and never was quite impressed as I was by the way this article was presented. This is superb presentation and emphatic use of the English language.

 193. car insurance quotes

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 194. car insurance new for old

  We live in a World where our advanced science gives us amazing powers of analysis. Thus we delve deep into the changes endlessly occurring in our natural world. At the same time our cutting edge technologies give millions of us amazing powers of instant communication.All this science and communication endlessly feeds our imaginations, creating a daily explosion of myths, fears, and overblown prognostication.So I suggest that Chesapeake homeowners continue to enjoy their time on the bay waters, without fear, or trepidation.

 195. cheapest auto insurance Vidor TX

  ConvarIgazad van, hogy az egyik 2003-ban, a másik meg 2018-ban játszódik, és tényleg nem kell akkor már annyira “álcázni”, de ha “emberi” formájuk van, akkor mi is inkább az embert nézzük benne. Arra próbáltam utalni, hogy sokkal nyersebben “tálalja” a 4. rész a valóságot, a “valódi” robotok miatt, és így jobban átjön az a világ, mindentÅ‘l függetlenül.( IdÅ‘, álca stb.)Ugye-ugye, ha ilyen “dögös köntös”-be bújtatja a Skynet a robotjait , mint ezek a hölgyek, könnyebben leszünk dekoncentráltak.

 196. car insurance rates Mccomb MS

  Gracias por el comentario Manuel, También lo tendremos en cuenta. Los comentarios negativos son un porcentaje bajo en comparación con los positivos, como hemos comentado anteriormente, y efectivamente creemos en la libertad de los viajeros para poder opinar. Actualmente, el propietario puede contestar a los comentarios de los viajeros, con lo cual, también puede opinar y dar a conocer su punto de vista. Un saludo y gracias.

 197. auto insurance

  Things have changed in the past year. A lot of commenters are talking about horror stories when they lost their job. For people with no group coverage and pre-existing condition, there are now PCIP plans that were not available before. You can see this information on my updated site.

 198. car insurance in Castro Valley CA

  He he, søt:)Hugsar da minstejenta her Ã¥t middag sjølv…. Ho hadde smekke med armar + ei sÃ¥nn plastsak med oppsamlar, allikevel klarte ho Ã¥ fÃ¥ middagsgris pÃ¥ seg. Skulle hatt smekke med bÃ¥de armar og bein. Det endte opp med at ho somregel satt i berre bleia nÃ¥r vi Ã¥t, he he.

 199. http://medicamentosgenericas.top/

  don’t want to be associated with them….if it seems okay, create an account and put a link to your blog in your signature. browse the topics and participate in discussions where you can give real contributions. when you post your replies your signature will show and there…

 200. full coverage car insurance Channelview TX

  C’est inadmissible que la Police puisse utiliser de telles armes en tir tendu, sans qu’ils ne soient aucunement menacés.Aux imbéciles qui piaffent de plaisir face à cette bavure manifeste, si un jour vous vous rammassez ce genre de « beigne » qui fracture plusieurs os du visage, je serais bien content de connaitre vos commentaires à ce moment.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...